MMR vid långvarig smärta

Kontaktlistor  

Ny riktlinje - MMR för patienter i arbetsför ålder

Den 21 december 2017 beslutade hälso- och sjukvårdsdirektören om:
Riktlinje -En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Multimodal rehabilitering (MMR) för patienter med långvarig smärta - dnr HS 2017-00534-14

Riktlinjen är giltig för utförare som vill bedriva MMR både inom primärvård och inom sjukhusvård. Beslut fattades också om anvisningar för hur MMR enligt riktlinjen ska stimuleras.

Anmälan av MMR-team - så ges tillgång till anvisning om medel

Utförare som är intresserade av att bedriva MMR i enlighet med denna riktlinje ska inför verksamhet 2018 snarast anmäla sitt team och intyga att teamet har kompetens i enlighet med riktlinjen till forsakringsmedicin@vgregion.se. Utförare som intygat teamets inriktning och kompetens kommer då att få en anvisning som möjliggör medlen.

OBS! Också utförare som bedrivit verksamhet och fått medel under 2017 måste anmäla sig. Dessa ska i samband med sitt intygande uppge teamets beteckning, om teamet varit verksamt och om ersättning utgått för utförda behandlingar under 2017.

Ersättning och fakturering

Från och med 2018-01-01 kommer ersättningsformen att vara rörlig, d.v.s. prestationsersatt med 35 000 kr/avslutad MMR1 och 55 000 kr/avslutad MMR2.

Utföraren förväntas fakturera HSS månatligen. En årlig avstämning kommer att ske utifrån inrapporterade uppgifter till VEGA och om diskrepans uppstår kan fråga om återbetalningsskyldighet väckas. Mer information om detta och hur fakturering ska ske ges i anvisningen till utförare.

Ovanstående informerades också om i VGPVs nyhetsbrev 2018-01-11.

VGR samarbetar med Skatteverket

Andra delar inom "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess"

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade också beslut om anvisningar kring de andra villkoren inom processen och om anvisningar till utförare av MMR inom sjukhusvården. Du kan läsa mer om detta under  "Mål och styrning".

Kontaktuppgifter MMR-team

Här finns kontaktuppgifter till utförare som varit och är aktuella för MMR.

Titta gärna och se att uppgifterna som finns angivna för er enhet stämmer!
Om inte, hör av er med de korrekta uppgifterna till forsakringsmedicin@vgregion.se

I Västra Götalandsregionen ska de team som utför multimodal rehabilitering vara anslutna till nationella registret över smärtrehabilitering (NRS).

NRS finns i två olika moduler, NRS primärvård för MMR 1 team och NRS specialistvård för MMR 2 team.

På NRS hemsida läser du mer om vad som ska göras för att ansluta teamet till registret och vilka uppgifter som ska registreras. 

Hantering av ifyllda frågeformulär

De dokument som fylls i för registrering ska hållas inlåsta – men inte tillsammans med något som kan vara stöldbegärligt. Formulären betraktas inte som journalhandling, men ska sparas i två år utifall något blivit felaktigt registrerat. De kan därefter förstöras.

Gallring av handlingar ska ske utifrån fasta rutiner.

Länk till närhälsans rutiner för hantering

Om personuppgiftslagen (PUL) och personuppgiftsombud (PUO)

När en verksamhet ingår i ett kvalitetsregister som NRS, lämnas patientens personuppgifter till registret.

I personuppgiftslagen (PUL) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade.

Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud (PUO) som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.

En gemensam anmälan till PUO är gjord för Närhälsans enheter. Privata vårdgivare kontaktar sin organisation om handläggning av kvalitetsregister enligt PUL.

 

Finansieringen av multimodal rehabilitering inom primärvården under 2017 utgår från de tidigare riktlinjerna.

Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2015 som reglerar nuvarande inriktning och stimulans för godkända MMR-team är fortsatt giltiga under hela året 2017.

Läs mer om beslutet om att förlänga 2015 års riktlinjer kring finansiering för 2017 i Vårdgivarnytt 2017-08-24 

Ersättning för anslutning till NRS

För år 2017 har enheter med godkända team för MMR1 och MMR2 inom primärvården fått särskild ersättning för sin anslutning till NRS (10000 kronor för anslutning till NRS primärvård, 20000 kronor anslutning NRS specialistvård). Denna ersättning har betalats ut i samband med att den första utbetalningen till enheten för MMR-behandling görs för 2017.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte anslutningen till NRS att ersättas specifikt. Det är dock fortsatt krav på registrering via NRS för att få ersättning i enlighet med den nya riktlinjen.

Ersättning för arbetsrelaterade kontakter

Stimulering av arbetsrelaterade kontakter/insatser för bibehållen/ökad arbetsförmåga är också fortsatt giltiga under hela året 2017. Dessa avser stimulering av insatser och kontakter mellan vårdgivaren och arbetsgivare/Arbetsförmedlingen i syfte att stödja personen att vara kvar i arbete eller återgå i arbete. Stimulansbidraget om 3000 kronor utgår vid ett tillfälle per patient i samband med avslut av behandling i form av MMR 1 och 2, kognitiv beteendeterapi (KBT) och KBT via nätet, interpersonell terapi samt vid psykodynamisk terapi.

Nytt för 2018 Från och med 1 januari 2018 kommer inte kontakter med arbetsgivare i samband med dessa behandlingsformer längre att stimuleras på detta sätt.

Istället görs en stor satsning med ungefär 10 mnkr mer än för 2017 på funktionen rehabkoordinator. Det är denna funktion som förväntas vara den som tar kontakt med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Läs mer under mål och styrning.

Den 7 mars 2017 hölls i Göteborg en heldagsutbildning om evidens kring viktiga komponenter av multimodal smärtrehabilitering (MMR) och återgång i arbete i samarbete med det Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förutom innehåll kring samband mellan multimodal rehabilitering och arbete presenterades också utfallsdata från de anslutna multimodala teamen (primärvårdsnivå, sk. MMR1).

Utbildningsdagen riktade sig till multimodala team, chefer för multimodala team, processledare inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, verksamhetschefer inom primärvård (som har personal som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta) och de yrkesgrupper inom vården som möter personer med arbetsoförmåga på grund av smärta.

Nedan finns de presentationer föreläsarna använde sig av under dagen.

Föreläsare Prof. Britt-Marie Stålnacke, Umeå och Danderyd Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Prof. Björn Gerdle, Linköping Presentation 1 Presentation 2

Fil Dr Paul Enthoven, Linköping Presentation 1 Presentation 2 Presentation 3

Fil Dr och registerhållare Marcelo Rivano Fischer, Lund Presentation 1 Presentation 2

Doktorand Elisabeth Bondesson, Lund Presentation 1 Presentation 2

SKL nationell samordnare Ann-Britt Ekvall  Presentation 1 Presentation 2

Rapport

Rapporten "Internationellt uppdrag smärta" är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK).


Senast uppdaterad: 2018-01-02 10:37