Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ansvarsfördelning och samverkan

För att klara de uppsatta vaccinationsmålen krävs samverkan mellan många parter. På denna sida finns information om ansvarsfördelning och stöd till lokal samverkan.

Alla frågor gällande vaccination kan skickas till vaccination.covid-19@vgregion.se.

Ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler

Vaccination av medicinska riskgrupper Covid -19. Ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

Så blir gravida som tillhör en riskgrupp vaccinerade

Folkhälsomyndigheten beslutade 27 april att gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin mot covid-19 i fas 3. Det handlar om de sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Rutinen för Västra Götalandsregionen innebär att den gravida kvinnan från vecka 23 själv bokar in vaccinationstid via 1177.se hos valfri vaccinatör som erbjuder tid. På 1177.se kommer då en sorteringsfunktion att finnas där personer får svara på frågor innan bokningen kan genomföras. 

Ansvarsfördelning mellan vårdcentraler och kommuner

Detaljer kring det praktiska utförandet behöver arbetas fram i den lokala vårdsamverkan mellan vårdcentral och kommun, till exempel gällande nyinflyttade på SÄBO, personer på korttidsenhet samt i dagverksamhet. Vaccination av sommarvikarier och eventuellt kvarvarande personal från fas 1 överenskommes också i lokal samverkan med vårdcentral och kommun i närområdet.

Viktigt att den som ger dos 1 också är ansvarig för att planera för dos 2, även om personen flyttar till exempel. Det behöver kommuniceras tydligt, helst skriftligt i vårdplaneringen.

Direktiv för enstaka doser upphör fr o m vecka 18

Från och med vecka 18 kommer inga ytterligare enstaka doser att skickas till de 58 utvalda vårdcentralerna. Varje vårdcentral med ansvar för ett äldreboende, ansvarar nu för att bistå kommunen med vaccin vid behov. Om en vårdcentral behöver mer vaccin för att kunna bistå kommunen får vårdcentralen meddela vaccinationskansliet detta innan vaccinationerna ges. Att i efterhand anmäla behov av extravaccin är inte möjligt.

Kommunernas ansvar

Kommunen har i fas 1 vaccinerat dem som ingår i kommunens ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

De prioriterade grupper som av olika anledningar ännu inte vaccinerats inom fas 1 erbjuds vaccination inom ordinarie organisationer. För boende på SÄBO, korttidsenheter och personer med hemsjukvård ansvarar kommunen tillsammans med vårdcentralen enligt ordinarie rutin. För dessa ska vårdcentralen bistå med vaccin. För personer med hemtjänst ansvarar vårdcentralerna.

Kommunens vård- och omsorgspersonal

Mer information finns under avsnittet Personalvaccination                                                     

 

Vårdcentralers ansvar

De allra flesta personer ska kunna vaccineras på alla vaccinationsmottagningar. Undantag gäller personer som tidigare haft anafylaxi. De ska vaccineras på vårdenhet (till exempel på vårdcentral), inte i tillfälliga vaccinationslokaler. Se regional rutin: Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se)

Den vaccinatör som bedömer att personen inte kan vaccineras på aktuell vaccinationsmottagning  ansvarar för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad. Vårdcentralen får då planera in vaccination på den egna vårdcentralen alternativt konsultera allergolog. Personen kan behöva vänta på sin vaccination. 

Om vårdcentralen inte får tilldelning av vaccin för dos 1 behöver man höra av sig till regional vaccinsamordning.

Fas 1

Fas 1 avslutades formellt från och med v 18. De prioriterade grupper som av olika anledningar ännu inte vaccinerats inom fas 1 erbjuds vaccination inom ordinarie organisationer. För boende på SÄBO, korttidsenheter och personer med hemsjukvård ansvarar kommunen tillsammans med vårdcentralen enligt ordinarie rutin. För personer med hemtjänst ansvarar vårdcentralerna. Gällande vård- och omsorgspersonal, se avsnittet Personalvaccination.

Fas 2 

 • Vårdcentralerna har haft ansvar för att vaccinera övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först i 5-års intervall. Eftersom alla vårdcentraler inte längre vaccinerar, kan kvarvarande personer boka tid på valfri vaccinationsmottagning.

