Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansvarsfördelning och samverkan

För att klara de uppsatta vaccinationsmålen krävs samverkan mellan många parter. På denna sida finns information om ansvarsfördelning och stöd till lokal samverkan.

Frågor om vaccination kan skickas till vaccination.covid-19@vgregion.se.

Ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler

Vaccination av medicinska riskgrupper Covid -19. Ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

Så blir barn 12 till 16 år i riskgrupp vaccinerad

Barn födda 2009 till och med 2006 i riskgrupp vaccineras via sjukhusens barnmottagningar. Barn födda 2009 måste vara fyllda 12 år innan vaccination. Barnen kommer att få kallelse till vaccination från aktuell mottagning. Se mer information från Barnläkarföreningen BLF Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 år HA210621 (barnlakarforeningen.se).

Bokning för vaccination av personer 16 till 18 år startade 11 augusti

Personer födda 2005 och tidigare kan vaccineras via valfri vaccinationsmottagning för covid-19. Personerna behöver inte ha fyllt 16 år innan vaccination. I regel bedöms barn i denna åldersgrupp ha uppnått tillräcklig mognad för att själva fatta beslut om egen vaccination. Av praktiska skäl bör samtyckesblankett undertecknad av båda vårdnadshavare medföras för att underlätta vaccinationsprocessen. Om det bara finns en vårdnadshavare räcker det med en underskrift. Om ungdomen inte har med sig underskriven samtyckesblankett ska vaccinatören göra en enkel mognadsbedömning innan vaccinering.

Bokning sker via webbplatsen 1177.se eller vaccinatörs telefon från och med 11 augusti.

Förtydligande kring samtyckesblankett och mognadsbedömning
Västra Götalandsregionen ställer inga särskilda krav på hantering/dokumentation av samtyckesblankett eller mognadsbedömning. Hur själva samtyckesblanketten ska hanteras får avgöras utifrån vårdgivarens interna rutiner och sedvanlig hantering när det gäller hantering av inkomna blanketter med känsliga personuppgifter.

Om samtyckesblankett påskriven av båda vårdnadshavare uppvisats ska detta journalföras enligt vårdgivarens egen rutin i respektive journalsystem (se 5 kap. 5 § 9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården [HSLF-FS 2016:40]). Kravet är att samtycken ska dokumenteras, men det anges inte närmare hur. Föreskrifterna gäller alla vårdgivare, offentliga som privata. Samma gäller med mognadsbedömningen. Det ska journalföras i respektive journalsystem, enligt vårdgivarens rutin, att den unge personen har bedömts ha en tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination.

Ansvarsfördelning mellan vårdcentraler och kommuner

Detaljer kring det praktiska utförandet behöver arbetas fram i den lokala vårdsamverkan mellan vårdcentral och kommun, till exempel gällande nyinflyttade på SÄBO, personer på korttidsenhet samt i dagverksamhet. Vaccination av sommarvikarier och eventuellt kvarvarande personal från fas 1 överenskommes också i lokal samverkan med vårdcentral och kommun i närområdet.

Viktigt att den som ger dos 1 också är ansvarig för att planera för dos 2, även om personen flyttar till exempel. Det behöver kommuniceras tydligt, helst skriftligt i vårdplaneringen.

Direktiv för enstaka doser upphör fr o m vecka 18

Från och med vecka 18 kommer inga ytterligare enstaka doser att skickas till de 58 utvalda vårdcentralerna. Varje vårdcentral med ansvar för ett äldreboende, ansvarar nu för att bistå kommunen med vaccin vid behov. Om en vårdcentral behöver mer vaccin för att kunna bistå kommunen får vårdcentralen meddela vaccinationskansliet detta innan vaccinationerna ges. Att i efterhand anmäla behov av extravaccin är inte möjligt.

Kommunernas ansvar

Kommunen har i fas 1 vaccinerat dem som ingår i kommunens ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

De prioriterade grupper som av olika anledningar ännu inte vaccinerats inom fas 1 erbjuds vaccination inom ordinarie organisationer. För boende på SÄBO, korttidsenheter och personer med hemsjukvård ansvarar kommunen tillsammans med vårdcentralen enligt ordinarie rutin. För dessa ska vårdcentralen bistå med vaccin. För personer med hemtjänst ansvarar vårdcentralerna.

Kommunens vård- och omsorgspersonal

Mer information finns under avsnittet Personalvaccination                                                     

 

Vårdcentralers ansvar

De allra flesta personer ska kunna vaccineras på alla vaccinationsmottagningar. Undantag gäller personer som tidigare haft anafylaxi som ska vaccineras på vårdenhet (till exempel på vårdcentral), inte i tillfälliga vaccinationslokaler. Se regional rutin: Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se)

Den vaccinatör som bedömer att personen inte kan vaccineras på vaccinationsmottagningen ansvarar för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad. Vårdcentralen får då planera in vaccination på den egna vårdcentralen alternativt konsultera allergolog. Personen kan behöva vänta på sin vaccination. 

Om vårdcentralen inte får tilldelning av vaccin för dos 1 behöver man höra av sig till regional vaccinsamordning.

