MMR vid långvarig smärta

Ny riktlinje - riktat statsbidrag vid MMR

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019. 

Förändringarna i årets riktlinje har kommit till för att i högre grad gå i takt med nationella och regionala viljeinriktningar inom smärtvården. Dessa förändringar (jämfört med 2018) är markerade i grått i den nya riktlinjen för 2019.

Anmäl MMR-team senast den 9 maj
- så ges tillgång till anvisning om medel

Alla de enheter (inom primärvård eller vid sjukhusförvaltning) som vill bedriva MMR verksamhet i enlighet med riktlinjen under 2019 ska senast den 9 maj anmäla och intyga verksamhetens inriktning och teamets kompetens genom att fylla i den här blanketten och skicka in till mmr@vgregion.se  

Efter intygande kommer hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om anvisningar att skickas. Anvisningarna innehåller bland annat praktisk information om hur fakturering av stimulansersättningen går till.

Ersättningen till utförare kommer att vara prestationsbaserad på samma sätt som den varit under 2018, dvs varje slutförd behandling i enlighet med riktlinjen ersätts med ett visst belopp.

Under 2019 kommer en slutförd multimodal behandling nivå 1 (MMR1) att ersättas med 35 000 kronor och en slutförd multimodal behandling nivå 2 (MMR2) med 55 000 kronor.

Enheter som haft ersättning under 2018

De enheter som under 2018 haft anvisningar om tillkommande ersättning avseende multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta har fått sina anvisningar från 2018 förlängda under första kvartalet 2019.

Den enhet som avser att fortsätta sin verksamhet från och med 2019-04-01 måste också intyga sin kompetens och verksamhet i enlighet med de nya riktlinjerna. Det görs genom att fylla i blanketten och skicka denna till mmr@vgregion.se senast den 9 maj 2019.

Har du frågor kring riktlinjen eller anmälan av team kontakta mmr@vgregion.se

Bakgrund till ny riktlinje

Den 30 januari fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019".

50 miljoner kronor går till behandlingsinsatser vid långvarig smärta inom både primärvården och sjukhusvården, se ärende 19 i HSS protokoll

Nedan listas de enheter i VGR som har team som är godkända för att bedriva multimodal rehabilitering vid långvarig smärta (MMR) i enlighet med riktlinje 2019 samt var de är verksamma. 

För inremittering av patienter, var vänlig ta kontakt med ansvarig för respektive team för mer information. 

Observera att processen för godkännande av team pågår varför listan kan komma att ändras under tiden april och maj 2019.

Multimodal rehabilitering 1 (MMR1)

Närhälsan Källstorp Vårdcentral (MMR1), Trollhättan 
maria.lundholm@vgregion.se

Närhälsan Dagson Vårdcentral (MMR1), Uddevalla 
maria.e.larsson@vgregion.se

Närhälsan Skövde rehabmottagning (MMR1), Skövde 
eva.ahlberg@vgregion.se

Achima Care Uddevalla Vårdcentral (MMR1), Uddevalla 
lisa.gustafsson@achima.se

Centrumpraktiken (MMR1), Kungälv 
annika.rusko.andersson@ptj.se

Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral (MMR1), Lilla Edet 
len@medpro.eu

Medpro Clinic Stavre Vårdcentral (MMR1), Trollhättan 
ila@medpro.eu

Medpro Clinic Brålanda-Torpa Vårdcentral (MMR1), Vänersborg
rob@medpro.eu

Vårdcentralen Carlanderska (MMR1), Göteborg
maria.ahlgren@carlanderska.se

Multimodal rehabilitering 2 (MMR2)

Skaraborgs sjukhus (MMR2), Skövde
cecilia.andersson@vgregion.se

Sjukhusen i Väster (MMR2), Angered
marie.gardtman@vgregion.se

Närhälsan Falköping rehabmottagning (MMR2), Falköping
eva.ahlberg@vgregion.se

Närhälsan multimodala rehabteamet (MMR2), Askim
hanna.soderberg@vgregion.se

Bräcke Diakoni Mösseberg rehabcenter (MMR2), Falköping
lotta.lindgren@brackediakoni.se

I Västra Götalandsregionen ska de team som utför multimodal rehabilitering vara anslutna till nationella registret över smärtrehabilitering (NRS).

