Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala obesitascentrum

Målbeskrivning

Enligt Västra Götalandsregionens politiskt fastställda handlingsprogram för insatser mot fetma ska ett regionalt obesitascentrum (ROC) finnas vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS). Centrat har även ett övergripande ansvar för samordning av hälsofrämjande och behandlande insatser för individer inom åldersgruppen 0-18 år.

Obesitasteamet ett uppdrag att utveckla nya former av behandling och utvärdera behandlingsinsatser. Teamet består av barnsjuksköterskor, barnläkare, dietister, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeut.

Konkret är det medicinska målet för verksamheten är att erbjuda både specialiserad medicinsk och kirurgisk behandling till barn och ungdomar med terapiresistent fetma. Definitionsmässigt avser vi att man på barn och ungdomsmottagning aktivt har behandlat ett barn med ett iso-BMI över 30 enheter under minst ett års tid i terapiform bestående av obesitaskunnigt team. Det regionala teamet är experter på är att evidensbaserat kartlägga framgångsfaktorer och hinder för lyckad viktnedgång samt har möjlighet att implementera nya forskningsresultat i särskilda behandlingsmoduler.

Nybesök i teamet eller Second opinion bedömning

Vid remittering till obesitasteamet är det viktigt att följa remisskriterierna och få med i remissen alla efterfrågade variabler (se bilaga). Antingen blir man uppsatt på nybesök till hela teamet eller så kan man remitteras för ett bedömningsbesök till teamets seniora läkare. Patienten återgår i det sistnämnda fallet till remittent för fortsatta insatser efter besöket. Kollegor är alltid välkomna att höra av sig för telefonkonsultation till läkare (särskilt telefonnummer via SUs växel). Detta gäller förvärdering av allvarliga avvikelser lab-prover, vid misstänkt högt blodtryck eller fetmaassocierad sjuklighet t.ex. nedsatt glukostolerans eller vid oklara symtom eller kliniska fynd.

Teamets arbetssätt

Nybesök Patienter erbjuds att komma på ett två dagar långt besök. Utomlänspatienter erbjuds övernattning. Under dessa dagar kommer patienten med föräldrar/vårdnadshavare ha en timmes lång genomgång av bakgrund, orsaker, motivation, svårigheter och möjligheter med var och en av teamets alla medlemmar. Provtagning, oral glukosbelastning, blodtrycksmätning och antropometri sk mätning sker även under nybesöksdagarna för att identifiera samsjuklighet  (sömnapné, leversjukdom, hypertoni, nedsatt glukostolerans, dyslipidemi, PCOS eller endokrin sjukdom). Även uteslutning av differentialdiagnoser och bedöma den totala riskprofilen är viktig. Utredning av ADHD-problematik eller autism bör helst ha utretts före remittering. Även patientens psykiska mående avseende bland annat ångest, depression och ätstörning är viktigt att beakta.

Behandlingsplan Teamet träffas efter de individuella samtalen för en gemensam genomgång och för att sammanställa en skriftlig behandlingsplan. Under det kommande året fram till årskontrollen arbetar teamet olika medlemmar enligt given familjebaserad struktur men anpassat till familjens behov. Besöksfrekvensen varierar från 1-2 g/mån till 1-2 g/halvår. Livsstilsförändringar är basen för behandlingen. Kostråd/kostbehandling samt råd om fysisk aktivitet, är stommen i åtgärdspaketet. Kognitiv beteendeterapi, pulverkostbehandling, läkemedelsbehandling eller fetmakirurgi kan också erbjudas beroende på riskprofil.

Årskontroller En årlig genomgång sker av alla patienter som är registrerade på mottagningen. Provtagning, antropometrimätning och samtal med läkare genomförs och presenteras på teamkonferens.  

Utökad utredning I förekommande fall sömnregistrering, fysisk prestationsförmåga, 24-timars blodtrycksmätning, noggrann mätning av kroppssammansättning och basalmetabolism, psykiatrisk bedömning, genetisk diagnostik samt endokrin utredning. Läkare ansvarar för metabol behandling av typ-2 diabetes i samarbete med diabetessjuksköterska.

Inläggningsvecka För att få möjlighet att lära känna patient och familj bättre, för att fördjupa utredningar och intensifiera de behandlande insatserna kan enstaka familjer läggas in 3-4 dagar på avdelning.