Fas 1
Fas 1 avslutades formellt från och med v 18. De prioriterade grupper som av olika anledningar ännu inte vaccinerats inom fas 1 erbjuds vaccination inom ordinarie organisationer. För boende på SÄBO, korttidsenheter och personer med hemsjukvård ansvarar kommunen tillsammans med vårdcentralen enligt ordinarie rutin. För personer med hemtjänst ansvarar vårdcentralerna. Gällande vård- och omsorgspersonal, se Personalvaccination.

Fas 2 

  • Vårdcentralerna har haft ansvar för att vaccinera övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först i femårsintervall. Eftersom alla vårdcentraler inte längre vaccinerar, kan kvarvarande personer boka tid på valfri vaccinationsmottagning.
  • Vårdcentralerna ansvarar även för att vaccinera vuxna som får insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I den mån vårdcentralen inte kan erbjuda en enstaka dos vaccin, uppmanas man samarbeta med närliggande vårdcentral alternativt annan vaccinationsmottagning. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Fas 3 
Vårdcentralen har haft ansvar för vaccination och tidsbokning utan krav på listning. Om vårdcentralen inte längre kan erbjuda vaccin får personen boka tid på valfri vaccinationsmottagning.

  • Personer, 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, i delat ansvar med sjukhusen*. Vårdcentralerna behöver inte identifiera och kalla sina listade i riskgrupp, utan de får boka tid på samma sätt som övriga i åldersgruppen.
  • Personer i åldern 60–64 år (kan även vaccineras av andra aktörer, se Västra Götalandsregionens vaccinationsplan.)

*Vaccination av medicinska riskgrupper covid -19. Ansvarsfördelning mellan sjukhus och vårdcentraler i Västra Götalandsregionen

Fas 4 
I denna fas vaccineras allmänheten över 18 år oavsett listning eller folkbokföring. Många olika aktörer inklusive vårdcentralerna medverkar. Vårdcentralerna har gjort ett stort arbete med att vaccinera i tidigare faser utöver sina andra högt prioriterade uppdrag. Vårdcentralerna har ett fortsatt uppdrag att vaccinera med dos 2 till alla som VC vaccinerat tidigare med dos 1. I fas 4 är det frivilligt att delta i vaccinationsarbetet, uppdraget ingår inte i krav- och kvalitetsboken. Det är anledningen till att en större andel av vaccinet fördelas mellan avtalade vaccinatörer. Se Fördelningsprinciper för dos 1 fas 4.

Registrering och ersättning för vårdcentraler som vaccinerar mot covid-19
På vårdcentralerna registreras KVÅ-kod UX655 vid ordination eller administrering av vaccinet i eget journalsystem, Beslut KVÅ-kod vaccination covid-19. För fas 1-3 utgår ersättning enligt beslut ovan. För fas 4 används samma kod men med en lägre ersättningsnivå.    

Ny ersättning från och med 4 juli:
Tidpunkt för ny ersättning har flyttats fram i fas 4 för att fånga in flertalet dos 2 som finns kvar från fas 1-3.

Många vårdcentraler är med och vaccinerar i både fas 1-3 och i fas 4 och det pågår under lång tid parallella vaccineringar mellan faserna. Det är nu också ett längre intervall mellan dos 1 och 2.
En och samma KVÅ-kod bedöms vara det administrativt enklaste sättet för att ersättningen till vårdcentralerna ska bli så korrekt som möjligt.

Vårdcentralerna behöver inte göra någon förändring i registreringen med anledning av detta beslut. 

Tillfälliga vaccintionsmottagningar (utanför sjukvårdsinrättning)

Vaccination av allergiska personer

Alla vaccinatörer har ett ansvar för hantering och information till personer med allergi. Det finns vid bokning inte längre någon sorteringsfråga som stoppar personer med tidigare allergiska reaktioner.
Varje vaccinatör måste därför göra en bedömning på plats utifrån hälsodeklarationen.

Det ska alltid finnas en beredskap för akuta situationer såsom allergisk reaktion.

De allra flesta personer ska kunna vaccineras på alla vaccinationsmottagningar.

Undantag gäller personer som tidigare haft anafylaxi. De ska vaccineras på vårdenhet (till exempel på vårdcentral), inte i tillfälliga vårdlokaler.
Se regional rutin

Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se)

Den vaccinatör som bedömer att personen inte kan vaccineras på aktuell vaccinationsmottagning  ansvarar för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad. Vårdcentralen får då planera in vaccination på den egna vårdcentralen alternativt konsultera allergolog. Personen kan behöva vänta på sin vaccination.

Om vårdcentralen inte får tilldelning av vaccin för dos 1 behöver man höra av sig till regional vaccinsamordning.

Möjlighet att boka vaccinationstid på telefon

För de invånare som inte kan boka vaccinationstid via webben måste vaccinatören erbjuda tidsbokning via telefon. Tänk på att reservera vaccinationstider för dessa personer.

Möjlighet att boka om vaccinationstid

För de personer som inom ett snävt tidsintervall behöver boka om sin vaccinationstid måste den möjligheten finnas. Vi påminner om att det på vaccinatörens webbsida ska finnas information om hur en vaccinationstid kan ombokas digitalt och/eller på telefon.

Senast uppdaterad: 2021-07-28 10:11