Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övergripande – uppdrag, kompetens, behörighet, sekretess, lagar m.m

I försäkringsmedicin möts medicinska förhållanden och juridiska villkor. De försäkringsmedicinska sidorna ger stöd till dig som leder verksamheten och till dig som medverkar till att förbättra patientens hälsa, funktionstillstånd och möjlighet att stanna i eller återgå i arbete.
Nationella programområdet rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin - definition 

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.
Definition från Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, NFF

Sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag:

 • Medicinskt: Bedöma och utreda medicinskt tillstånd, fastställa diagnos, ge medicinsk behandling samt rehabilitering. Bedöma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kopplat till sjukdom/skada, prognosticera varaktighet och utfärda medicinska underlag.
 • Kommunikation: Förse andra aktörer med medicinsk kunskap/information om bedömningar och genomförda åtgärder.
 • Koordinera: Utifrån patientens behov koordinera insatser som främjar deras återgång till eller inträde i arbetslivet.

   

Uppdragsbeskrivningar

Regional uppdragsbeskrivning för utvecklingsledare inom försäkringsmedicin - 2019

Regional uppdragsbeskrivning för försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, FMA - 2019

Regional uppdragsbeskrivning för rehabiliteringskoordinator - 2019

 

Att leda det försäkringsmedicinska arbetet - SKR Rapport

SKR: Metodbok för chefer Att leda funktion för koordinering

Verksamhetschefens perspektiv
Filmen belyser rehabiliteringskoordinering ur verksamhetschefens perspektiv, vilket uppdrag verksamhetschefen har inom funktion för koordinering och olika chefer ger exempel på hur de genomför uppdraget. Chefer och rehabiliteringskoordinatorer berättar om hur deras samarbete går till.

Verksamhetschefen ger behörigheter

Användaren ska vara registrerad i HSA och vara kopplad till medarbetaruppdragen: 

 • Vård och behandling, Sammanhållen journalföring (Rehabstöd)
 • Statistikverktyg för intygstjänsten, Statistik VE (Intygsstatistik)

Ge behörigheter

Via behörighetsbeställningsportalen (BBP). Därefter krävs en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef.
Detta sker inte automatiskt utan kräver att KIV-ansvarig/KIV-förvaltare kontaktas för att tilldela HSA system Role i KIV. eTjänstekort (SITHS-kort) krävs för inloggning i behörighetsportalen. 

Läs gärna mer

Alla intygstjänster från Inera

Sekretess

Alla i offentlig och privat hälso- och sjukvård har tystnadsplikt. Du får ta del av journaluppgifter endast om du deltar i patientens vård eller av annat skäl behöver uppgifterna för ditt arbete i hälso- och sjukvården.
Sekretess innebär förbud att röja uppgifter om en patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller dennes närstående lider men. Exempel på men: Integritetskränkning eller risk att utsättas för våld, trakasserier eller psykiska obehag. Sätt dig in i hur individen skulle uppleva om uppgifterna sprids.

Inre sekretess gäller inom en vårdgivare (Patientdatalag (2008:355) 4 kap.)

Yttre Sekretess gäller mellan olika vårdgivare (Patientdatalag (2008:355) 5 kap.):
- Vid sammanhållen journalföring kan en vårdgivare ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. OBS: Patienten kan motsätta sig en sammanhållen journalföring och spärra sina journaluppgifter. Därför ska patienten informeras om detta och samtycka innan sådan journalföring används.
- Om sammanhållen journalföring inte används: Patienten ska alltid tillfrågas och samtycka innan uppgifter lämnas ut. I journalen antecknas samtycket, vilken uppgift som lämnats ut och till vem.

Samtycke

Patienten kan häva sekretessen helt eller delvis genom samtycke så att uppgift får lämnas ut till en enskild eller extern part.Varje aktör ska försäkra sig om att det finns ett samtycke. OBS: Lämna aldrig ut fler uppgifter än vad samtycket medger. Om individen har skyddade personuppgifter ska du vara extra noga med vilka uppgifter samtycket avser och till vem de får lämnas.

Muntligt sam­tycke gäller. Samtycket ska dock dokumenteras i patientjournalen. Ange vilket datum och hur samtycket inhämtats samt vad patienten samtycker till.

Skriftligt samtycke rekommenderas. Det blir då tydligt för patienten vad medgivandet gäller och är att föredra om vårdens rätt att lämna ut uppgifter skulle ifrågasättas. Samtycket ska biläggas i journal. 

I de fall du lämnar ut uppgifter om patienten ska du dokumentera detta i patientens journal. Vilka uppgifter du lämnat och till villken instans.

Mallar för samtycke

Arbetsgivare
Blankett - Samtycke att information ges till arbetsgivaren - version 210430

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten
Blankett - Samtycke att information ges till externa aktörer - version 210430

Det är inte självklart att utbyta information

Även den externa aktören måste ha individens samtycke för att få lämna personlig information till vården. Det innebär att det ibland är aktuellt att lämna ut information men inte få information från den andra parten.

