Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinska frågor och svar

Ytterligare frågor publiceras löpande. Svaren kan komma att ändras efterhand som kunskapen om vaccin mot covid-19 ökar.

Följande rekommendationer gäller för påfyllnadsdoser från den 1 mars 2023 för personer 65 år och äldre samt personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19:

  • Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas att under 2023 vaccinera sig med två påfyllnadsdoser per år – en under våren och en inför höst-/vintersäsongen, med sex månaders intervall mellan doserna.
  • Personer som är 65–79 år samt yngre personer med riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023. Regionerna rekommenderas även att tillhandahålla möjlighet till ytterligare en påfyllnadsdos för dessa grupper. Dosen bör tas med sex månaders intervall till den rekommenderade dosen inför höst-/vintersäsongen. Exempel på medicinska riskfaktorer är fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck.

Den nya rekommendationen gäller från 1 mars 2023 och tills vidare. Nuvarande rekommendationer gäller fram till dess.

Hur rekommendationerna för personer yngre än 65 år, som inte är i riskgrupp, kommer att se ut efter den 1 mars kommer Folkhälsomyndigheten att besluta i början av 2023.

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt, men när en situation uppstår där fördelarna med samvaccination överväger, kan man göra det.

Standarddos influensavaccin kan med fördel ges samtidigt som vaccination mot covid-19 hos personer 18 år och äldre. Även pneumokockvaccin kan administreras samma dag som vaccin mot covid-19.

Förstärkt influensavaccin; Fluad Tetra, som används till vissa grupper säsongen 2022/23 kan administreras samtidigt som mRNA vaccinen med rekommenderas ej samma dag som Nuvaxovid.

Det finns begränsat med erfarenhet av samtidig vaccination med vaccinerna mot covid-19 och vaccin mot bältros varför samtidig administration bör undvikas.

Om vaccin mot covid-19 inte ges samma dag som ett annat vaccin rekommenderas minst 7 dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination.

För barn iakttas alltid 7 dagars intervall till vaccination med ett annat vaccin, inklusive standarddos influensavaccin, om inte en sådan situation råder att samvaccination är till stor fördel för barnet (behov av sedering vid vaccination till exempel).

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid vaccination med Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och Nuvaxovid (Novavax) ges dos 2 efter 3 - 7 veckor. För Spikevax (Moderna) ges dos 2 efter 4 - 7 veckor. 

Ja, man behöver inte börja om eller ge någon extra dos. I dagsläget finns ingen bortre gräns.

Det är särskilt viktigt att personer med måttlig eller allvarlig immunbrist vaccinerar sig mot covid-19 eftersom de riskerar att bli både allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Personer med måttlig eller allvarlig får inte samma goda effekt av en vaccination mot covid-19 jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Patientgrupper med måttlig eller allvarlig immunbrist rekommenderas därför fler doser av vaccin mot covid-19 än andra. De ytterligare doser som kan vara aktuella är:

• En extra primärdos vaccin mot covid-19, som ges minst två månader efter dos 2.

• En andra påfyllnadsdos, som ges tidigast tre månader efter den första påfyllnadsdosen. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre.

För information om vaccination av personer med immunbrist, inklusive Downs syndrom se Folkhälsomyndighetens information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar. 

För mer information om vaccination och uppföljning av personer med allvarlig immunbrist se Folkhälsomyndighetens vägledning Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist - en vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar.

Alla som är 18 år och äldre rekommenderas en första påfyllnadsdos.

Det ska gå 4 månader eller mer mellan dos 2 och den första påfyllnadsdosen (dos 3).

En andra påfyllnadsdos (dos 4), rekommenderas till personer boende på SÄBO, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 65 år och äldre.

Den andra påfyllnadsdosen ges tidigast 4 månader efter den första påfyllnadsdosen.

En säsongsanpassad påfyllnadsdos, för enkelhetens skull benämnd "höstdos", rekommenderas att erbjudas från den 1 september 2022 till:

  • personer som är 65 år (födda fr o m 1957) och äldre
  • personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida)
  • personer boende på SÄBO för äldre
  • personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård.

Höstdosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos. Både ursprungsvaccin och anpassade vaccin kan användas som påfyllnadsdos.

Påfyllnadsdoserna kan ges med ett annat vaccin än det som man fick vid primärvaccination. Till personer 30 år och yngre ges påfyllnadsdosen med Comirnaty.

För personer med allvarlig immunbrist kan antalet påfyllnadsdoser variera individuellt. En särskild vägledning finns för personer med allvarlig immunbrist.

De flesta kan vaccineras på alla vaccinationsmottagningar. Undantag finns beskrivet i regional rutin Covid-19-vaccinering för patienter med tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se).


Om en vaccinatör utifrån hälsodeklaration bedömer att personen av medicinska skäl inte bör vaccineras på den egna mottagningen ansvarar man för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad, för vidare bedömning.
(Personen ska inte bara avvisas eller hänvisas att själv söka annan mottagning)

Det går bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt om. Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Ett lika bra immunsvar uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med samma vaccin. De anpassade vaccinen bedöms av Folkhälsomyndigheten som utbytbara och de kan användas likvärdigt med de tidigare varianterna som påfyllnadsdoser.