Teamets olika yrkeskategorier

Sjuksköterskan

Behandlande insatser
Genomgång av olika strategier och beteendetekniker. Individuellt motiverande och stödjande samtal. Aktuell kontinuerlig information ges muntligt och skriftligt till patient/familj/förskola/skola. Förändringsprocess med delmål i överenskommelse med familjen/patienten. Medverkar vid behov i nätverksmöten tillsammans med socialtjänst, habilitering, BUP, skola och förskola.

Uppföljningsbesök och årliga kontroller: blodprovstagning, blodtrycksmätning, antropometri, kroppssammansättning, och OGTT (Oralt GlukosToleransTest).

 • Uppföljningsbesök med motiverande samtal
 • Telefonrådgivning med patient/familj.
 • Telefonkonsultation

Inläggningsvecka i samarbete med andra enheter – ingående uppföljning- och stödsamtal gällande livsstilsförändring för att öka motivationsgraden hos patient/familj. Kartläggning av samsjuklighet och riskfaktorer (provtagning, blodtrycksregistrering, ergospirometri, BMR, andningsregistrering, OGTT, DXA – kroppssammansättning).

Dietisten

Utredning

Bedömning och utredning sker under nybesökstillfället då utförlig kostanamnes tas. Ställning tas då om eventuella nutritionsåtgärder och nutritionsbehandling.

Behandlande insatser

Vid kostbehandling hos barn och ungdomar med fetma utgår vi på dietistenheten på Drottning Silvia från: Riktlinjer vid kostbehandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar:

Det övergripande målet med kostbehandling hos barn och ungdomar är att skapa goda matvanor som bidrar till optimal utveckling och att hjälpa barnet att upprätthålla hälsa nu, under tillväxtåren och senare i vuxenlivet. Kostbehandlingen tar hänsyn till ålder, grad av fetma samt eventuella komplikationer så som typ 2 diabetes och avvikande blodfetter. Goda matvanor innebär en näringsriktig och välbalanserad kost i relation till behovet. Vi fokuserar på hälsosamma matval istället för dieter och våra kostråd baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Kostråden individanpassas alltid men följande punkter är ofta av betydelse att arbeta med:

 • Portionsstorlek
 • Måltidsordning
 • Val av dryck
 • Utrymmesmat/Sällanmat
 • Småätande
 • Intag av frukt och grönsaker
 • Måltidsmiljö

Behandlingen innebär ofta familjesamtal där både barn och föräldrar deltar men kan också innebära individuella samtal med barnet/ungdomen eller enskilt med föräldrarna. Gemensamma besök tillsammans med andra yrkeskategorier från obesitasteamet förekommer. I dagsläget erbjuder vi ingen gruppbehandling för barn med fetma.

Mer intensiv behandling förekommer under inläggningsveckor, där föräldrarna och barnet/ungdomen tillsammans med dietisten gör besök i livsmedelsbutik, matlagning och har samtal. Ett individanpassat kostförslag utvecklas i samråd med familjen utifrån den BMR-mätning (se information om provtagningar) som görs under veckan.

Ungdomar som genomgår bariatrisk kirurgi på klinisk grund eller ställs på LCD-behandling (low calorie diet) träffar också dietist mer intensivt.

Fysioterapeut

Utredning

Vi gör en kartläggning av vardagsmotion, fysisk aktivitet och träning tillsammans med patient och familj samt utreder vilken motivation till fysisk aktivitet som finns.  Vi utför test av motorik, fysisk uthållighet och styrka.

Behandlande insatser

Vi har motiverande samtal kring fysisk aktivitet och ger stöd i att skapa rutiner och strategier för att öka fysisk träning och vardagsmotion. Vi ger patient och familj stöd i att hitta lämplig fysisk aktivitet i deras närområde som kan utföras regelbundet. Åldersanpassad enskild träning eller träning i grupp kan erbjudas i viss utsträckning på mottagningen.  Vid inläggningsveckor kan patienten få en utökad bedömning samt individuell fysisk träning.

Utvecklingsarbete och forskning

Vi utför cykeltest och frågeformulär med patienter som ingår i studien Amos 2. Detta utförs vid inklusion samt 1 år postoperativt.

