Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Elevhälsan ska stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål. Det främjande och förebyggande uppdraget är centralt för elevhälsans olika professioner.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska del (EMI) ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och arbetet ska syfta till att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans övergripande mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. Arbetet på individuell nivå sker bland annat genom hälsobesök och öppen mottagning där det är möjligt för eleverna att själva uppsöka skolsköterskan. På gruppnivå kan skolsköterskan bland annat arbeta förebyggande med psykisk och fysisk hälsa, sexuell hälsa, livsstil, kost och rörelse.

Skolsköterskor och skolläkare har också i sitt uppdrag att utifrån elevens behov samverka med skolans personal och andra vårdenheter och att bidra till att ge eleverna förutsättningar att ta till sig kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för EMI kan innebära att:

• tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

• vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser

• i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa

• ge handledning och konsultation till skolans övriga personal

• bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram

 • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning

• ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete.

Elevhälsans medicinska del

Elevhälsan samverkar med folkhälsoplanerare, Folktandvården, BVC, ungdomsmottagningar, socialtjänst, polis och föreningar med flera.

Hälsobesök

Syftet med hälsoundersökningar är att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem, men förutom det kan hälsobesöken ses som en särskild arbetsform med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner. Hälsobesöken är ett bra tillfälle att uppmärksamma elevens matvanor och fysiska aktivitet. Läs mer:

Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket)

Elevens hälsa i fokus – Regiongemensam elevhälsodatabas

Projektet "Elevens Hälsa i Fokus" utformar ett likartat arbetssätt och en gemensam elevhälsoenkät till stöd för det goda elevhälsosamtalet. Projektet utvecklar också en regiongemensam elevhälsodatabas där hälsoinformation kan lagras från medverkande skolor i västra Götaland.

Med stöd av dessa verktyg blir det möjligt att synliggöra och följa elevers hälsa samt jämföra utvecklingen mellan olika områden. Med ökad kunskap om barns och ungas hälsostatus ges även bättre möjlighet till välgrundade beslut för deras utveckling

https://www.vgregion.se/elevenshalsaifokus

*Insatser och åtgärder

hälsoundersökningar med längd och viktkontroll samt BMI regelbundet under skoltiden

identifiering av viktgrupp (övervikt och fetma) hos eleverna

ta upp livsstilsanamnes vid konstaterad övervikt och fetma enligt länkad bilaga

Erbjuda dialog och hälsoundervisning till elever med övervikt eller fetma, och deras föräldrar/vårdnadshavare. Detta ska ske med utgångspunkt från elevens situation och i dialog. För de äldre eleverna efter deras medgivande. Informationsmaterial, till exempel "Lätta tips 6-10 år" eller "Lätta tips 10-14 år" Alla elever ska vara delaktiga på ett anpassat, åldersadekvat sätt.

*Remittering för utredning fetma

Andra åtgärder kan vara remiss till läkare (i primärvård eller på barn och ungdomsmedicinsk mottagning) för utredning vid konstaterad fetma. Elever med fetma bör remitteras för bedömning av läkare vid barn- alternativt allmänmedicinsk mottagning där långsiktigt patientansvar ska ligga.

Remissindikationer

  • elever hos vilka BMI överstiger gränsvärdet för fetma
  • elever med misstänkta syndrom där fetma ingår oavsett BMI
  • när insatser inte har påverkat elevens BMI

Remissmallar och remisskriterier

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga

Remissmallar och remisskriterier

 

Innehållet på denna sida är regiongemensamt, och har granskats av:

Lena Simonson

Skolhälsovårdsöverläkare 

Epost lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se

Telefon 0702-66 05 89

Kristina Fredriksson

Verksamhetsutvecklare HSL, elevhälsans medicinska insats

Epost kristina.fredriksson@educ.goteborg.se

Telefon 0722-30 64 00


Senast uppdaterad: 2023-04-21 13:14