Offentlig vårdgivare

Du som arbetar hos offentlig vårdgivare behöver inte inhämta samtycke då 

 • Information behöver utbytas mellan förvaltningar inom VGR (gäller för de personer som är inblandade i patientens vård OSL 25 kap. 11 § 2 p).
 • Försäkringskassan begär uppgifter som behövs enligt socialförsäkringsbalken 110 kap. 31 §.  Försäkringskassan ska endast begära de uppgifter som behövs för att handlägga aktuellt ärende. Det innebär att om Försäkringskassan begär ut hela journalen bör du be utredaren att precisera sin begäran och frågeställning.

Privat vårdgivare 

Du som arbetar hos privat vårdgivare kan behöva samtycke från patient eftersom privata vårdgivare inte regleras på samma sätt som offentlig.

Sekretessfrågor är svåra

Läs gärna mer:

 

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar:

Kompetensutveckling

Sju vägledningar

Vägledningar för planering och kvalitetssäkring av utbildning och andra kompetensutvecklingsinsatser inom försäkringsmedicin.

Målgrupper för vägledningarna:
- Verksamhetschefer
- Kursansvariga
- Utbildare
- Handledare

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – Sju vägledningar för olika professioner i hälso- och sjukvården, 2020

Forskning och utveckling

 

e-Frågeformulär

Nyhet på 1177 om frågeformulär för patienten inför bedömning av sjukskrivning
Lägg ut frågeformulär som en E-tjänst, så kan patienten fylla i det digitalt inför läkarbesöket och formuläret skickas till mottagningen före bedömning av eventuell sjukskrivning.

1177 Vårdgivarguidens e-tjänster

Frågeformulär för patientens självskattning

Nationella formulär

SKR – Mallar och formulär för koordinering

 • Blanketter för patientens samtycke
 • Mallar vid information till patienten
 • Formulär och checklistor vid kartläggning av rehabiliteringsbehov utifrån patientens situation
 • Frågeformulär till arbetsgivare och anställd
 • Dokumentationsmall

 

 

Efter beslut i regionstyrelsen den 23 juni 2020 har medel anvisats till utförarstyrelserna i VGR som ska förstärka utveckling för hälso- och sjukvården inom område försäkringsmedicin i allmänhet under 2021. 

Här finns anvisning till utförarstyrelserna om fördelning av medel samt vilka funktioner och aktiviteter som avses. 

Efter beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 9 december 2020 har också medel anvisats VGRs utförarstyrelser avseende drift och utveckling kring rehabiliteringskoordinering i synnerhet under 2021.

Här finns anvisning till utförarstyrelserna om fördelning. 

Uppföljning av anvisningar

Uppföljning av hälso- och sjukvårdens aktiviteter kring "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" görs huvudsakligen via Plan och styr

Förvaltningens rapporter finns att tillgå för rapportören under arkiverade rapporter i Plan och styr.

MMR – statsbidragen upphör 2021

Multimodal rehabilitering (MMR) vid långvarig smärta i vissa fall – se Avslutade projekt
(Anvisningar som avser finansiering av MMR finns under rubrikerna Godkända MMR-team samt anvisningar 2019 och 2020 på vgregion.se/mmr.)

De medel som finns att tillgå under 2022 är avsevärt mindre än föregående år då försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården inte längre stöttas av nationella överenskommelser om statsbidrag.

Från och med 2022 föreslås den lagreglerade funktionen för rehabiliteringskoordinering att i VGR ingå i Krav- och kvalitetsboken för vårdcentraler inom vårdvalet samt att via vårdöverenskommelser ingå i ordinarie vårdutbud på sjukhus. Besluten runt detta kommer under hösten 2021.

Ytterligare förslag är att hälso- och sjukvårdsstyrelsen under 2022 avsätter medel för utbildning i försäkringsmedicin samt att finansiera utvecklingsledare som stöttar försäkringsmedicinskt arbetet genom att samordna och implementera funktion för koordinering. Beslut väntas den 25 augusti 2021.

Handlingar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens kommande sammanträden publiceras här.

De medel som finns att tillgå under 2022 är mindre än tidigare år*. Det försäkringsmedicinska arbetet, dess utveckling, kompetensförsörjning och fortsatt implementering av rehabiliteringskoordinering måste nu i större utsträckning tas omhand inom ordinarie struktur och budget hos den som är vårdgivare.

*Läs mer om tidigare överenskommelser om statsbidrag och framtida utmaningar på SKRs webbsidor

Uppföljning och avvikelser ... 

2021

Överenskommelse om samverkan mellan Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen 2021

Samarbete mellan Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen kring avidentifierade data gällande sjukskrivning

2020

Med anledning av pandemin Covid-19 har en tilläggsöverenskommelse tecknats 17 juni 2020 mellan regeringen och SKR som medger vissa lättnader avseende kraven i den tidigare överenskommelsen. 
Nationell tilläggsöverenskommelse 2020

2019

Ambitionsdokument Västra Götalands samverkansgrupp - 2019 
samverkanvg.se

 

Senast uppdaterad: 2021-09-30 15:56