 • Vårdcentralerna ansvarar även för att vaccinera vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I den mån vårdcentralen inte kan erbjuda en enstaka dos vaccin, uppmanas man samarbeta med närliggande vårdcentral alternativt annan vaccinationsmottagning. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Fas 3 

Vårdcentralen har haft ansvar för att tillhandahålla vaccin och tidsbokning i denna fas, utan krav på listning. I den mån vårdcentralen inte längre kan erbjuda vaccin, får personen boka tid på valfri vaccinationsmottagning.

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, delat ansvar med sjukhusen*. Vårdcentralerna behöver inte identifiera och kalla sina listade i riskgrupp, utan de får boka tid på samma sätt som övriga i åldersgruppen.
 • Personer i åldern 60–64 år (kan även vaccineras av andra aktörer, se Västra Götalandsregionens vaccinationsplan.)

*Vaccination av medicinska riskgrupper Covid -19. Ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

Fas 4 

I denna fas vaccineras allmänheten över 18 år oavsett listning eller folkbokföring. Många olika aktörer inklusive vårdcentralerna medverkar i denna fas. Vårdcentralerna har gjort ett stort arbete med att vaccinera i tidigare faser utöver sina andra högt prioriterade uppdrag. Vårdcentralerna har ett fortsatt uppdrag att vaccinera med dos 2 till alla som VC vaccinerat tidigare med dos 1. I fas 4 är det frivilligt att delta i vaccinationsarbetet, uppdraget ingår inte i krav och kvalitetsboken (KOK-boken). Det är anledningen till att en större andel av det tillgängliga vaccinet kommer att fördelas mellan de avtalade vaccinatörerna under sommaren. Se Fördelningsprinciper för dos 1 fas 4.

Registrering och ersättning för vårdcentraler som vaccinerar mot covid-19

På vårdcentralerna registreras KVÅ-kod UX655 vid ordination eller administrering av vaccinet i eget journalsystem, Beslut KVÅ-kod vaccination covid-19. För fas 1-3 utgår ersättning enligt beslut ovan. För fas 4 kommer samma kod att användas men med en lägre ersättningsnivå.    

Ny ersättning fr o m 4/7:

Beslut har fattats att tidpunkt för ny ersättning flyttats fram i fas 4, för att fånga in flertalet dos 2 som finns kvar från fas 1-3.

Brytdatum 4/7 för den lägre ersättningsnivån bedöms vara rimlig. Många vårdcentraler är med och vaccinerar i både fas 1-3 och i fas 4 och det pågår under lång tid parallella vaccineringar mellan faserna. Det är nu också ett längre intervall mellan dos 1 och 2 än vad det var initialt.
En och samma KVÅ-kod bedöms vara det administrativt enklaste och säkraste sättet för att ersättningen till vårdcentralerna ska bli så korrekt som möjligt.

Vårdcentralerna behöver inte göra någon förändring i registreringen med anledning av detta beslut. 

Tillfälliga vaccintionsmottagningar (utanför sjukvårdsinrättning)

Vaccination av allergiska personer

Alla vaccinatörer har ett ansvar för hantering och information till personer med allergi. Det finns vid bokning inte längre någon sorteringsfråga som stoppar personer med tidigare allergiska reaktioner.
Varje vaccinatör måste därför göra en bedömning på plats utifrån hälsodeklarationen.

Det ska alltid finnas en beredskap för akuta situationer såsom allergisk reaktion.

De allra flesta personer ska kunna vaccineras på alla vaccinationsmottagningar.

Undantag gäller personer som tidigare haft anafylaxi. De ska vaccineras på vårdenhet (till exempel på vårdcentral), inte i tillfälliga vårdlokaler.
Se regional rutin

Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se)

Den vaccinatör som bedömer att personen inte kan vaccineras på aktuell vaccinationsmottagning  ansvarar för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad. Vårdcentralen får då planera in vaccination på den egna vårdcentralen alternativt konsultera allergolog. Personen kan behöva vänta på sin vaccination.

Om vårdcentralen inte får tilldelning av vaccin för dos 1 behöver man höra av sig till regional vaccinsamordning.

Senast uppdaterad: 2021-06-04 13:38