Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Ä Rehabiliteringskoordinering

ÄLDRE SIDA SOM INOM KORT KOMMER ATT DÖLJAS

1. Metodstöd – mallar – statistik

2. Samarbete internt i hälso- och sjukvården

3. Samverkan med externa aktörer

4. Tidigare temadagar  presentationer


Patientinfo finns på 1177.se

Rapportera samverkansavvikelser – VGR/FK

Sjukskrivna patienter erbjudas koordineringsinsatser för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Insatserna ska ges efter behov och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.
Insatserna är frivilliga och ska utformas och genomföras i samråd med patienten, så långt det är möjligt.

När en patient kan antas ha behov av rehabiliteringsåtgärder ska regionen informera Försäkringskassan – bara om patienten samtycker till det. Detta enligt 4 §, läs rekommendationen nedan.

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Rekommendation till regionerna om tillämpning av 4§ i lagen om koordineringsinsatser
Utarbetad av representanter från SKR och Försäkringskassan

Bildspel: Ny lag om koordineringsinsatser – uppdaterad 201217
Kan användas vid APT eller liknande för att förklara rehabiliteringskoordinering i hälso- och sjukvården samt vad lagen innebär.

1. Metodsstöd – mallar – statistik

Stöd för att kartlägga patientens rehabiliteringsbehov.

Nationella formulär och mallar som fritt kan anpassas till din verksamhet finns på SKR.se.

Använd Google Chrome för att kunna logga in

Logga in – Intygsstatistik  

Intygsstatistik kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster i din verksamhet. Du kan filtrera och anpassa statistiken så att den passar verksamhetens behov.

Läs mer om tjänsten Intygsstatistik.

Inloggning sker med eTjänstekort (SITHS-kort).

Läs gära mer på sidan Uppföljning

2. Samarbete internt i hälso- och sjukvården

Stöd för att hjälpa vårdenhetens arbete med att:

 • Identifiera sjukskrivna patienter med behov av koordineringsinsatser för att kunna återgå eller inträda i arbetslivet.
 • Samordna insatser inom hälso- och sjukvården för att öka patientens möjlighet att arbeta.
 • Skapa samsyn kring patienten så att hälso- och sjukvården arbetar mot samma mål och enligt samma plan när det gäller patientens arbetsförmåga.

Logga in – Rehabstöd 
Använd Google Chrome för att kunna logga in

Rehabstöd ger snabb överblick över pågående sjukfall på en vårdenhet. Det visar bland annat vilka patienter som är sjukskrivna vid enheten just nu, vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare.
Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:               rehabstod

Koden GC001 rehabiliteringskoordinering 

Det varierar hur rehabiliteringskoordinatorer använder GC001. Genom att minska variation i när koden GC001 sätts erhålls bättre möjligheter att följa upp rehabiliteringskoordinering. GC001 är en kod som omfamnar många olika åtgärder och är i dagsläget tillräcklig för att kunna utläsa om patient erhållit någon form av samordning kopplat sin sjukskrivning.

Socialstyrelsens definition av GC001 (2021)

Rehabiliteringskoordinering för sjukskrivna

Insatser enligt (lag 2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja återgång eller inträde i arbetslivet. Insatser i form av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården och extern samverkan samt uppföljning utifrån den enskilde patientens behov. Meddela samordningsbehov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan, om patientens samtycke finns. Åtgärden kan utföras med eller utan patientkontakt.

Som stöd för regionerna att tolka definitionen anger Socialstyrelsen:

Lagen anger den lägsta nivån av koordineringsinsatser som regionerna ska tillhandahålla. Koden ska användas även då mer än den nivån ingår i regionens koordineringsinsatser t.ex. förebyggande insatser för att främja återgång eller inträde i arbetslivet.

NSG strukturerad vårdinformation - beslut 2020-03-03 om rehabiliteringskoordinering

(Tolkning av definitionen inom VGR

Koden GC001 ska sättas då insatsen som utförts är värdeskapande för patienten.