NRS finns i två olika moduler, NRS primärvård för MMR 1 team och NRS specialistvård för MMR 2 team.

På NRS hemsida läser du mer om vad som ska göras för att ansluta teamet till registret och vilka uppgifter som ska registreras. 

Hantering av ifyllda frågeformulär

De dokument som fylls i för registrering ska hållas inlåsta – men inte tillsammans med något som kan vara stöldbegärligt. Formulären betraktas inte som journalhandling, men ska sparas i två år utifall något blivit felaktigt registrerat. De kan därefter förstöras.

Gallring av handlingar ska ske utifrån fasta rutiner.

Länk till Närhälsans rutiner för hantering

Om personuppgiftslagen (PUL) och personuppgiftsombud (PUO)

När en verksamhet ingår i ett kvalitetsregister som NRS, lämnas patientens personuppgifter till registret.

I personuppgiftslagen (PUL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud (PUO) som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

En gemensam anmälan till PUO är gjord för Närhälsans enheter. Privata vårdgivare kontaktar sin organisation om handläggning av kvalitetsregister enligt PUL.

 

Den 7 mars 2017 hölls i Göteborg en heldagsutbildning om evidens kring viktiga komponenter av multimodal smärtrehabilitering (MMR) och återgång i arbete i samarbete med det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förutom innehåll kring samband mellan multimodal rehabilitering och arbete presenterades också utfallsdata från de anslutna multimodala teamen (primärvårdsnivå, sk. MMR1).

Utbildningsdagen riktade sig till multimodala team, chefer för multimodala team, processledare inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, verksamhetschefer inom primärvård (som har personal som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta) och de yrkesgrupper inom vården som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta.

Nedan finns de presentationer föreläsarna använde sig av under dagen.

Föreläsare Prof. Britt-Marie Stålnacke, Umeå och Danderyd Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Prof. Björn Gerdle, Linköping Presentation 1 Presentation 2

Fil Dr Paul Enthoven, Linköping Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Fil Dr och registerhållare Marcelo Rivano Fischer, Lund Presentation 1 Presentation 2

Doktorand Elisabeth Bondesson, Lund Presentation 1 Presentation 2

SKL nationell samordnare Ann-Britt Ekvall  Presentation 1 Presentation 2

Rapport

Rapporten "Internationellt uppdrag smärta" är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK).

Den 30 januari fattade HSS beslut om att fördela 165 miljoner kronor av den nationella överenskommelsen om statsbidraget, se Protokoll HSS sidan 14. Anvisningarna beräknas vara klara och beslutade i mars.

Anvisningar

Nu pågår arbete för att ta fram anvisningar för utförare kring vilken verksamhet som medlen ska användas till och hur man som utförare ska göra för att kunna ta del av dem. Dessa beräknas vara klara för beslut under mars.

Nya riktlinjer om multimedial rehabilitering – MMR

Det pågår också arbete med att ta fram nya riktlinjer avseende MMR där inriktningen är att fortsatt stimulera sådana verksamheter. Små justeringar planeras för att i högre grad gå i takt med nationella och regionala viljeinriktningar inom smärtvården. Under kvartal 1 – 2019, då ny riktlinje och anvisningar tas fram, garanterar hälso- och sjukvårdsdirektören att de verksamheter som 2018 har anvisats att bedriva multimodal rehabilitering kommer att ersättas för behandlingar gjorda inom ramen för Riktlinje 2018.

Information publiceras här när anvisningarna för 2019 är beslutade av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Överenskommelsen tecknas då lagen om koordineringsinsatser inte har varit möjlig att införa i januari 2019. Regeringen vill också avvakta ställningstagande efter utredningen ”Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring”.

Överenskommelsen för 2019 liknar till stora delar överenskommelsen 2017-2018, några mindre justeringar har gjorts. T.ex. kommer villkoren syfta ännu mer till att landstingen bygger upp sina ordinarie strukturer. 

Områden/villkoren för landstingens del i överenskommelsen är:

1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

2. Funktion för koordinering

3. Insatser vid lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

4. Utökat elektroniskt informationsutbyte

Detta ger VGR möjlighet att fortsatt bygga upp, stödja och säkra goda insatser inom sjukskrivning och rehabilitering samt långvarig smärta.

