Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förbättringsarbeten initierade 2018

Korta beskrivningar - Förbättringsarbeten 2018

Nedan finns beskrivningar och kontaktpersoner inom förbättringsarbeten både inom primärvård och vid sjukhus initierade under 2018. 


Att utifrån patienters olika aktivitetsförmåga, med särskild tanke på sociala och beteendemässiga förutsättningar och hur detta påverkar hälsotillstånd och rehabiliteringsmöjligheter, utveckla en lathund för att guida läkareoch team i sjukrivning och rehab planering.

Aktive Rehab utvecklar Active Sjukskrivning

Marie Gardtman
marie.gardtman@vgregion.se

Graciela Rovner
graciela@actinstitutet.se

Att skapa en tydlig struktur för samarbete mellan olika professioner samt processer på vårdcentralen för att patienten ska få träffa rätt profession vid rätt tidpunkt

Effektiv rehab-process för patienter med manifest eller hotande utmattningssyndrom

Elisabeth Bondeson, verksamhetschef 
elisabeth.bondeson@vgregion.se


Ny funktion och nytt arbetssätt för individer med stressrelaterade besvär minskar antalet besök till läkare

Förbättra hälsan och förebygga sjukskrivningar för personer med stressrelaterade problem

Carina Jansson, enhetschef 
carina.jansson@vgregion.se


Så här gjorde vi. Så här blev det. Från tung och spretig sjukskrivningsprocess till ett stimulerande teamarbete.

Hur vi utvecklat vårt arbetssätt med sjukskrivnings- och rehabprocessen för patienter med psykisk ohälsa på vårdcentralen

Jenny Gunroth 
jenny.gunroth@notkarnan.se


Införande avrehabronder, teambedömningar och gemensam planering för rehabilitering i samband med sjukskrivning vid F -och M diagnoser.

JohannesVårdens sjukskrivningsprocess

Emma Krantz 
emma.krantz@ptj.se


Rehabkoordinator/Samtalsterapeut som första kontakt på vårdcentralen förpatienter med stress och utmattningssymtom följt av behandlingsinsatser via specifikt program.

Jämlik, effektiv, standardiserad och kvalitetssäker vård vid stress och utmattning

Kjell Gustavsson 
kjell.gustafsson@vgregion.se


Diagnosspecifika digitala mallar med standardiserad sjukskrivningslängd och förifyllda fält, förväntas bidra till ett mer kvalitetssäkert läkarintyg.

Kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen genom automatiserade första läkarintyg

Jessica Hansson
jessica.hansson@vgregion.se

Mer tid för läkaren kring patienter med komplicerade sjukskrivningar. Sjukskrivingar är en komplicerad del av livet för den drabbade individen, vårdteamet och samhället. Att ge individen en aktiv roll redan i början av en sjukskrivning har haft stor betydelse för att korta sjukperioden och minska sjukskrivningarna.

Läkarens tid för patienten

Sina Dashti 
sina.dashti@allemanshalsan.nu


Strukturerad diagnostisk intervju enligt MINI. Mer precis diagnosticering för mer ändamålsenlig behandling och förkortning av sjukskrivning.

MINI-strukturerad diagnostisk intervju

Henrik von Sydow 
henrik.von.sydow@wasterlakarna.se


Kan ett teambaserat arbetssätt för patienter med psykisk ohälsa generera tidiga behandlingsinsatser samt förkorta eller undvika sjukskrivning?

Multimodal rehabilitering vid psykisk ohälsa

Lisa Gustafsson 
lisa.gustafsson@achima.se


Underlätta patienternas återgång till arbetet genom medicinsk rehabilitering på arbetsplats. Syftet är att succesivt närma sig den aktivitetsnivå Arbetsförmedling och Försäkringskassa förväntar sig inför arbetsträning.

Projekt riktat mot arbetsåtergång – sjukvårdande rehabilitering

Gro Sundell
gro.sundell@vgregion.se


Vårdcentralen Carlanderska har sen flera år tillbaka haft ett pågående arbete i rehabteam. Under 2018 har teamet utökat sin tid och arbetat vidare med sitt utvecklingsarbete.

Rehabteam på vårdcentralen Carlanderska

Linda Simson 
linda.simson@carlanderska.se


Vårdcentral med hög andel unga vuxna. Många söker och blir sjukskrivna för psykisk ohälsa. Man såg ett stort behov av att hitta smidigare arbetssätt inom och mellan yrkesgrupper kring patientgruppen samt att bli mer medvetna om stöd och utbud hos externa aktörer.

Samordning psykisk ohälsa 20-35 år

Dzana Bico, projektledare
dzana.bico@vgregion.se


Att minska antalet långa sjukskrivningar. Att vända sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen till en personcentrerad process. Att patienten är delaktig med stöd av rehabiliteringsteamet på vårdcentralen.

Samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Ulla Erixon, verksamhetschef
ulla.erixon@notkarnan.se


Extra läkarinsatser i sjukskrivningsärenden.

Sjukskrivningsprojekt 2018

Bertil Anséhn 
bertil.ansehn@vgregion.se


Patienter som söker för psykisk ohälsa ska initialt få enhetliga insatser oavsett vilken läkare patienten träffar på vårdcentralen.

Skapa ett enhetligt arbetssätt kring sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

Eva Bäckman 
eva.m.backman@vgregion.se


Snabb kartläggning av patienten och dennes arbetsförmåga kan skapa tidig arbetsgivarkontakt med arbetsanpassning samt tidiga insatser från vården.

Tidig insats av rehabkoordinator vid bedömning av sjukskrivning

Johanna Bidegård 
johanna.bidegard@capio.se


Kartläggning av patientens behov i samarbete mellan sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabkoordinator, samt behandlande läkare för att tidigt hitta rätt hjälp till patienten där hen befinner sig.

Tidiga insatser för att förebygga sjukskrivning

Emil Rucinski 
emil.rucinski@ptj.se


En primärvårdsanpassad behandlingsmodell för UMS. Teambaserat arbetssätt med psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabkoordinator, samt behandlande läkare.

Utmattningssyndrom – utveckling och implementering av mulitmodal behandling vid UMS

Karin Angantyr 
karin.angantyr@ptj.se


Kartläggning av vardagen hos patienter med stressrelaterad ohälsaCapio Billdal Kontakt:

Vardagsstruktur

Anna Berglund Melin 
anna.berglund-melin@capio.se


En multidisciplinär bedömning som ger sjukskrivande läkaren stöd ifortsatt planeringen av patientens rehabilitering och återgång till arbete genom att belysa patientens resurser ochhinder. Underlaget ska också vara skrivet så att det blir ett stöd för rehabkoordinatorerna viddialog med arbetsgivare.

Vårdbedömningar – en multidisciplinär bedömning till sjukskrivande läkare

Sara Jarl
sara.jarl@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-11 13:46