Projekt och utveckling

Kontaktlistor

14 december 2018 – Förbättringsarbete och framåtblick inom sjukskrivning och rehabilitering

Den 14 december 2018 uppmärksammades på Hotel Riverton i Göteborg goda exempel för ökad kvalitet i vårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Dagen för linjechefer och ansvariga inom både primärvård och sjukhusvård i VGR fylldes av föreläsningar, panelsamtal med olika perspektiv och innovativa idéer. 

  • Film med panelsamtal – politiken, forskningen och verksamhetsavnsariga ger sin bild av det förbättringsarbete som behövs.

Beskrivningar och rapporter

Den 14 december redovisade 21 lokala förbättringsprojekt sitt arbete. Redovisningarna hölls i mindre seminarierum varför rapporterna är samlade utifrån vilka rum de hölls i.

Seminarierum 1 – klicka på den här rubriken för att få korta beskrivningar av de projekt som redovisades här

Seminarierum 2 – klicka på rubriken för att ta del av korta beskrivningar av de projekt som redovisades här

 

Seminarierum 3 – klicka på rubriken för att ta del av korta beskrivningar av de projekt som redovisades här

Seminarierum 4 – klicka på rubriken för att ta del av korta beskrivningar av de projekt som redovisades här

Mobiliseringsinitiativet – mot stigande sjukfrånvaro

Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan bedrev under tiden 2015 - 2017 försöksverksamhet inom projektet mobiliseringsinitiativet – med två perspektiv: Västra Götalandsregionen som vårdgivare och som arbetsgivare.

Syftet var att få kunskap kring effektivt förebyggande arbete och att hitta lösningar som går att använda i större skala.
Erfarenheter ur kunskapssammanställningen Att förebygga sjukfrånvaro ligger till grund för insatserna inom mobiliseringsinitiativet.

Projektet är nu avslutat och flera delar av det håller på att inarbetas i respektive organisations verksamheter.

Kortversionen av Mobiliseringsinitiativets slutrapport.

Övergripande information om mobiliseringsinitiativet  mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan.

Mobiliseringsinitiativet – tre delprojekt

(du kan läsa mer om varje delprojekt längre ner på sidan)

  • Tidig samverkan i VG om systematiskt kvalitetsarbete i primärvården
  • Västra Götalandsregionen som arbetsgivare om hälsofrämjande arbetsplatser
  • Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling

Anna Lindström
0700-206345
anna.lindstrom@vgregion.se

Ari Kokko
070-30 30 869
ari.kokko@vgregion.se

Mats Swanberg
0761-480527
mats.swanberg@vgregion.se 

Mobiliseringsinitiativets avslutningskonferens – 30 november 2017

Den 30 november 2017 genomfördes en avslutningskonferens för Mobiliseringsinitiativet. Under dagen presenterade de tre delprojekten sina resultat och erfarenheter. Bilder som visades under dagen

 

Tidig samverkan i VG – Arbetsmodellen "Guide för tidig samverkan"

Delprojektet handlar om att införa och tillämpa arbetsmodellen, ”Guide för tidig samverkan”. Guiden är en standardiserad vårdprocess för tidig samverkan i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen.

Målet är att främja primärvårdens förutsättningar att erbjuda adekvat vård i rätt tid så att människor snarast kan återfå hälsa och vara kvar i arbete eller återgå i arbete.

– Vi ser det som en framgångsfaktor för att minska och förebygga sjukskrivningar, säger Malin Jalonen, projektansvarig vid Försäkringskassan för Mobiliseringsinitiativet i Västra Götaland i en artikel på Försäkringskassans intranät - 7 augusti 2017.

Arbetsmodellen – Guide för tidig samverkan

Guiden är ett verktyg för personalen att arbeta med vårdcentralens rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess. Att systematiskt öka kvalitén och skapa bättre flöden i sjukskrivningsprocessen med hjälp av flödesanalys av patientprocessen. Verktyget ska utveckla lokala rutiner och arbetssätt för att från första vårdkontakt identifiera och utreda ärenden som kräver samordnade insatser.

Nio vårdcentraler har fungerat som testenheter och genomfört fördjupade försök. De har redovisat sina erfarenheter av att införa och använda arbetsmodellen Guide för tidig samverkan.

