FMF Försäkringsmedicinskt forum
och lokala processledare

Det finns ett regionalt samt fyra lokala försäkringsmedicinska forum. Lokala processledare finns som ytterligare stöd inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Dessa verkar som resurs för verksamhetschefer, försäkringsmedicinskt ansvariga läkare och rehabiliteringskoordinatorer.

 Kontaktlistor

Uppdrag för regionalt försäkringsmedicinskt forum

Regionalt FMF är en resurs för stöd och samordning av det lokala försäkringsmedicinska arbetet. Dess roll är rådgivande.

Uppdragshandling för regionalt FMF

Uppdrag för de lokala forumen

  • Öka medvetenheten om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Stödja läkarrollen i hälso- och sjukvården.
  • Arbeta med kvalitetsutveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Arbetet fokuserar på

  • Läkarrollen och attitydfrågor runt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Ökad kunskap om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Innehållet i de medicinska underlagen
  • Stöd till enheterna inom förvaltningsområdet i det lokala arbetet med att skapa riktlinjer och rutiner kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Arbetsbeskrivning för FMF-läkare

Uppdragsbeskrivning för FMA i primärvården - 160512

Frågor om samarbete mellan vårdcentral och Rehab

Riktlinjer för försäkringsmedicinskt forum


Senast uppdaterad: 2018-03-21 12:36