Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Allmänt om sjukresa

Regelverket har sin grund i lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. I lagen framgår att resekostnadsersättning ska beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer samt att ersättning kan betalas ut efter prövning av sjukvårdshuvudmannen. Det är regionfullmäktige som beslutar om egenavgifter och ersättningar. Regelverket finns samlat i denna sjukresehandbok som är beslutad med stöd av delegering av hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HS 2018-00019).

Regelverket bygger på att sjukresor ska ske miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt. I första hand ska sjukresa ske med kollektivtrafik. Det är patientens ansvar att ta sig till hälso- och sjukvården.

Regelverket är ett stöd för handläggningen av enskilda ersättningsärenden. Ansökan om resekostnadsersättning lämnas till Sjukresor i Västra Götalandsregionen som prövar om resekostnadsersättning kan betalas ut enligt gällande regelverk.

I vissa fall kan en patient behöva åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården. För detta krävs ett tillstånd från en vårdgivare som har bedömt att patienten på grund av sitt hälsotillstånd behöver åka sjukresetaxi eller ett kommunalt färdtjäntstillstånd. Västtrafik AB har upphandlat taxibolag samt Kund- och resetjänst för att sjukresor med sjukresetaxi ska vara så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. Sjukresetaxi ska därför bokas via Kund- och resetjänst.

En sjukresa ersätts från en patients folkbokföringsadress eller från den plats där ett akut vårdbehov uppstår till en offentligt finansierad vårdgivare. 

Resekostnadsersättning betalas ut för resor som har gjorts under innevarande år och ett år tillbaka i tiden. Belopp som understiger 50 kronor utbetalas inte. Resekostnadsersättning betalas ut till patienten. Till personer under 18 år betalas resekostnadsersättningen ut till den vårdnadshavare som begär ersättningen. För utbetalning till annan person än patienten krävs fullmakt.

Resekostnadsersättning prövas enligt 3 § lag om resekostnadsersättning vid sjukresor utifrån det regelverk som Västra Götalandsregionen beslutat om. Patienten har ingen laglig rätt att överklaga sitt beslut eftersom beslutet om resekostnadsersättning är ett så kallat verkställighetsbeslut. Patienten har ändå rätt till omprövning av den tolkning som gjorts av regelverket när beslut tagits. Ansökan om omprövning ska ske skriftligt till Sjukresor Västra Götalandsregionen.

Patienter som har rätt till resekostnadsersättning

  • Personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken och är bosatta i Västra Götaland.
  • Personer som omfattas av internationell överenskommelse om social trygghet som innefattar åtagande för Sverige att stå för resekostnader, t.ex. Nordiska konventionen, Gränssjukvårdsförordningen och EU-medborgare som uppvisar giltigt EU-kort.
  • Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Senast uppdaterad: 2023-01-16 16:08