Detta innebär att åtgärdskod inte ska sättas:
- när rehabiliteringskoordinator kontaktar aktör som inte svarar
- i ett patientärende som inte leder till insats

Observera att journaldokumentation är aktuellt i samband med aktivitet enligt ovan, dvs oavsett KVÅ-kodning eller ej. T.ex. när RK
- försökt att nå aktör och det är problem att komma vidare
- gjort en bedömning att ett mottaget ärende inte är aktuellt för fortsatt rehabkoordinering

GC001 i kombination med annan kod

DV077 ska användas för att förtydliga insats. Nationell kod som har tagits fram specifikt för rehabiliteringskoordinering. Definition: Planering och framtagande av plan för rehabiliterande insatser under sjukskrivningsperioden med fokus på återgång i arbetslivet, innefattande även nedtrappning av sjukskrivning, samt eventuella behov av samverkan med externa parter.

ZV506 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med arbetsgivare via besök eller telefonsamtal.

ZV502 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med Arbetsförmedlingen via besök eller telefonsamtal.

 • SIPSamordnad individuell plan
  AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
  UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan

För att få till en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

Genushanden

FILM: Genushanden – Region Skåne

SKR.se – jämställd sjukskrivning

Familjesituation

Kvinnor frågas oftare än män om sin familjesituation. Det gör att information om manliga patienters livssituation ofta saknas i journalanteckningar och därmed inte heller kommer med i bedömningen av vilken behandling som är lämplig. Detgör också att stort fokus läggs vid kvinnors familjesituation och förstärker synen att eventuella barn främst är kvinnors ansvar.

Våld

Erfarenheter av våld påverkar allvarligt människors hälsa. Samtidigt är det ett tabubelagt och svårt ämne att prataom, särskilt när det gäller våld som utövas av en närstående person i hemmet. Även andra typer av psykiskt och fysiskt våld såsom mobbning eller krigserfarenheter är faktorer som vården behöver känna till för att kunna ge adekvat behandling och rehabilitering. Genusbias här handlar främst om kvinnors utsatthet för våld i hemmet, men också om att mäns utsatthet för psykiskt våld anses som skamligt att tala om och därför ofta missas i anamnes och bedömning av patientens behov.  

Somatisk eller psykiatrisk diagnos

Det finns en tendens att missa mäns psykiatriska diagnoser och i stället fokusera på och behandla deras somatiska besvär i större utsträckning än nödvändigt. Kvinnors besvär däremot tolkas ofta främst som psykiatriska och kvinnliga patienter behandlas och sjukskrivs i hög grad enligt det spåret.  

Riskbruk

Synen på kvinnors och mäns alkoholvanor skiljer sig åt generellt i samhället, så även bland patienter och läkare. Kvinnors drickande är mer skambelagt,vilket gör att läkare ofta undviker att fråga efter kvinnors riskbruk på samma sätt som man frågar om mäns drickande. Resultatet är att vården missar viktigt information om kvinnliga patienters hälsa. För män däremot finns en risk att den mer normaliserade synen på mäns drickande leder till attderas riskbruk inte tas på det allvar som skulle behövas.  

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanerna för män och kvinnor med samma diagnos skiljer sig åt. Män får oftare rehabilitering som fokuserar på att de ska kunna återgå i arbete snabbt och kontakten mellan sjukvård och arbetsgivare är ofta tätare än när patienten är kvinna. Kvinnors rehabilitering är ofta mindre fokuserad på återgång till arbete. Arbetsgivaren ger inte alltid samma stöttning till kvinnor som till män. Från vårdens sida accepteras ofta en fördröjning av återgången till arbete och fokus tenderar att förskjutas från kvinnors somatiska besvär mot deras sociala situation

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående – i heterosexuella och samkönade relationer, mellan syskon och i andra familje- och släktrelationer.

 

För att få till en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

3. Samverkan med externa aktörer

Stöd för rehabiliteringskoordinator i arbetet med extern samverkan.

 • Bedöma behovet av samverkan med andra aktörer som främjar patientens återgång till arbete.
 • Kontakta arbetsgivare och arbetsförmedling för att kunna genomföra vårdens planer och insatser för individen så effektivt som möjligt.
 • Bedöma behovet av rehabiliteringsåtgärder enligt Socialförsäkringsbalken kap 30 för att informera Försäkringskassan.

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke vid kontakt med externa aktörer.

Att individen samtycker till att rehabiliteringskoordinatorn lämnar information till extern aktör betyder inte att individen samtycker till att aktören kan lämna information om denne till rehabiliteringskoordinatorn. Respektive aktör måste på egen hand hämta individens samtycke.  

