Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala vårdfrågor

Här finns information kring övergripande regionala hälso- och sjukvårdsfrågor, som rör asylsökande, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd och nyanlända.

Målgrupper:

  • Asylsökande, det vill säga utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol.
  • Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, det vill säga utländska medborgare som vistas i Sverige utan myndighetsbeslut eller författning. Det gäller personer som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan genomföras och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas här. Personer vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig, omfattas inte.
  • Nyanlända, det vill säga personer som är mottagna i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Statliga medel ökad välfärd - migration

NYTT - Regional medicinsk riktlinje, RMR, hälsoundersökningar av asylsökande samt övriga berättigade.

Det finns en ny RMR  hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. I och med denna RMR ändras rutinerna kring fakturering av MPR vaccin i samband med hälsoundersökning och IGRA provtagning i samband med hälsoundersökning.

Fom 1 januari 2019 gäller följande:

Alla verksamheter som genomför hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade ska följa den RMR som nu finns.

Ersättning betalas ut för genomförda hälsoundersökningar. Den extra ersättning som VGR ger är under 2019 höjd till 1500 kr per genomför hälsoundersökning.

Alla undersökningar och åtgärder enligt RMR, bland annat IGRA och MPR vaccin, ska bekostas av verksamheten. Den ökade kostnaden beräknas ingå i ersättningen ovan.

Till detta kommer den statliga ersättningen från Migrationsverket för genomförda hälsoundersökningar.

Efter genomför hälsoundersökning ska hälsokort/visitkort med information om genomför undersökning lämnas till den som genomgått undersökningen. Beställs på Marklandsplatsen artikelnummer VGR14510.

RMR hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. 

Kommunikation

NYTT! Tolkförmedling Väst har en ny tjänst! TolkNu-vid akut tolkbehov!

TolkNu

Kommunikationsstöd
På KomHIT Flyktings webb finns samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård. Materialet är översatt till tio språk – albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja – och kan användas som komplement till tolk.
KomHIT Flykting

Språktolk
Personer som inte kan svenska har rätt till språktolk.
Tolkförmedling Väst - Språktolkning

Översättningar
All förmedling av översättningstjänster i Västra Götalandsregionen förmedlas via Tolkförmedling Väst.
Tolkförmedling Väst - Översättning till andra språk

Lina Gustin

Regional samordnare. Övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor kring asylsökande, personer utan tillstånd och nyanlända.
Telefonnummer

Regional samordnare

Samordnarens uppdrag utgår ifrån ett tydligt regionalt hälso- och sjukvårdsperspektiv. I uppdraget ingår att kontinuerligt identifiera och analysera behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården för målgrupperna. För att ta tillvara befintlig kompetens, korta ner besluts- och kommunikationsvägarna och driva olika frågor förutsätts en kontinuerlig dialog med verksamheter och övriga aktörer. Målet är att på sikt förbättra hälsan hos och vården för målgrupperna. Den regionala samordnaren ska också representera Västra Götalandsregionen i samarbete med externa samverkanpartners i länet och nationellt.

Senast uppdaterad: 2019-03-15 09:09