Barn och ungdomshabiliteringen

Alla barn som har habiliteringsinsatser följs också via BVC och Elevhälsa (med något undantag för den som valt att inte gå gymnasiet) och ska omfattas av samma insatser som alla andra barn.

Habiliteringen innefattar många typer av insatser som alla inriktar sig på vardagsfungerande för barn och ungdomar med funktionshinder. För att få tillgång till habiliteringens insatser, måste man bli antagen på remiss och ha en diagnos som inkluderas i Habiliteringens uppdrag.

Ohälsosam viktutveckling kan förutom felaktigt intag av mat bero på många olika saker, till exempel:

 • Svårigheter kring senso-oralmotorik som leder till selektivt ätande
  Logoped utreder och behandlar patienter med ätsvårigheter, och/eller med risk för ätsvårigheter, på grund av försenad oralmotorisk utveckling, senso-oralmotoriska svårigheter eller ätovilja/selektivt ätande. 
 • Svårigheter att hitta fysiska aktiviteter vid funktionshinder
  Fysioterapeuten kan ge råd gällande fysisk aktivitet och/eller träning anpassad till patienten utifrån funktionsnedsättning. 
 • Svårigheter kring vardagsstrukturen vad gäller rutiner för måltider och aktivitet med mera
  Tidsuppfattningen påverkar till exempel känslan för när vi åt sist och hur länge måltiden pågått. En arbetsterapeut kan utreda graden och typen av svårighet för att föreslå/ förskriva rätt hjälpmedel.
 • Beteendesvårigheter
  En specialpedagog eller psykolog kan kartlägga övergripande ätsvårigheter utifrån matsituation avseende beteende i måltidssituation, vad/hur/på vilket sätt barnet brukar äta samt nätverkets förhållningssätt. Man arbetar med avgränsade mål avseende till exempel anpassning av miljö, förhållningsätt med positiv matsituation, måltidsordning, positiv förstärkning och ätträning i form av till exempel närmande av nya livsmedel eller prompt för att äta själv.
 • Nätverkets förhållningsätt
  En kurator eller psykolog kan hjälpa till att få en helhetsbild av patientens och familjens situation och problem. Stödjande samtal med föräldrar och barn/ungdom kring måltidssituation, oro och ångest kring måltider, och/eller som en del i helhetsmåendet. 
 • Medicinska orsaker
  Till exempel vid läkemedelsbehandling som initierats av habiliteringen har läkare ansvar för att behandlingen följs upp. Tillväxt följs vid alla läkarbesök.

Vid övervikt eller uppenbar risk för sådan ansvarar sjuksköterskan för rådgivning angående hälsosamma levnadsvanor på samma sätt som inom primärvård och elevhälsa, i tillägg till ovanstående insatser.

Dietist kan konsulteras i specifika fall gällande barn med MMC och muskelsjukdom.

Vid obesitas eller kraftigt accelererande viktökning skickas remiss i enlighet med regionens riktlinjer till obesitasteam på barnmottagning.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga

Remissmallar och remisskriterier