I första hand rekommenderas att fullfölja vaccinationsserien med samma
vaccintyp för alla doser. Det finns begränsad erfarenhet av kombinationen mRNA-vaccin och Nuvaxovid än så länge. De studier som finns visar dock god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vaccin.

  • Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig med två doser och sedan (för vuxna) en efterföljande påfyllnadsdos.
  • Om en person som tidigare haft covid-19 får uttalade biverkningar efter vaccination med dos 1, kan man efter en individuell bedömning av läkare, överväga att iaktta ett längre intervall till den andra dosen. Den andra dosen rekommenderas inom 6 månader. Med uttalande biverkningar i detta sammanhang menas kraftig allmänpåverkan och feber i mer än ett dygn.
  • Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 1 eller dos 2 ska efterföljande dos (dos 2 respektive påfyllnadsdosen) ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Dosen bör inte skjutas på mer än några månader.

Det finns ännu ingen rekommendation om vaccination av personer med långvariga symtom på covid-19. Behandlande läkare behöver därför göra en individuell bedömning om vaccination mot covid-19 ska ske eller inte. 

Det finns en teoretisk risk att passivt tillförda antikroppar mot SARS-CoV-2 medför ett sämre vaccinationssvar, framför allt i höga doser som i vissa fall används vid behandling av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att avvakta med vaccination mot covid-19 tills tre månader har gått sedan senaste dos av tillförda monoklonala antikroppar mot SARS-CoV-2.

Vid feber eller andra systemiska symtom bör man avvakta med vaccination. Lindriga symtom som till exempel snuva utgör inte hinder för vaccination. Det är viktigt att personer som kan vara smittsamma med covid-19 inte kommer till vaccinationsmottagningar eller liknande utan hänvisas till provtagning.

Har man gett dos 2 någon dag för tidigt behöver ingen åtgärd vidtas. Vid större avvikelse finns det risk att andra dosen inte ger ett fullgott immunsvar. Då kan man antigen ge ytterligare en dos, av samma vaccin, med korrekt intervall till den senast givna dosen, alternativt avstå från ytterligare vaccindos. Det saknas data om eventuell nytta eller risker för båda tillvägagångssätt. Därmed får en individuell bedömning göras utifrån patientens risk för att utveckla svår Covid-19 jämfört med den eventuella risken för biverkningar av en tredje dos, i samråd med patienten.

Det är viktigt att göra en avvikelserapportering för att förhindra fler incidenter av samma typ. Troligen påverkas personen inte alls men var noga med att rapportera eventuella biverkningar enligt rutin.

För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination med Comirnaty eller Spikevax (om den gravida är över 30 år) efter 12:e graviditetsveckan.

För gravida med annan underliggande sjukdom, kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern. Se Folkhälsomyndighetens vägledning för information om vilka sjukdomar eller tillstånd som avses.

För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alternativt innan graviditet blev känd) rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, det vill säga att dos 2 erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.

Uppgifterna om användning av Nuvaxovid under graviditet är begränsade än. Beslutet om huruvida vaccinet kan ges till gravida bör fattas i nära samråd med vårdpersonal efter att hänsyn tagits till fördelarna och riskerna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ammande vaccination med Comirnaty eller Spikevax (om den ammande är över 30 år). 

Vaccination med Nuvaxovid rekommenderas inte i nuläget.

I prioriteringsfaserna avgörs ålder efter födelseår förutom för 5-åringarna, 12-åringarna, 18-åringarna och 31-åringarna, då är det födelsedagen som räknas. 

Rekommendation om allmän vaccination av barn 12–17 år upphörde den 1 november 2022. 

För att undvika att blanda ihop eventuella biverkningar från båda vaccinen. Detta gäller planerade vaccinationer.

Nej, inga av vaccinerna mot Covid-19 som nu används innehåller gelatin. Läkemedelsverkets information om vaccin mot covid-19.

Skyddseffekten hos samtliga godkända vacciner mot covid-19 är god. Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt svår sjukdom och död i covid-19. Skydd mot allvarlig sjukdom och sjukvårdskrävande covid-19 uppnås två veckor efter dos 2. Påfyllnadsdos rekommenderas för förstärkt skydd.

I bipacksedeln för varje godkänt läkemedel och vaccin finns en fullständig innehållsförteckning. Varje vaccin innehåller ett eller flera virus-specifika ämnen som skyddar mot covid-19. Liksom andra läkemedel kan vacciner också innehålla olika typer av hjälpämnen. 

Det är inte möjligt att jämföra olika vacciners skyddseffekt utifrån resultaten av olika kliniska prövningar. För att en jämförelse ska bli pålitlig krävs att de olika vaccinerna testas inom en och samma kliniska prövning.

