Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ä Läkare och FMA

ÄLDRE SIDA SOM INOM KORT KOMMER ATT DÖLJAS

1. Sjukskrivning – metodstöd

2. Läkarintyg

3. Rehabstöd

4. Uppdraget – Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, FMA


Patientinfo finns på 1177.se

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Webbutbildning – öka kunskapen i klinisk försäkringsmedicin, se längst ner på sidan.

1. Sjukskrivning – metodstöd

Det är läkarens bedömning som ligger till grund för sjukskrivning. Läkaren behöver inte utfärda ett läkarintyg för sjukskrivning när en patient ber om det.

Den medicinska bedömningen om sjukskrivning ska vara en del av vård och behandling och ska göras i enlighet med:

Bedömningen ska göras i förhållande till ordinarie sysselsättning (undantag föräldraledighet/studier).
- Är arbetsförmågan nedsatt?
- Beror det på sjukdom?
- Är det bra med sjukskrivning för just den här patienten?
- Kan arbetet anpassas?
- Finns det andra arbetsuppgifter?
- Lika behandling – "Tänk tvärt om". Vad hade jag frågat om/undersökt och skrivet om patienten hade haft annat kön, etnicitet, ålder med mera?

Bedömningsinstrument för att bedöma om aktivitets- och funktionsförmåga

Bedömningen kan med fördel göras med hjälp av andra vårdprofessioner. Kom ihåg att ta del av dokumentation som redan finns runt patienten.

 • Deltidssjukskrivning bör övervägas före heltidssjukskrivning.
  Bipacksedel sjukskrivning – patientinformation till den som sjukskrivs
 • Vid sjukskrivning är det viktigt att vårdens planerade insatser, mål och delmål för patienten dokumenteras i läkarintyget. 
 • Beroende på vilken roll du har och i vilket system du dokumenterar kan det finnas mallar i journalen för annan planeringsdokumentation utöver läkarintyget. 
 • Prata med patienten om när hen kan återgå i arbete eller kan vara arbetssökande igen. Överväg tidigt en kontakt med arbetsgivaren för att diskutera möjligheter till anpassning. Här kan rehabiliteringskoordinatorn vara behjälplig.
 • Frågor som kan användas både till patienten och till dennes arbetsgivare.
  - Är besvären orsakade av förhållanden på eller utanför arbetet? Vilka?
  - Har arbetsgivaren gjort något för att stärka den anställdes arbetsförmåga?
  - Har den anställde själv försökt att få förändring till stånd? 
  - Har den anställde egna förslag för att stärka arbetsförmågan?

 • Kom ihåg att patienten ska lämna samtycke inför kontakter med alla externa aktörer. På vårdcentralen eller sjukhuset finns samtyckesblankett för rehabkoordinering.
   
 • Ta hjälp av övriga vårdprofessioner i bedömningen och vid rehabiliteringen. Rehabmottagningen kan till exempel på remiss av läkare utföra aktivitets- och funktionsbedömningar som underlag för sjukskrivning.
  Vårdval Rehab – Hitta närmaste rehabenhet
 • Vid behov kontakta rehabiliteringskoordinatorn, till exempel för – kontakt med arbetsgivare, Försäkringskassan, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen stöd i att ta fram rehabiliteringsplan – kartläggningssamtal

Bedömningsteam

Fördjupade bedömningar av funktions- och aktivitetsförmåga tidigt i sjukskrivningsprocessen erbjuder sjukskrivande läkare stöd med en multidisciplinär bedömning. Aktuellt för patienter där sjukdoms-/ohälsoorsak är oklar eller där det finns risk för ett komplicerat sjukskrivningsärende.
Bedömningsteam – kontaktuppgifter

För dig som sjukskriver är det viktigt att kunna ge patienten information om att sjukskrivning ibland kan ha konsekvenser och om vad patienten kan göra för att sjukskrivningen ska bli så gynnsam som möjligt.

