Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkare och FMA

Sjukskrivning är en del av vård och behandling. Som läkare har du en särskild roll och är den enda som utfärdar läkarintyg. En tidig samverkan med till exempel rehabiliteringskoordinator, fysioterapeut, arbetsterapeut och arbetsgivare kan underlätta vid bedömningen av arbetsförmågan och rehabiliteringsplanering.

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Patientinfo finns på 1177.se

Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare (FMA) ska utgöra stöd för vårdenheten i det försäkringsmedicinska arbetet. 
Regional uppdragsbeskrivning för försäkringsmedicinskt ansvarig läkare - 2019

Vägledning kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Det är läkarens bedömning som ligger till grund för sjukskrivning. Läkaren behöver inte utfärda ett läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det.

Den medicinska bedömningen om sjukskrivning ska vara en del av vård och behandling och ska göras i enlighet med:

Bedömningen ska göras i förhållande till ordinarie sysselsättning (undantag föräldraledighet/studier).
• Är arbetsförmågan nedsatt?
• Beror det på sjukdom?
• Är det bra med sjukskrivning för just den här patienten?
• Kan arbetet anpassas?
• Finns det andra arbetsuppgifter?
• Lika behandling – "Tänk tvärt om". Vad hade jag frågat om/undersökt och skrivet om patienten hade haft annat kön, etnicitet, ålder med mera?

Bedömningsinstrument för att bedöma om aktivitets- och funktionsförmåga

Bedömningen kan med fördel göras med hjälp av andra vårdprofessioner. Kom ihåg att ta del av dokumentation som redan finns runt patienten.

Det finns enligt lagstiftning inget formkrav för sjuklöneintyget. Det är dock SKRs rekommendation att de nya läkarintygen används eftersom de innehåller och efterfrågar information som individen och arbetsgivaren behöver tidigt i sjukfallet.

Vårdcentraler som använder AsynjaVisph och har tillgång till Webcert

Vid sjukperiod som inte överstiger 14 dagar, använd intyget AG 1-14. Vid sjukperiod överstigande 14 dagar, använd Försäkringskassans läkarintyg. Möjlighet finns att kopiera till ett AG-intyg (AG7804) om patienten efterfrågar det.

Privata vårdcentraler, som inte har AsynjaVisph eller Webcert

Använd nuvarande rutin eller Försäkringskassans intyg tills dess att integrering till Webcert har skett. Därefter samma rutin som användare av AsynjaVisph (se ovan). 

Sjukhus som använder Melior och Obstetrix

Använd Försäkringskassans läkarintyg tills vidare. Möjlighet finns fortfarande att vid utskrift att använda "kort intyg" till arbetsgivare.

Skriv ut, fyll i och underteckna

De nya intygen till arbetsgivare kan inte skickas elektroniskt. Patienten kan dock skriva ut intygen via 1177.se.

Ladda ner intygen här

Läs mer om de nya intygen till arbetsgivare

GDPR ställer höga krav på att inhämtade personuppgifter ska vara relevanta och att mer information inte inhämtas än vad aktören behöver för handläggningen.

Med de nya intygen undviker vården att inhämta fel eller fler uppgifter än nödvändigt.

Det är viktigt att mottagaren tydligt framgår av intyget. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att det är oförenligt med GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift, att använda ett läkarintyg där Försäkringskassan anges som mottagare trots att individen ska lämna intyget till sin arbetsgivare. De nya intygen har dessutom SKRs logotyp.

Försäkringskassans intygsblankett har hittills använts i avsaknad av särskilt intyg till arbetsgivare vid sjukskrivning. 

SKR informerar

SKRs cirkulär om de nya läkarintygen till arbetsgivare. 
SKRs frågor och svar som kan uppstå kring utfärdande av de nya läkarintygen. 

Läkarintyget ska innehålla läkarens bedömning av hur en skada/sjukdom påverkar patientens funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning samt prognos och åtgärdsbehov. Det är inte diagnosen i sig som är avgörande – utan följderna och konsekvenserna. Läkarintyget används till försäkringsmässiga ställningstaganden.

 Viktiga uppgifter som ska beskrivas i läkarintyget

 • Intyget fält 6 - Aktivitetsbegränsning – hinder i arbete och vardag. Här ska du beskriva vad patienten inte klarar att utföra.
 • Intyget fält 5 - Funktionsnedsättning – kliniska fynd och observationer vid läkarundersökning t.ex. psykiatriskt status eller övriga utredningsfynd. Här ska du beskriva varför eller hur sjukdomen/skadan påverka arbetsförmågan.
 • Intyget fält 4 - Diagnos – sjukdomar och skador som är kopplade till aktivitetsbegränsning och funktionsnedsättning.
 • Intyget fält 7 - Medicinsk behandling - ange syfte och mål med behandling och åtgärder.

Läkarintyg för sjukpenning FK7804 med hjälptexter för dig som intygsskrivare.

Att delegera intygutfärdande från läkare till sjuksköterska är inte tillåtet (Nyhet publicerad 190815)

Hur länge ska patienten sjukskrivas? 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd ger dig stöd för sjukskrivningens omfattning. 

Många gånger kan det räcka med kortare sjukskrivningsperioder. Det finns dock sällan anledning att dela upp en sjukskrivning i flera kortare intyg i de fall du kan se att det finns behov av en längre sjukskrivning. Var istället mycket tydlig med vilken planering som finns, dokumentera målsättning och vilka insatser som ska göras för att patienten ska nå målet.

