Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Registrering och dokumentation av vaccination

Alla covid-19 vaccinationer ska enligt lag registreras i Nationellt vaccinationsregister (NVR) och dokumenteras i något journalsystem. Det är mycket viktigt att inrapportering till NVR sker snarast efter att vaccinationen utförts.

Skärpt tidsintervall för inrapportering av givna doser

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har träffat en överenskommelse om att Regionerna ska säkerställa att rapportering sker på ett korrekt sätt samt att uppgifterna är noggrant verifierade. Inrapportering till NVR behöver ske snarast efter vaccinationen* för att planeringsunderlagen inför leverans av vaccin ska vara korrekta. De inrapporterade uppgifterna kommer även att utgöra underlag för det vaccinationscertifikat (digitalt covidbevis) som nu tas fram av e-hälsomyndigheten på uppdrag av staten.

*Dock allra senast inom 7 dagar.

Så ska doserna registreras

För enheter inom Västra Götalandsregionen som dokumenterar administrerad vaccination i AsynjaVisph sker en automatisk överföring till NVR.

För övriga inom Västra Götalandsregionen som planerar att använda Svevac för dokumentering av administrerad vaccination, sker automatisk överföring till NVR.

Privata vårdgivare inom Vårdval vårdcentral som inte använder AsynjaVisph eller har en automatisk överföring till NVR, kan ansöka om att få använda Svevac. 

Övriga privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen och som inte rapporterar till NVR på något sätt, kan ansöka om att få använda Svevac. 

Privata vårdgivare utan avtal med Inera/Svevac hittar mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/

Kommunerna har egna avtal med Inera/Svevac och kan välja att dokumentera i Svevac eller manuellt på folkhälsomyndighetens sida, om man inte kan skicka automatiskt från sitt journalsystem eller ta ut en fil för överföring av vaccinationsdata till Folkhälsomyndigheten.

Länkar kring registrering av vaccination mot covid-19

Support kring Svevac, INERA:s supportsida

Om du som privat vårdgivare vill ansöka om ett konto i Svevac kontakta objekt.ordinationforskrivning@vgregion.se

Registrera rätt nummer på flaskan

Västra Götalandsregionen arbetar för närvarande med samtliga tre godkända vacciner. När given dos ska registreras är det viktigt att rätt nummer på flaska registreras. De olika vaccinerna anger sina batch/lot-nummer olika. Mer information om batch/lot-nummer finns i avsnittet Vaccin mot covid-19 

 

Kritiskt att åtgärda felregistreringar i NVR

Folkhälsomyndigheten redovisar varje vecka felposter som genererats efter validering i det nationella vaccinationsregistret (NVR) till Västra Götalandsregionen. VGR sorterar upp vilka felposter som registrerats var och vidarebefordrar dessa till berörda vaccinatörer, alternativt till supporten för Asynja Visph (gäller Närhälsans VC).

Regional vaccinsamordning har fått till sig att det finns en missuppfattning att alla felposter inte behöver åtgärdas, t ex dosnummer. Detta är felaktigt. Vaccinatörerna måste redigera samtliga felposter för att dessa ska komma med in i själva registret.

Om uppgifterna inte registreras kommer personen, vars uppgifter registrerats fel, inte att kunna få ut sitt digitala covid-bevis. Korrekt registrering från början underlättar för alla.

Journaldokumentation och registrering av vaccination för personer utan fullständigt personnummer

Journaldokumentera vaccination av personer utan fullständigt personnummer  

Vid vaccination av personer utan fullständigt personnummer används sedvanliga rutiner för journaldokumentation av personer utan fullständigt personnummer, genom att använda LMA-nummer eller reservnummer.

Om journaldokumentation och rutiner

Alla vaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret 

Enligt lag måste vårdgivare rapportera alla vaccinationer som ges mot covid-19 till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister (NVR). Detta gäller även vid vaccinering av personer som inte är folkbokförda i Sverige och som saknar fullständigt personnummer.

Data från journalsystemen Svevac och AsynjaVisph förs automatiskt över till NVR. Om ditt journalsystem inte har en automatisk överföring (alternativt filöverföring) till NVR, behöver du registrera vaccinationen manuellt i NVR. Vid registrering av vaccinationer av personer utan fullständigt personnummer väljer du flik ”Annan” och skriver in samma LMA-nummer eller reservnummer som är kopplat till personen i VGR.

Utförlig information om hur du manuellt registrerar i NVR

Uppföljning på individnivå ej möjlig i NVR

Nationellt vaccinationsregister (NVR) går inte att använda för uppföljning av information på individnivå. NVR är ett register hos Folkhälsomyndigheten för nationell uppföljning av givna vaccinationsdoser och kan inte användas som journalinformation.

Information om tidigare vaccinationer behöver sökas på samma sätt som övrig medicinsk information exempelvis via tidigare journaler, Svevac eller NPÖ, enligt gällande regelverk med samtycke från patienten.

Senast uppdaterad: 2021-06-10 15:21