2. Läkarintyg

Läkarintyget ska innehålla läkarens bedömning av hur en skada/sjukdom påverkar patientens funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning samt prognos och åtgärdsbehov. Det är inte diagnosen i sig som är avgörande – utan följderna och konsekvenserna. Läkarintyget används till försäkringsmässiga ställningstaganden.

 Viktiga uppgifter som ska beskrivas i läkarintyget

 • Intyget fält 6 - Aktivitetsbegränsning – hinder i arbete och vardag. Här ska du beskriva vad patienten inte klarar att utföra.
 • Intyget fält 5 - Funktionsnedsättning – kliniska fynd och observationer vid läkarundersökning t.ex. psykiatriskt status eller övriga utredningsfynd. Här ska du beskriva varför eller hur sjukdomen/skadan påverka arbetsförmågan.
 • Intyget fält 4 - Diagnos – sjukdomar och skador som är kopplade till aktivitetsbegränsning och funktionsnedsättning.
 • Intyget fält 7 - Medicinsk behandling - ange syfte och mål med behandling och åtgärder.

Läkarintyg för sjukpenning FK7804 med hjälptexter för dig som intygsskrivare.

Nedsläckning av gamla läkarintyget FK7263

Undvik att patienter kommer i kläm vid övergången till det nya intyget 7804 (Nyhet publicerad 200428)

Att delegera intygutfärdande från läkare till sjuksköterska är inte tillåtet (Nyhet publicerad 190815)

Hur länge ska patienten sjukskrivas? 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd ger dig stöd för sjukskrivningens omfattning. 

Många gånger kan det räcka med kortare sjukskrivningsperioder. Det finns dock sällan anledning att dela upp en sjukskrivning i flera kortare intyg i de fall du kan se att det finns behov av en längre sjukskrivning. Var istället mycket tydlig med vilken planering som finns, dokumentera målsättning och vilka insatser som ska göras för att patienten ska nå målet.

Försäkringskassan om läkarintyget
Vad ska läkarintyget innehålla? 

Om patienten är inskriven vid Arbetsförmedlingen

Läs artikel publicerad 190114

Vårdenheter kan skicka läkarintyg till den nationella intygstjänsten via journalsystemet. Patienten kan då se intyget på 1177 under "E-tjänster" och därifrån skicka det till Försäkringskassan. Möjligheten finns dock kvar för vården att sända läkarintyget till Försäkringskassan, om patienten så önskar.

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd finns integrerade i de intygsmoduler som utvecklas i sluten- och primärvården.

Läs mer om nationella intygstjänsten.

Det finns enligt lagstiftning inget formkrav för sjuklöneintyget. Det är dock SKRs rekommendation att de nya läkarintygen används eftersom de innehåller och efterfrågar information som individen och arbetsgivaren behöver tidigt i sjukfallet.

Vårdcentraler som använder AsynjaVisph och har tillgång till Webcert

Vid sjukperiod som inte överstiger 14 dagar, använd intyget AG 1-14. Vid sjukperiod överstigande 14 dagar, använd Försäkringskassans läkarintyg. Möjlighet finns att kopiera till ett AG-intyg (AG7804) om patienten efterfrågar det.

Privata vårdcentraler, som inte har AsynjaVisph eller Webcert

Använd nuvarande rutin eller Försäkringskassans intyg tills dess att integrering till Webcert har skett. Därefter samma rutin som användare av AsynjaVisph (se ovan). 

Sjukhus som använder Melior och Obstetrix

Använd Försäkringskassans läkarintyg tills vidare. Möjlighet finns fortfarande att vid utskrift att använda "kort intyg" till arbetsgivare.

Skriv ut, fyll i och underteckna

De nya intygen till arbetsgivare kan inte skickas elektroniskt. Patienten kan dock skriva ut intygen via 1177.se.

Ladda ner intygen här

Läs mer om de nya intygen till arbetsgivare

GDPR ställer höga krav på att inhämtade personuppgifter ska vara relevanta och att mer information inte inhämtas än vad aktören behöver för handläggningen.