Försäkringskassan om läkarintyget
Vad ska läkarintyget innehålla? 
Broschyr om läkarintyget

Om patienten är inskriven vid Arbetsförmedlingen

Nyhet publicerad 190114

 • Deltidssjukskrivning bör övervägas före heltidssjukskrivning.
  Bipacksedel sjukskrivning – patientinformation till den som sjukskrivs
 • Vid sjukskrivning är det viktigt att vårdens planerade insatser, mål och delmål för patienten dokumenteras i läkarintyget. 
 • Beroende på vilken roll du har och i vilket system du dokumenterar kan det finnas mallar i journalen för annan planeringsdokumentation utöver läkarintyget. 
 • Prata med patienten om när hen kan återgå i arbete eller kan vara arbetssökande igen. Överväg tidigt en kontakt med arbetsgivaren för att diskutera möjligheter till anpassning. Här kan rehabiliteringskoordinatorn vara behjälplig.
 • Frågor som kan användas både till patienten och till dennes arbetsgivare.
  - Är besvären orsakade av förhållanden på eller utanför arbetet? Vilka?
  - Har arbetsgivaren gjort något för att stärka den anställdes arbetsförmåga?
  - Har den anställde själv försökt att få förändring till stånd? 
  - Har den anställde egna förslag för att stärka arbetsförmågan?

 • Kom ihåg att patienten ska lämna samtycke inför kontakter med alla externa aktörer. På vårdcentralen eller sjukhuset finns samtyckesblankett för rehabkoordinering.
   
 • Ta hjälp av övriga vårdprofessioner i bedömningen och vid rehabiliteringen. Rehabmottagningen kan till exempel på remiss av läkare utföra aktivitets- och funktionsbedömningar som underlag för sjukskrivning.
  Vårdval Rehab – Hitta närmaste rehabenhet
 • Vid behov kontakta rehabiliteringskoordinatorn, till exempel för – kontakt med arbetsgivare, Försäkringskassan, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen stöd i att ta fram rehabiliteringsplan – kartläggningssamtal

Bedömningsteam

Fördjupade bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga tidigt i sjukskrivningsprocessen erbjuder sjukskrivande läkare stöd med en multidisciplinär bedömning. Aktuellt för patienter där sjukdoms-/ohälsoorsak är oklar eller där det finns risk för ett komplicerat sjukskrivningsärende.
- Närhälsans INFO-blad om vårdbedömningar
- Närhälsans bedömningsteam – kontakt

Verktyget Rehabstöd möjliggör för sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer att följa pågående sjukskrivningar på enheten.

LOGGA IN – Rehabstöd

Du som läkare får:

 • Översikt över dina egna pågående sjukfall på den inloggade enheten.
 • Översikt fördelad på diagnos, sjukskrivningsgrad och kön.
 • Möjlighet att sortera, filtrera och söka i informationen för att anpassa den efter dina behov.

Tips på bra funktioner:

 • Sök enkelt ut var i rehabkedjan dina patienter befinner sig, t.ex. inför dag 180.
 • Ta fram sjukskrivningar som är på väg att löpa ut.
 • Planera patientens återbesök utifrån sjukskrivningsdatum.
 • Få överblick över pågående sjukfall inför egen frånvaro.

Läs mer om verktyget på Ineras hemsida

 • Var uppmärksam på vilka arbetsuppgifter din patient utför i vanliga fall.
 • Försäkringskassan kommer att utvidga sin bedömning i takt med att sjukskrivningen blir längre (bedömning i enlighet med rehabiliteringskedjan).
 • Efter 180 dagars sjukskrivning ska Försäkringskassan bedöma utifrån ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.
 • När sjukskrivningen närmar sig halvåret är det troligt att Försäkringskassan undrar över patientens förmåga i andra arbetsuppgifter än de ordinarie.

Genom att använda elektronisk överföring av läkarintyg effektiviseras hanteringen. Det ger bättre service för patienten, stärker rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning och innebär lägre kostnader för både Västra Götalandsregionen och staten. 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd finns integrerade i de intygsmoduler som utvecklas i sluten- och primärvården.

Intygstjänsten

Vårdenheter kan skicka läkarintyg via den nationella intygstjänsten.

Patienten kan då se intyget på 1177 under "E-tjänster" och därifrån skicka det till Försäkringskassan. Möjligheten finns dock kvar för vården att sända läkarintyget till Försäkringskassan, om patienten så önskar.

Vidareutveckling

Västra Götalandsregionen har antagit en projektplan som innebär att intygen för sjukersättning, aktivitetsersättning och det nya läkarintyget kommer att digitaliseras under hösten 2018. Samtidigt pågår utvecklingsarbete också för att förbättra funktionerna för läkarintyget.

Statusrapport 2016-12-16 SMI Västra Götalandsregionen

Milstolpar SMI 2017-2018 uppdaterad version VGR

Delrapport SKL/Inera publicerad 2017-06-13 som beskriver utvecklingen av det elektroniska informationsutbytet.

Bipacksedel – information till den som sjukskrivs

För dig som sjukskriver är det viktigt att kunna ge patienten information om att sjukskrivning ibland kan ha konsekvenser och om vad patienten kan göra för att sjukskrivningen ska bli så gynnsam som möjligt.

Försäkringskassan behöver ibland fördjupade medicinska underlag. Dessa kan bara utfärdas av läkare med särskild kompetens i försäkringsmedicin och ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.

Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) är:

 • Aktivitetsförmågeutredning (AFU)
 • Särskilt läkarutlåtande (SLU)
 • Teamutredning (TMU)

Försäkringskassan om försäkringsmedicinska utredningar (FMU)

 

I Västra Götalandsregionen är det Närhälsan, beställd primärvård, som utför dessa utredningar. Avtalet omfattar cirka 2000 utredningar under 2017.
FMU-överenskommelsen 2016-2017
Promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (DS 2016-41)
TU Statsbidrag för försäkringsmedicinska utredningar 160914


Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:02