Det är mycket som kan skilja sig mellan olika kliniska prövningar, som gör jämförelser svåra och ibland missvisande. Prövningarna kan mäta skydd mot olika definitioner eller svårighetsgrader av sjukdom och dessutom olika lång tid efter vaccination. Grupperna som ingår i olika studier kan variera, så en studie kan inkludera fler multisjuka (som kan väntas svara sämre på vaccin) jämfört med en annan. Prövningarna utförs dessutom på olika tid och plats, vilket innebär att utbredningen av olika varianter av SARS-CoV-2-viruset kan skilja sig.

Det har framkommit i de studier som genomförts och i epidemiologiska data att samtliga godkända vacciner mot covid-19 ger ett gott skydd mot svår sjukhusvårdskrävande covid-19, vilket naturligtvis är det viktigaste effektmåttet.

PCR-test och antigentest påverkas inte av vaccination. Det finns alltså ingen risk att dessa tester kan bli falskt positiva på grund av vaccination.

Antikroppstest är inte aktuellt efter vaccination. Både vaccination och naturlig infektion ger i regel antikroppar. Det finns inget säkert sätt att mäta skyddseffekten av vaccinet med antikroppstest och rutinmässig testning rekommenderas inte.

Smärtande, kliande utslag vid insticksstället förekommer i sällsynta fall vid vaccination med Spikevax (Modernas covidvaccin), vanligen efter några dagar till en dryg vecka. Det kallas ”covid-arm” och är en reaktion av vaccinet som bör gå över av sig själv inom några dagar. Det utgör inte ett hinder till att få andra vaccindosen.

Spikevax och Comirnaty förvaras i frys hos distributören. Därför är det hållbarhetstid i kyl som är styrande även om utgångsdatum på flaskan inte är passerat. Det är viktigt att notera när vaccinet levereras och ställs i kyl.

Nuvaxovid kylförvaras hos distributören och därför gäller utgångsdatum på vaccinflaskan.

 

För information om vaccination av personer som kommer från Ukraina, se översta frågan.

Vacciner godkända inom EU

En person som har påbörjat vaccination utomlands och fått en dos av Comirnaty, Spikevax eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid. Dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccine Janssen rekommenderas en dos av mRNA-vaccin om det har gått minst tre månader sedan första dosen. Vid vaccination av personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som dos 3.

Vacciner godkända av WHO som inte är registrerade inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield och Covaxin).

En person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU erbjuds komplettering med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre används Comirnaty eller Nuvaxovid. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavac eller Sinopharm rekommenderas kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin anses ha erhållit komplett primärvaccination.

Information om godkända vacciner och vacciner under bedömning finns på WHO:s webbplats.

Av WHO godkända covid-19-vacciner

WHO: Status of Covid-19 Vaccines evaluation process

Vacciner som inte är godkända av WHO

För personer som är vaccinerade med ett vaccin som inte är godkänt av WHO får en individuell bedömning göras angående behov av kompletterande vaccination.

Bedömning av vaccinationsstatus

Liksom avgöranden för andra vaccin som getts i annat land behöver förhållandena kring vaccinationen bedömas: Har personen fått vaccinen med godkänt intervall (om det var två doser)? Vilka vaccin var det? Skedde vaccinationen under sådana förhållanden att vaccinen sannolikt hade god kvalitet?
Detta är en bedömning som måste ske individuellt och som kan utföras av den legitimerade sjukvårdspersonal som har ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 och anamnes och bedömning ska journalföras. Dosnummer skall registreras i journal och i NVR i enlighet med vad man bedömer att det korrekta dosnumret är. (Dvs en kompletterande dos i Sverige ska dokumenteras som dos 2 i journal och NVR om dos 1 givits utomlands och man enligt anamnes bedömt att det är en dos som givits under rimliga förhållanden.)
Om osäkerhet råder angående hur många doser som givits, vad kvaliteten var osv. kan det vara av värde för individen att komplettera med en (sällan med två) dos(er) för att säkerställa ett gott skydd mot covid-19.

I de fall ett vaccin behöver kasseras på grund av utgånget bäst-före-datum eller att vaccinet på annat att sätt bedömts otjänligt så är det ordinarie rutiner som gäller för hantering av läkemedelsavfall under kap 9, Regional rutin för läkemedelshantering i Västra Götalandsregionen

I Ukraina används följande vacciner: Spikevax, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Janssen, Vaxzevria, Covishield and CoronaVac. Kompletterande vaccination bör göras enligt nedan. Om dokumentation från tidigare vaccination saknas bör en individuell bedömning göras. Läs mer i Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19.

Personer som fått en dos av Comirnaty, Spikevax eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid. Dosen dokumenteras som dos 2. Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccine Janssen rekommenderas en dos av mRNA-vaccin om det har gått minst tre månader sedan första dosen. Vid vaccination av personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som dos 3. En person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm, Covishield och Covaxin) erbjuds komplettering med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre används Comirnaty eller Nuvaxovid. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.

Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavac eller Sinopharm, rekommenderas kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.

Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield eller Covaxin anses ha erhållit komplett primärvaccination.

Mer information finns på sidan vaccin mot covid-19 under rubriken "Vaccination av personer på flykt från kriget i Ukraina".

Senast uppdaterad: 2023-01-19 16:14