Sjukskrivning

Sjukskrivning är en del av vård och behandling. En sjukskrivning kan jämföras med annan medicinsk åtgärd och ska övervägas och doseras på liknande sätt som läkemedel. Den kan både över- och underdoseras. En passiv och planlös sjukskrivning riskerar att leda till depression, social isolering och risk för utslagning från arbetslivet.

 Kontaktlistor

Socialstyrelsens övergripande principer

Principerna ska användas som vägledning för de frågor som läkare, Försäkringskassan och andra aktörer stöter på i samband med sjukskrivningar. 

Socialstyrelsens övergripande principer för sjukskrivning

Läkarintyget är ett viktigt underlag

Läkarintyget ska innehålla sådan information att Försäkringskassan kan bedöma patientens arbetsförmåga, rätt till sjukpenning och rehabiliteringsbehov. Det är inte diagnosen i sig som är avgörande – utan följderna och konsekvenserna.

Viktiga uppgifter som ska beskrivas i läkarintyget

  • Aktivitetsbegränsning – hinder i arbete och vardag. Här ska du beskriva vad patienten inte klarar att utföra. Se intyget ruta 5.
  • Funktionsnedsättning – kliniska fynd och observationer vid läkarundersökning t.ex. psykiatriskt status eller övriga utredningsfynd. Här ska du beskriva varför eller hur sjukdomen/skadan påverka arbetsförmågan. Se intyget ruta 4.
  • Diagnos – sjukdomar och skador som är kopplade till aktivitetsbegränsning och funktionsnedsättning. Se intyget ruta 2.

I det försäkringsmedicinska beslutsstödet kan du läsa mer om vilken grad och längd av sjukskrivning som är lämplig för din patient.
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Information till den som sjukskrivs
För dig som sjukskriver är det viktigt att kunna ge patienten information om att sjukskrivning ibland kan ha konsekvenser och om vad patienten kan göra för att sjukskrivningen ska bli så gynnsam som möjligt.
Här finns patientinformation i form av en bipacksedel för dig att skriva ut och ge din patient.
Bipacksedel sjukskrivning (Information till den som sjukskrivs)

Försäkringskassan om läkarintyget
Vad ska läkarintyget innehålla? 
Broschyr om läkarintyget 
Blankett 7263 läkarintyg

Lång sjukskrivningstid ställer högre krav på intyget

När du som läkare ska bedöma din patients arbetsförmåga är det viktigt att komma ihåg att Försäkringskassan kommer att utvidga sin bedömning i takt med att sjukskrivningen blir längre (bedömning i enlighet med rehabiliteringskedjan). Därför måste du vara uppmärksam på vilka arbetsuppgifter din patient utför i vanliga fall. Efter 180 dagars sjukskrivning ska bedömningen ska göras utifrån ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Därför är det vanligt att Försäkringskassan kommer att efterfråga din syn på patientens förmåga i andra arbetsuppgifter än de ordinarie när sjukskrivningen närmar sig halvåret.

Rehabiliteringskedjan - enligt Försäkringskassan 

Försäkringsmedicinska utredningar (FMU)

Försäkringskassan behöver ibland begära in fördjupade medicinska underlag. Dessa kan bara utfärdas av läkare med särskild kompetens i försäkringsmedicin och ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. De försäkringsmedicinska utredningarna (FMU) finns i form av aktivitetsförmågeutredning (AFU), särskilt läkarutlåtande (SLU) och teamutredning (TMU).

Läs mer om försäkringsmedicinska utredningar (FMU) på Försäkringskassans hemsida 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra götalandsregionen har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna avtal med Närhälsan, beställd primärvård, om att utföra dessa utredningar. Avtalet omfattar cirka 2000 utredningar under 2017.

FMU-överenskommelsen 2016-2017

Promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (DS 2016-41)

TU Statsbidrag för försäkringsmedicinska utredningar 160914

Elektroniska läkarintyg

Genom att använda elektronisk överföring av läkarintyg effektiviseras hanteringen. Det genererar bättre service för patienten, stärker rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning och innebär lägre kostnader för både Västra Götalandsregionen och staten. 

Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd finns integrerade i de intygsmoduler som utvecklas i sluten- och primärvården.

Intygstjänsten

Vårdenheter kan skicka läkarintyg via den nationella intygstjänsten. Läs mer om den nationella intygstjänsten.

Patienten kan då se intyget på 1177 under "E-tjänster" och därifrån skicka det till Försäkringskassan. Möjligheten finns dock kvar för vården att sända läkarintyget till Försäkringskassan, om patienten så önskar.

Vidareutveckling

Västra Götalandsregionen har antagit en projektplan som innebär att intygen för sjukersättning, aktivitetsersättning och det nya läkarintyget kommer att digitaliseras under hösten 2018. Samtidigt pågår utvecklingsarbete också för att förbättra funktionerna för läkarintyget.

Statusrapport 2016-12-16 SMI Västra Götalandsregionen

Milstolpar SMI 2017-2018 uppdaterad version VGR

Delrapport SKL/Inera publicerad 2017-06-13 som beskriver utvecklingen av det elektroniska informationsutbytet. 

Rehabstödet

Verktyget rehabstödet innebär att enskilda sjukskrivande läkare och rehabkoordinatorer kan följa de pågående sjukskrivningarna på enheten.

Läs mer om verktyget på Ineras hemsida.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29