Mål och styrning

Kontaktlistor

Nyheter inför 2018 - Anvisningar till "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" är nu klara

Hälso- och sjukvårdsdirektören fattade den 21 december 2017 beslut om anvisningar till primärvården och sjukhusvården avseende "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Anvisningarna har sin utgångspunkt i den nationella överenskommelsen mellan regeringen och SKL (fd. sjukskrivningsmiljarden/rehabgarantin) som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) fattade beslut om den 14 september.

Ny handläggningsprocess för "riktade statsbidrag" inom Koncernkontoret

Nytt för 2018 är att medlen från riktade statsbidrag som detta fördelas direkt från HSS till vårdens utförare via anvisningar. Därför ska inga överenskommelser tecknas med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Anvisningarna har tagits fram av en arbetsgrupp inom Koncernkontoret. Information och synpunkter har under arbetets från utförare hämtats in. 

Anvisningarnas inriktning

Viktiga beståndsdelar i en kvalitetssäker process är t.ex. god kompetens inom kunskapsområdet försäkringsmedicin samt dokumenterade och välkända rutiner för sjukskrivning.

För att säkerställa detta ges ekonomisk stimulans bland annat för att satsa på stödfunktionerna processledare, försäkringsmedicinskt ansvariga läkare och rehabiliteringskoordinatorer.

Även om målsättningen är den samma, en kvalitetssäker och effektiv process kan stimulansen se olika ut beroende på om den riktas mot sjukhus eller mot primärvård.

Nätverk och fortbildning - funktioner inom sjukskrivningsprocessen

För den personal som har funktionen lokal processledare, rehabiliteringskoordinator och försäkringsmedicinskt ansvarig läkare finns möjlighet att få stöd i sin yrkesutövning på olika sätt. Bland annat genom nätverk för lokal processledare eller via FMF.

Ibland ges möjlighet att delta i konferenser eller annan fortbildning och kompetensutveckling. Information publiceras kontinuerligt på sidorna för försäkringsmedicinsk utbildning och rehabiliteringskoordinering.

Hör av dig till forsakringsmedicin@vgregion.se om du vill ansluta dig till nätverket för processledare eller om du är nyfiken på vilka andra möjligheter som finns. 

Ansök nu om medel till lokala satsningar

I anvisningarna ges utförare inom både primärvården och sjukhusvården möjlighet att ansöka om medel till lokala satsningar. För att dessa ska kunna beaktas är det viktigt att ansöka med projektets plan och kostnadskalkyl till forsakringsmedicin@vgregion.se snarast, allra senast den 28 februari 2018.

Satsningen kan vara aktuell inom vilken utförare av vård som helst inom VGR men ansökan ska göras via en lokal processledare eller via försäkringsmedicinska forum (FMF). Kontaktuppgifter till processledare och FMF hittar du här.

Koncernkontoret kommer att fatta beslut efter det att ansökningstiden gått ut och besked lämnas direkt till den lokala processledare eller till den representant för FMF som står bakom ansökan.

MMR vid långvarig smärta

HSS beslut handlar också om stimulans kring behandlingsformen MMR vid långvarig smärta. På www.vgregion.se/mmr kan du läsa mer om hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om riktlinjer och anvisningar kopplat till detta.

Rehabkoordinering

Redan 2017 satsade VGR mycket på rehabkoordineringen. Under 2018 är satsningen ännu större.

Sjukhusförvaltningarna får dela på drygt 22 mnkr för funktionen - vilket motsvarar ca 35 tjänstefaktorer.

Primärvården får ca 50 mnkr vilket motsvarar ca 80 tjänstefaktorer. Inom primärvården används fördelningsnyckeln en heltid per 15 000 listade patienter i åldern 16-67 år för att räkna fram andelen rehabkoordinator.