Reviderade sekretessmallar

VGR har reviderat sina mallar för samtycke enligt rekommendationer från förbundsjuristen vid SKR. De nya mallarna innebär att samtycket i högre grad än tidigare ska preciseras för patienten vilken typ av information som vården behöver samverka kring – särskilt i samtycke avseende arbetsgivaren. 

MALL – Individens samtycke att lämna information till arbetsgivaren - 190911

MALL – Individens samtycke att lämna information till externa aktörer - 190911

OBS!    I mallarna finns gulmarkerade instruktioner om vad som ska specificeras angående varje individ. I övrigt är det bra att låta mallen förbli intakt eftersom formuleringarna är granskade av SKR.

Bakgrunden till revidering

JO har kritiserat två regioner för att deras samtycken varit för allmänt hållna. Efter detta har SKR arbetat med sina rutiner och informerat landstingen 19 juni 2019.

JO:s yttrande i sin helhet

Arbetsförmedlingen.se

Två intyg vid sjukskrivning av personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. 

Blanketterna finns på arbetsformedlingen.se/varden

1. Läkarintyg för deltagare i program

Arbetsförmedlingen har tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan.

Tidigare har vården ofta sjukskrivit dessa patienter med hjälp av Försäkringskassans vanliga läkarintyg men på grund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) är det inte längre möjligt för Arbetsförmedlingen att ta emot dessa intyg.

För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. 

Läkarintyget samt vanliga frågor och svar - arbetsförmedlingen.se

Läkarintyget för personer med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är avgiftsfritt

Detta intyg ska vara avgiftsfritt för patienten. Läkarbesöket debiteras enligt gällande avgift. Se beslut i regionfullmäktige den 28 maj 2019 (ärende 112)

På Försäkringskassan.se finns mer information till patienter som blir sjuka när de deltar i arbetsmarknadspolitiskt program.  

2. Medicinskt utlåtande

Det finns också ett nytt medicinskt utlåtande som gäller för alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I utlåtandet kommer det att finnas en ny version på den "förfrågan" som görs från Arbetsförmedlingen till hälso- och sjukvården.

Detta ersätter det utlåtande som Arbetsförmedlingen använder idag när de begär att få in ett utlåtande från vården. Vanligen används Försäkringskassans blankett Läkarutlåtande om hälsotillstånd. Från och med den 1 februari ska alltså det nya utlåtandet användas istället.

Blanketter för utlåtande, förfrågan, samtycke samt vanliga frågor och svar - arbetsformedlingen.se

Timtaxa i samband med utfärdande av medicinskt utlåtande

När Arbetsförmedlingen begär intyg från hälso- och sjukvården ska timtaxa tas ut. OBS: Vården ska inte ta ut någon patientavgift samtidigt som timtaxa tillämpas, se patientavgiftshandboken.

 • Informationen finns även på sidan Läkare och FMA, rutan Läkarintyg till Arbetsförmedlingen.

Fråga från socialtjänsten till läkare om arbetsförmåga (VGR april 2020)  
Formuläret ska användas för att klargöra om en patient som uppbär försörjningsstöd har aktivitetsbegränsningar som gör att hen inte kan delta i aktiviteter initierade av socialtjänsten.
Formuläret är framtaget i samverkan med Göteborg, Mölndal, Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden.
Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

www.samverkanvg.se – välj Samordningsförbund i Väster

(Se sidans horisontella meny i fönstret som öppnas. Om länken ovan inte fungerar, kopiera adressen.)

Samordningsförbunden i Väster

 • BÅD-ESÅ
  Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng
 • Göteborg Centrum
  Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda och centrum
 • Göteborg – DELTA
  Hisingen
 • Göteborg Nordost
  Angered och Östra Göteborg
 • Göteborg Väster
  Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg
 • Insjöriket
  Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås
  sofinsjoriket.se
 • Norra Skaraborg
  Gullspång, Marietad och Töreboda
 • Sjuhärad
  Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga
 • Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
 • Vänersborg och Mellerud
 • Väst
  Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
 • Västra Skaraborg
  Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara
 • Älv & Kust
  Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjärn och Öckerö
 • Östra Skaraborg
  Falköping, Tidaholm, Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborg

18 oktober 2017 hölls en regional temadag för rehabkoordinatorer i Göteborg. Dagen var fylld med aktuell information kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i Västra Götalandsregionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer


Senast uppdaterad: 2021-06-17 11:34