Koncernkontoret bereder just nu ärendet för att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) den 20 februari 2019 ska kunna fatta beslut avseende aktiviteter och medel till förvaltningarna inom hälso- och sjukvårdenDärefter kommer hälso- och sjukvårdsdirektören att komma ut med anvisningar för förvaltningarna kring hur de ska agera för att kunna ta del av medlen.

Mer information kommer att publiceras här så snart den finns tillgänglig.

”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2019”

Tidigare överenskommelse och beslut:

Beslut i HSS 2018 som avsåg ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”

Den nationella överenskommelsen 2017-2018

 


Riktlinje -En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig smärta - dnr HS 2017-00534-14

Riktlinjen är giltig för utförare som vill bedriva MMR både inom primärvård och inom sjukhusvård. Beslut fattades också om anvisningar för hur MMR enligt riktlinjen ska ersättas.

Anmälan av MMR-team - så ges tillgång till anvisning om medel

Utförare som är intresserade av att bedriva MMR i enlighet med denna riktlinje ska inför verksamhet 2018 snarast anmäla sitt team och intyga att teamet har kompetens i enlighet med riktlinjen till forsakringsmedicin@vgregion.se. Utförare som intygat teamets inriktning och kompetens kommer då att få en anvisning som möjliggör medlen.

OBS! Också utförare som bedrivit verksamhet och fått medel under 2017 måste anmäla sig. Dessa ska i samband med sitt intygande uppge teamets beteckning, om teamet varit verksamt och om ersättning utgått för utförda behandlingar under 2017.

Ersättning och fakturering

Från och med 2018-01-01 kommer ersättningsformen att vara rörlig, d.v.s. prestationsersatt med 35 000 kr/avslutad MMR1 och 55 000 kr/avslutad MMR2.

Utföraren förväntas fakturera HSS månatligen. En årlig avstämning kommer att ske utifrån inrapporterade uppgifter till VEGA och om diskrepans uppstår kan fråga om återbetalningsskyldighet väckas. Mer information om detta och hur fakturering ska ske ges i anvisningen till utförare.

Ovanstående informerades också om i VGPVs nyhetsbrev 2018-01-11.

VGR samarbetar med Skatteverket

Andra delar inom "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade också beslut om anvisningar kring de andra villkoren inom processen och om anvisningar till utförare av MMR inom sjukhusvården. Du kan läsa mer om detta under  "Mål och styrning".

Finansieringen av multimodal rehabilitering inom primärvården under 2017 utgår från de tidigare riktlinjerna.

Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2015 som reglerar nuvarande inriktning och stimulans för godkända MMR-team är fortsatt giltiga under hela året 2017.

Läs mer om beslutet om att förlänga 2015 års riktlinjer kring finansiering för 2017 i Vårdgivarnytt 2017-08-24 

Ersättning för anslutning till NRS

För år 2017 har enheter med godkända team för MMR1 och MMR2 inom primärvården fått särskild ersättning för sin anslutning till NRS (10000 kronor för anslutning till NRS primärvård, 20000 kronor anslutning NRS specialistvård). Denna ersättning har betalats ut i samband med att den första utbetalningen till enheten för MMR-behandling görs för 2017.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte anslutningen till NRS att ersättas specifikt. Det är dock fortsatt krav på registrering via NRS för att få ersättning i enlighet med den nya riktlinjen.

Ersättning för arbetsrelaterade kontakter

Stimulering av arbetsrelaterade kontakter/insatser för bibehållen/ökad arbetsförmåga är också fortsatt giltiga under hela året 2017. Dessa avser stimulering av insatser och kontakter mellan vårdgivaren och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen i syfte att stödja personen att vara kvar i arbete eller återgå i arbete. Stimulansbidraget om 3000 kronor utgår vid ett tillfälle per patient i samband med avslut av behandling i form av MMR 1 och 2, kognitiv beteendeterapi (KBT) och KBT via nätet, interpersonell terapi samt vid psykodynamisk terapi.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte kontakter med arbetsgivare i samband med dessa behandlingsformer längre att stimuleras på detta sätt.

Istället görs en stor satsning med ungefär 10 mnkr mer än för 2017 på funktionen rehabkoordinator. Det är denna funktion som förväntas vara den som tar kontakt med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Läs mer under mål och styrning.


Senast uppdaterad: 2019-04-17 11:25