Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patientnämnderna och uppdraget

Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare. Nämndernas verksamhet ska hjälpa patienter med problem som uppstått i kontakten med vården och ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården.

Det ska finnas en patientnämnd i varje region och kommun som erbjuder hälso- och sjukvård, enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I Västra Götaland ingår samtliga 49 kommuner i Västra Götalandsregionens patientnämndsverksamhet.

 I Västra Götalandsregionen finns fem patientnämnder; norra patientnämnden, patientnämnden Göteborg, södra patientnämnden, västra patientnämnden och östra patientnämnden.  Varje nämnd består av tolv förtroendevalda, varav tre är ersättare. Patientnämnderna lyder under regionfullmäktige, de har gemensamt reglemente, arbetsordning samt gemensam ekonomi. Patientnämnderna i VGR betjänas av ett gemensamt kansli.

Patientnämndernas ansvarområde följer dess organisering och uppdelning utifrån de 49 kommunernas geografi inom Västra Götalandsregionen.

Patientnämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Respektive myndighet ansvar för handläggning av inkomna synpunkter och klagomål på offentligt finansierad hälso-och sjukvård, tandvård (samt den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen som ges i samband med kommunal hälso- och sjukvård) som kan härledas till nämndens geografiska område. Det gäller verksamhet inom kommunerna, primärvård, läns- och regionsjukvård samt folktandvård.

Dessutom utser patientnämnden stödpersoner för patienter som tvångsvårdas i enlighet med lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive smittskyddslagen.

Hur arbetar patientnämnden?

Politikerna ska uppmärksamma och följa problem inom hälso- och sjukvården baserat på inkomna synpunkter från enskilda patienter eller dess närstående. På nämndens sammanträden behandlas statistik och analyser utifrån principiell och generell problematik. Syftet är att uppmärksamma och bidra till bättre kvalitet, hög patientsäkerhet, ökad patientcentrering i vården samt beakta mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Nämnden kan göra uttalanden och skrivelser till vården, andra politiska nämnder och styrelser, samt till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO) för att påtala problem och iakttagelser.

Patientnämndens metoder är att arbeta med återföring och dialog utifrån aktuella frågeställningar, samt arbeta med information för ökad kännedom om patientnämndsverksamheten.

De förtroendevalda ska vara opartiska och inte ha något annat politiskt uppdrag i nämnd eller styrelse i VGR som berörs av patientnämndens uppdrag.

Mer om patientnämnderna

Senast uppdaterad: 2019-03-07 10:51