Psykologen

Utredning

Psykologen träffar patienten och dess föräldrar i samband med nybesök. Faktorer som då finns med i bedömning och ställningstagande inför eventuell psykologisk behandling är: familjerelationer, kamratrelationer, självbild, kroppsuppfattning, skolprestationer, fritidsintressen, misstanke om neuropsykiatriska svårigheter, missbruk/riskbruk, traumatisering, nedstämdhet, ångest, ätstörning samt risk- och friskfaktorer för psykisk hälsa hos både individ och familj.

Behandlande insatser

Den psykologiska behandlingen innebär att arbeta med de frågeställningar som framkommer i den inledande bedömningen. Såväl stödjande, motiverande som mer bearbetande samtalskontakter med barnet/ungdomen, eller enskilt med föräldrarna förekommer. Behandlingen kan också innebära familjesamtal med barnet/ungdomen, föräldrarna samt syskon. Utifrån patientens behov har psykologen även gemensamma samtal med andra professioner i teamet, exempelvis kurator.

Utvecklingsarbete och forskning

Psykologen deltar i den forskning som bedrivs inom området obesitas i syfte att fördjupa kunskapen om olika behandlingsmetoder och mer specifikt psykologiska faktorer kopplade till dessa.  Det innebär att psykologen genomför bedömning, kognitiv testning och uppföljning av patienter som ingår i forskningsprojekt vid obesitasmottagningen.

Kuratorns roll i obesitasteamet

Nybesöken:

Vid nybesöket har kuratorn samtal med föräldrarna utan patienten för att få föräldraperspektiv. Det görs en psykosocial anamnes om familjens sammansättning,  föräldrars civilstånd, hälsotillstånd, ekonomi och arbetsliv, familjens kultur, nätverk, myndighetskontakter, miljöfaktorer, skola och fritid.

Samtalet berör familjens livsstil och förhållningssätt till:

 • kostvanor och matkultur,

 • motion, tidigare och nuvarande motionsvanor

 • sömn och sömnvanor

 • fritidsaktiviteter och kamratrelationer

Kuratorn efterfrågar erfarenhet av tidigare hjälpinsatser och livsstilsförändringar gällande kost och motion. Föräldrarna tillfrågas om den egna och patientens motivation till förändring och till behandlingskontakten och tankar kring fetman och viktnedgångens betydelse.

Vidare tillfrågas föräldrarna om förväntningar på behandlingskontakt med obesitasteamet och specifikt kontakt med kurator. Hur de vill få stöd och möjligheten för dem att ta emot hjälp och stöd som erbjuds. Hur ofta de kan komma på uppföljande besök etc.

Behandling:

Det är vanligt förekommande att kuratorn har samtal i sällskap med psykolog, och andra professioner i obesitasteamet. Kuratorns roll är att stärka goda strategier gällande kost och motion, samt att motivera till livsstilsförändring. Kuratorn initierar och medverkar vid behov av myndighetskontakt med socialtjänst samt medverkar i samarbeten med skolan och i nätverksmöten.

Läkare

Utredning

Läkare i teamet ansvarar för den medicinska utredningen av inremitterade patienter. I princip följer utredningen det upplägg som finns beskrivet för hela vårdkedjan (länk) En noggrann anamnes sker vid nybesöket då familjesituation, skola, intressen, livsstil och hälsoläge tas upp. Status och laboratorieprover ingår i bedömningen. 

Den regionala enheten genomför speciella utredningar som gäller obesitas-relaterade sjukdomar: hypertoni, sömnapné, prediabetes, genetisk fetma, syndrom fetma, ADHD, endokrina tillstånd mm

Den medicinska utredningen ingår som en del i den helhetsbild teamet vill få av patient och familj.

Läkare svarar för bedömning av hur situationen ser ut och den fortsatta planeringen vid de årliga kontrollerna, detta i samråd med hela teamet. Det sammanfattande samtalet med patient och familj sker via teamets läkare.

Behandlande insatser

Det är andra medlemmar i teamet som har huvudrollen i behandlande insatser som har med ’livsstil’ att göra (kost, fysisk aktivitet, sömn). Läkare kan stötta detta arbete och betona viktiga delar.

Sällsynt kan farmakologisk behandling vara aktuell: Methformin (prediabetes), eller sällsynt med Xenical (fetma) som är tillåtet för ungdomar.

Behandling av hypertoni eller någon av de många andra medicinska problem/sjukdomar som är kopplade till fetma.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga

Lars Gelander

Överläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-25 12:16