Med de nya intygen undviker vården att inhämta fel eller fler uppgifter än nödvändigt.

Det är viktigt att mottagaren tydligt framgår av intyget. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer att det är oförenligt med GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift, att använda ett läkarintyg där Försäkringskassan anges som mottagare trots att individen ska lämna intyget till sin arbetsgivare. De nya intygen har dessutom SKRs logotyp.

Försäkringskassans intygsblankett har hittills använts i avsaknad av särskilt intyg till arbetsgivare vid sjukskrivning. 

SKR informerar

SKRs cirkulär om de nya läkarintygen till arbetsgivare. 
SKRs frågor och svar som kan uppstå kring utfärdande av de nya läkarintygen. 

Arbetsförmedlingen.se

Två intyg vid sjukskrivning av personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. 

Blanketterna finns på arbetsformedlingen.se/varden

1. Läkarintyg för deltagare i program

Arbetsförmedlingen har tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan.

Tidigare har vården ofta sjukskrivit dessa patienter med hjälp av Försäkringskassans vanliga läkarintyg men på grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) är det inte längre möjligt för Arbetsförmedlingen att ta emot dessa intyg.

För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. 

Läkarintyget samt vanliga frågor och svar - arbetsförmedlingen.se

Läkarintyget för personer med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är avgiftsfritt

Detta intyg ska vara avgiftsfritt för patienten. Läkarbesöket debiteras enligt gällande avgift. Se beslut i regionfullmäktige den 28 maj 2019 (ärende 112)

På Försäkringskassan.se finns mer information till patienter som blir sjuka när de deltar i arbetsmarknadspolitiskt program.  

2. Medicinskt utlåtande

Det finns också ett nytt medicinskt utlåtande som gäller för alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I utlåtandet kommer det att finnas en ny version på den "förfrågan" som görs från Arbetsförmedlingen till hälso- och sjukvården.

Detta ersätter det utlåtande som Arbetsförmedlingen använder idag när de begär att få in ett utlåtande från vården. Vanligen används Försäkringskassans blankett Läkarutlåtande om hälsotillstånd. Från och med den 1 februari ska alltså det nya utlåtandet användas istället.

Blanketter för utlåtande, förfrågan, samtycke samt vanliga frågor och svar - arbetsformedlingen.se

Timtaxa i samband med utfärdande av medicinskt utlåtande

När Arbetsförmedlingen begär intyg från hälso- och sjukvården ska timtaxa tas ut. OBS: Vården ska inte ta ut någon patientavgift samtidigt som timtaxa tillämpas, se patientavgiftshandboken.

 

Informationen finns även på sidan Rehabiliteringskoordination, rutan 3.3

Verktyget Rehabstöd möjliggör för sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer att följa pågående sjukskrivningar på enheten.

LOGGA IN – Rehabstöd

Du som läkare får:

 • Översikt över dina egna pågående sjukfall på den inloggade enheten.
 • Översikt fördelad på diagnos, sjukskrivningsgrad och kön.
 • Möjlighet att sortera, filtrera och söka i informationen för att anpassa den efter dina behov.

Tips på bra funktioner:

 • Sök enkelt ut var i rehabkedjan dina patienter befinner sig, t.ex. inför dag 180.
 • Ta fram sjukskrivningar som är på väg att löpa ut.
 • Planera patientens återbesök utifrån sjukskrivningsdatum.
 • Få överblick över pågående sjukfall inför egen frånvaro.

Läs mer om verktyget på Ineras hemsida

Försäkringsmedicinskt ansvarig läkare (FMA) ska utgöra stöd för vårdenheten i det försäkringsmedicinska arbetet. 
Regional uppdragsbeskrivning för försäkringsmedicinskt ansvarig läkare - 2019

Vägledning kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter och även till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Syftet med utbildningen är att få fördjupad och tillämpbar kunskap i klinisk försäkringsmedicin.

Webbutbildningen


Senast uppdaterad: 2021-06-17 11:36