Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledning och styrning

Resursförstärkning försäkringsmedicin 2021

Efter beslut i regionstyrelsen den 23 juni 2020 har medel anvisats till utförarstyrelserna i VGR som ska förstärka utveckling för hälso- och sjukvården inom område försäkringsmedicin i allmänhet under 2021. 

Här finns anvisning till utförarstyrelserna om fördelning av medel samt vilka funktioner och aktiviteter som avses. 

Efter beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 9 december 2020 har också medel anvisats VGRs utförarstyrelser avseende drift och utveckling kring rehabiliteringskoordinering i synnerhet under 2021.

Här finns anvisning till utförarstyrelserna om fördelning. 

Uppföljning av anvisningar 2020

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens aktiviteter kring "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" görs via verktyget "Plan och styr".

Förvaltningarna Regionhälsan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården och Sjukhusen i Väster ska rapportera in sina svar avseende delåret 2020 senast den 22 september 2020 och rapportering för hela år 2020 ska lämnas senast den 5 februari 2021.

Frågorna som ska besvaras i Plan och styr är de samma som också finns angivna i Anvisningar för rapportering och uppfölning

OBS! I helårsredovisningen ska endast det som är nytt i förhållande till det som redan redovisats i delårsrapporten dokumenteras. I annat fall ska den som rapporterar endast hänvisa till delårsrapporten.

Förvaltningens delårsrapport finns att tillgå för rapportören under arkiverade rapporter i Plan och styr.

 

Ny webbplats för nationell kunskapsstyrning

SKR skapar en ny webbplats för regionernas gemensamma arbete för en god och jämlik vård genom kunskapsstyrning.

Webbplatsen ska samla information om utvecklingsarbete i nationella programområden och nationella samverkansgrupper i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den kommer även att innehålla stöd och verktyg för

  • uppföljning och analys
  • verksamhetsutveckling
  • kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård.

Webbplatsen är under konstruktion, men titta gärna in redan nu.
Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

 

 

 

Försäkringsmedicin inför 2021

Regionstyrelsen fattade den 23 juni 2020 beslut om att fördela 49 miljoner kronor för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Regionstyrelsens beslut 

VGR får också regionbidrag om 60 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för den numer lagreglerade funktionen rehabiliteringskoordinator.

Dessa medel kommer sammantaget att möjliggöra en liknande fördelning till utförare inom hälso- och sjukvården som har varit aktuell för "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" under 2020.

Medlen är tänkta att användas för arbete med kompetens- och verksamhetsutveckling samt rehabiliteringskoordinering för ökad kvalitet gällande interna insatser och samverkan med externa aktörer. Syftet är att möta patientens behov och säkra en struktur för det försäkringsmedicinska arbetet.

MMR

Observera att det från och med 2021 inte längre kommer statsbidrag som tidigare varit aktuella i VGR för att ersätta multimodal rehabilitering (MMR) vid långvarig smärta i vissa fall. Se vidare under www.vgregion.se/mmr

Nationell överenskommelse om statsbidrag 2020

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en ettårig nationell överenskommelse om statsbidraget En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabliteringsprocess för 2020.
Nationell överenskommelse 2020

Covid-19
Med anledning av den världsomspännande pandemin Covid-19 som utbrutit under år 2020 har en tilläggsöverenskommelse tecknats den 17 juni 2020 mellan regeringen och SKR som medger vissa lättnader avseende kraven i den tidigare överenskommelsen. 
Nationell tilläggsöverenskommelse 2020

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har den 18 mars fattat beslut om hur statsbidraget ska hanteras i VGR.
Protokoll och möteshandlingar (ärende 69)

Koncernkontoret har fördelat medel och uppdrag via anvisningar till förvaltningar i VGR.
Anvisning till Regionhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården och Sjukhusen i väster

Anvisningar som avser finansiering av rehabilitering vid långvarig smärta (MMR) finns under rubrikerna Godkända MMR-team samt anvisningar 2019 och 2020 på vgregion.se/mmr.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en nationell överenskommelse En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabliteringsprocess 2019 (tecknat 18 december 2018).
Nationell överenskommelse 2019

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har beslutat hur statsbidraget ska hanteras i VGR (beslut 30 januari 2019).
TU – Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2019

Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om anvisningar till förvaltningar i VGR (beslut 29 mars 2019).
Anvisning 2019 – NU
Anvisning 2019 – Primärvården
Anvisning 2019 – Sjukhusen i Väster 
Kungälv, Frölunda, Alingsås och Angered
Anvisning 2019 – SkaS
Anvisning 2019 – SU
Anvisning 2019 – SÄS

Anvisningar som avser finansiering av rehabilitering vid långvarig smärta (MMR) finns under rubrikerna Godkända MMR-team och deras anvisningarvgregion.se/mmr.

 

Nationellt 2018

Tidigare överenskommelse och beslut:

Beslut i HSS 2018 - ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” 

Anvisningar

Anvisning 2018 – Primärvården

Anvisning 2018 – AL, Allingsås Lasarett

Anvisning 2018 – ANS, Angereds Närsjukhus

Anvisning 2018 – FSS, Frölunda Specialistsjukhus

Anvisning 2018 – KS, Kungälvs sjukhus

Anvisning 2018 – NU-sjukvården

Anvisning 2018 – SkaS, Skaraborgs sjukhus

Anvisning 2018 – SU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anvisning 2018 – SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus

Extern samverkan

Regional samverkan mellan VGR och Försäkringskassan

Överenskommelse 2020 mellan Försäkringskassan och VGR – samt uppdrag enligt ÖK

Västra Götalands samverkansgrupp verkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden

Ambitionsdokument Västra Götalands samverkansgrupp

Kontaktlistor

Patientinfo finns på 1177.se

Senast uppdaterad: 2021-01-27 10:15