Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ä Chef – att leda rehabiliteringskoordinator

ÄLDRE SIDA SOM INOM KORT KOMMER ATT DÖLJAS

Rehabiliteringskoordinatorn är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdenheten. Den har en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

  • Primärvården: Målet är att alla vårdcentraler inom Vårdval primärvård har tillgång till rehabiliteringskoordinatorer. Idag är det ungefär 95 procent som har det.
  • Länssjukvården: Målet är att alla sjukhus har rehabiliteringskoordinatorer. De som arbetar inom sjukhusen idag gör det i huvudsak inom ortopedi, psykiatri, neurologi, reumatologi och cancervård.

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Patientinfo finns på 1177.se

Intygsstatistik – följ sjukfallsutvecklingen  OBS: Länken måste öppnas i Chrome, annars fungerar inte tjänsten.

Rehabstöd och Intygsstatistik

Verksamhetschef ansvarar för att tilldela rehabiliteringskoordinatorn alla de behörigheter som krävs för att utföra arbetet. Förutom de vanliga behörigheterna för hälso- och sjukvård behövs också behörigheter till Ineras verktyg:

Rehabstöd för rehabiliteringskoordinering på individnivå. 

Intygsstatistik är ett verktyg för kvalitetssäkring av sjukskrivningsprocessen som ger en bild av enhetens sjukskrivningsmönster. Därför bör du som verksamhetschef/enhetschef också ha behörighet till detta verktyg

För detta krävs att användaren finns registrerad i HSA och är kopplad till medarbetaruppdragen: 

  • Vård och behandling, Sammanhållen journalföring (Rehabstöd)
  • Statistikverktyg för intygstjänsten, Statistik VE (Intygsstatistik)

Behörigheterna söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) 

Det krävs därefter en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef.

Detta sker inte automatiskt utan kräver att KIV-ansvarig/KIV-förvaltare kontaktas för att tilldela HSA system Role i KIV. eTjänstekort (SITHS-kort) krävs för inloggning i behörighetsportalen. 

  • Lokal uppdragsbeskrivning kan upprättas mellan ansvarig chef och rehabiliteringskoordinator för att förtydliga uppdraget för den enskilde medarbetaren. Beskrivningen beror på var och i vilken omfattning rehabiliteringskoordinatorn tjänstgör.  SKR:s metodbok för koordinering och skriften Att leda funktion för koordinering är bra hjälp vid upprättande av sådan lokal uppdragsbeskrivning. 
  • Du kan också ta stöd av lokal processledare/utvecklingsledare, se Regional uppdragsbeskrivning ovan.
    Kontakt
  • Kvalitetssäkringsuppdraget – blankett  Uppdrag kvalitetsuppföljning av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen (kvalitetssäkring). Dokumentet är en mall som rekommenderas av SKR via Vårdhandboken och har granskats av SKR:s jurister.

SKR: Metodbok för chefer Att leda funktion för koordinering

Verksamhetschefens perspektiv
Filmen belyser rehabiliteringskoordinering ur verksamhetschefens perspektiv, vilket uppdrag verksamhetschefen har inom funktion för koordinering och olika chefer ger exempel på hur de genomför uppdraget. Chefer och rehabiliteringskoordinatorer berättar om hur deras samarbete går till.

Rehabiliteringskoordinatorn ska ha grundutbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt god kunskap inom försäkringsmedicin och kännedom om övriga aktörers ansvarsområden.

För att kunna följa de utbildningssteg som VGR ger tillsammans med Göteborgs universitet krävs att rehabiliteringskoordinatorn har högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen 180 hp inom något av hälsovetenskapens huvudområden, beteendevetenskap eller socionomexamen.

Vägledning kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Utbildningar för rehabiliteringskoordinator

Introduktion

När du ska introducera rehabiliteringskoordinatorn i sina arbetsuppgifter kan du som chef få stöd av lokal processledare/utvecklingsledare inom försäkringsmedicin.

Inom primärvården finns dessa anknutna till Regionhälsan. De finns också vid sjukhusen Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Sjukhusen i Väster. Du når de lokala processledarna via den försäkringsmedicinska kontaktsidan.

Läs mer om den lokala processledarrollen i regional uppdragsbeskrivning för lokal processledare/utvecklingsledare inom försäkringsmedicin.

Kurser, temadagar och nätverksträffar inom rehabiliteringskoordinatorns verktyg och metoder bland annat inom intervjumetodik ADA finns på sidan Utbildning för rehabiliteringskoordinator

Ledningssystem för sjukskrivning och rehabilitering.

Med hjälp av arbetsmodellen Guiden kan personalen och rehabiliteringskoordinatorn utveckla enhetens lokala rutiner för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Arbetsmodellen kan användas vid både sjukhusklinik och vårdcentral även om den är utvecklad i primärvården. Syftet är att systematiskt öka kvaliteten och skapa bättre flöden i processerna med hjälp av flödesanalys av patientprocessen.  

 

Senast uppdaterad: 2021-06-17 11:35