Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt Obesitascentrum Barn

Regionalt Obesitascentrum Barn i Göteborg tar emot patienter från hela regionen liksom utomlänspatienter.

Vi tar emot patienter som har:

  1. Syndromobesitas alt misstanke om monogenetisk obesitas.
  2. IsoBMI motsvarande ≥30 kg/m2 med uppenbar samsjuklighet.
  3. Sömnapné syndrom som utretts med polygrafi.
  4. IsoBMI motsvarande ≥ 40 kg/m2 som följts på BUM i multidisciplinär teambehandling under minst 1 år och fått kunskap kring sunda levnadsvanor.
  5. Önskemål kring kirurgi.

Till oss kommer patienten via remiss från barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller annan sjukvårdande instans. Patienten ska åtminstone ha haft kontakt med dietist, läkare och sjuksköterska i enlighet Vårdprocess Obesitas Barn och Unga för VG Region augusti 2018.

Vi är ett multidisciplinärt team som består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, dietist, kurator, psykolog, fysioterapeut och administratör. Vi har stor erfarenhet av att möta barn och ungdomar som är tyngre än sina vänner på ett icke-dömande sätt. Vi arbetar med individanpassade livsstilsförändringar för hela familjen, avseende kost, fysisk aktivitet, sömn och psykiskt mående.

För de barn och ungdomar som utvecklat allvarlig grad av samsjuklighet samverkar vi med Njurmedicin, Diabetesmottagning, Mag-Tarm-Levermottagning, Klinisk Genetik, Kirurgklinik, Barn- och ungdomspsykiatri och Barn- och ungdomshabilitering.

För ungdomar >15 år med Tannerstadie >3 och IsoBMI ≥35 kg/m2 samt allvarlig grad av samsjuklighet eller behandlingsresistent obesitas med IsoBMI ≥40 kg/m2 kan remiss avseende obesitaskirurgi samt barn med syndrom tas emot för en multidisciplinär teambedömning. Vid beslut om obesitaskirurgi utformar teamet en individanpassad uppföljning.

Regionalt obesitascentrum barn ansvarar även för utbildning och samordnar förebyggande hälsofrämjande insatser inom regionen. Genom en nära samverkan med Göteborgs Universitet bedrivs forskning och kvalitetssäkring av nya behandlingsmetoder som en del i verksamheten.

 

Öppettider och kontaktuppgifter:

Måndag-torsdag kl. 8.00–16.00

Telefon till administratör: 031-343 47 40

Telefon till vårdenhetschef: 0761- 26 12 24

Telefonkonsultation med obesitasläkare ojämna veckor. Telefon: 031-343 68 22

Vad händer när barn och ungdomar remitteras till Regionalt Obesitascentrum Barn?

1. Remissbedömning

När remissen anländer bedöms den av medicinskt ansvarig läkare. Utifrån remisskriterierna bedömer läkaren om patienten ska kallas till utredning och bedömning. Om patienten inte uppfyller kriterierna eller en ofullständigt ifylld remiss inkommer skickas remissen tillbaka för komplettering eller för ytterligare behandling och utredning från inremittent.

2. Teambedömning

Patienten kallas tillsammans med båda sina föräldrar eller annan vuxen vårdnadshavare till ett nybesök med läkare och sjuksköterska. En kartläggning görs för att kunna utforma en individanpassad vårdplan där vi tar ställning till hur teaminsatsen planeras. Inför besöket har specifika blodprover tagits och mätvärden rapporterats in som bedöms och återges till familjen. Baserat på den samlade bedömmningen från anamnesinhämtning samt somatisk undersökning beslutas om fortsatta eventuella utredningar. En individanpassad vårdplan utformas och delges patienten.

 

Senast uppdaterad: 2020-07-02 13:32