Här kan du läsa respektive anvisning med bilagor i sin helhet

SÄS (Södra Älsvsborgs sjukhus)
SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
SkaS (Skaraborgs Sjukhus)
NU (NU-sjukvården)
KS (Kungälvs Sjukhus)
 FSS (Frölunda Specialistsjukhus)
ANS (Angereds Närsjukhus)
AL (Alingsås Lasarett)

PV (Primärvården)

Bilagor till anvisningarna

Uppdragsbeskrivning lokal processledare sjukskrivningsprocessen sjukhus
Uppdragsbeskrivning lokal processledare sjukskrivningsprocessen primärvården
Regional inriktning och struktur för försäkringsmedicinska forum (FMF)
Riktlinje multimodal rehabilitering (MMR)

Arbetsplatskontakter kommer inte längre att styckevis ersättas

Under 2017 har vårdkontakter med arbetsgivare och arbetsförmedling ersatts med 3000 kronor vid ett tillfälle i samband med särskilda behandlingsformer.

Inriktningen för 2018 är att lägga ett mycket bredare fokus. Istället för styckevis ersättning för kontakter i samband med enstaka behandlingsformer görs en större satsning på rehabkoordineringen. Denna satsning sker oavsett om och i såfall vilken behandling patienten samtidigt får. Det är rehabkoordinatorn som förväntas vara den som i första hand tar dessa kontakter.

Stimulering av arbetsrelaterade kontakter/insatser för bibehållen/ökad arbetsförmåga är dock fortsatt giltiga under hela året 2017. 

Utökat elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan

Under 2018 satsas ungefär 7 mnkr av medlen på ett införandeprojekt. Projektet ska ge vårdpersonal inom primärvården, mödravården och sjukhusvården i VGR tillgång till fyra nya elektroniska intyg (som kan vara aktuella vid sjukskrivning) och samtidigt erbjuda förbättrade tjänster för elektronisk överföring och kommunikation.

Eftersom VGR har två olika integrationslösningar mellan journalsystem och Försäkringskassan kommer projektet att innehålla två parallella spår för design, installation, tester och driftsättning.

Primärvården: AsynjaVisph och Ineras Webcert

Sjukhusvård/mödravård: Melior/Obstetrix och Cerners intygsmodul

Förutom att projektet ansvarar för IT kopplat till överföringen står det också för utbildning till den personal som ska arbeta med intygen och ärendekommunikationen.

Regional utveckling

Koncernkontoret kommer under 2018 satsa ungefär 10 mnkr avseende regional utveckling inom de olika villkoren kopplat till "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess".

Satsningarna kommer bland annat handla om kompetensförsörjningen inom kunskapsområde försäkringsmedicin. Mer information kring detta kommer snart att publiceras här och på de försäkringsmedicinska utbildningssidorna.

Undrar du över något? Kontakta forsakringsmedicin@vgregion.se

2017 - Mål och styrdokument inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen regleras bland annat i ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess i VGR.

Närhälsan har ett producentneutralt uppdrag

Överenskommelser för 2017 inom de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) innebär att Närhälsan, via Styrelsen för beställd Primärvård, får ett uppdrag som sträcker sig mot alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen, oavsett huvudmannaskap. Det betyder att Närhälsan även stöttar och följer privata vårdcentraler.

HSN Göteborg & HSN Västra   HSN Norra   HSN Södra   HSN Östra

Bland annat har Närhälsan huvudansvaret för att driva de fyra lokala försäkringsmedicinska forumen i regionen. Närhälsan ska också ha processledare vars uppdrag är att stödja och följa upp att vårdcentraler driver och utvecklar sitt arbete med att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Via överenskommelserna har Närhälsan ansvaret för att erbjuda och distribuera stöd till alla vårdcentraler som har funktionen rehabiliteringskoordinator. Det finns en regional fördelningsnyckel som innebär att varje vårdcentral erbjuds ekonomisk ersättning för rehabiliteringskoordinator motsvarande en heltidstjänst för 25 000 listade patienter. Ersättningen för en heltidstjänst är 612 000 kronor per år. Denna betalas ut via Närhälsan.

Sjukhusen har förvaltningsspecifika  överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna 

Här ingår multimodal rehabilitering (MMR2) samt insatser för att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

HSN Norra och NU-sjukvården HSN Södra, HSN Västra och SÄS HSN Göteborg, HSN Västra och SU HSN Östra och SkaS HSN Göteborg och Frölunda HSN Göteborg och Angered HSN Västra och Alingsås HSN Västra och Kungälvs Sjukhus