De nio vårdcentraler som har varit testenheter inom ramen för "Tidig samverkan i VG" har sammanställt sina guider och förbättringsarbeten.

1. Närhälsan Angered Vårdcentral
Redovisning
Guide

2. Vårdcentral Carlanderska
Redovisning
Guide
Mötesstruktur
Rehabiliteringsplan

3. Närhälsan Floda Gråbo Vårdcentral
Redovisning 
Guide Floda
Guide Gråbo

4. Närhälsan Lerum Vårdcentral
Redovisning
Guide (kommer)

5. Medpro Clinic Stavre Vårdcentral
Redovisning
Guide

6. Backa Läkarhus Stenungsund
Redovisning
Guide

7. Närhälsan Tanumshede Vårdcentral
Redovisning
Guide
Arbetsrutiner
Statistik

8. Västerledens Vårdcentral Frölunda Torg
Redovisning
Guide
Flödesschema nya ärenden
Flödesschema pågående ärenden
Frågor från Socialtjänsten om arbetsförmåga
Patientinformation, vad gör en rehabkoordinator
Rehabkoordinatorns arbetsbeskrivning
Sjukskrivningspolicy
Policy, att ta över pågående sjukskrivning

9. Bräcke Diakoni Vilans Vårdcentral
Redovisning
Guide

Västra Götalandsregionen som arbetsgivare

Delprojektet Västra Götalandsregionen som arbetsgivare handlar om att utveckla hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Därigenom ska sjukfrånvaro förebyggas och motverkas.

Arbetsmiljöfrågan är en av de viktigaste frågorna som VGR behöver jobba med för att få bra arbetsplatser där våra medarbetare vill vara och utvecklas under sin yrkesverksamma karriär. På det sättet bidrar vi också till att få ner sjuktalet.

När våra medarbetare trivs och vill arbeta i VGR då har vi också bra förutsättningar att klara vårt samhällsuppdrag till våra invånare. 

Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling

Delprojektet syftar till att undersöka om en mer flexibel tillämpning av Försäkringskassans regelverk kan få fler personer i cancerbehandling att arbeta i större omfattning mellan behandlingarna.

Målet är att genomföra testverksamhet, utvärdera och analysera resultat samt lämna förslag på åtgärder utifrån utvecklingsområdena. Dessa ska sorteras utifrån vad som är möjligt att genomföra inom ramen för nuvarande lagstiftning och vad som kräver lagändring. Målet är också att lämna rekommendationer både inom vården och inom Försäkringskassan kring en eventuellt bredare implementering av flexibel sjukskrivning.

– Vi vill ju samma sak. Vi från Försäkringskassan vill inte låsa in personer i sjukskrivning utan ta tillvara deras arbetsförmåga och vården vill ta hand om det friska i stället för det sjuka, eftersom det kan påverka sjukdomsförloppet, säger Zarah Nettervik, delprojektledare vid Försäkringskassan för Mobiliseringsinitiativet i Västra Götaland i en artikel på Försäkringskassan, 18 mars 2016. 

Arbetsmodellen  Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling

Mobiliseringsinitiativet 2015-2016  Förslag till handlingsplan. Arbetsmodellen beskriver hur handläggarna på avdelningen för sjukförsäkringen Väst, Försäkringskassan arbetar med Flexibel sjukskrivning som är införd för personer som blir behandlade för cancer i Västra Götaland. Läkarna informerar sina patienter som ska genomgå en cancerbehandling om möjligheten att kunna arbete under behandlingen när ork finns och ger dem broschyren Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling. När ansökan om sjukpenning inkommer till Försäkringskassan eller en person som önskar flexibel sjukskrivning tar kontakt hamnar personen hos utsedda handläggare. Dessa handläggare kontaktar de personer som uppfyller kriterierna och erbjuder dem flexibel sjukskrivning under den tid de är i en cancerbehandling.

  • Information i läkarintygen beskriver uppgifter som kan vara bra för sjukskrivande läkare att känna till gällande flexibel sjukskrivning.
  • Broschyr som beskriver vad personen behöver veta och tänka på under tiden med flexibel sjukskrivning.
  • Arbetsmodellsbeskrivning innehåller en beskrivning av handläggningen av flexibel sjukskrivning för de utsedda handläggarna på avdelningen för sjukförsäkringen Väst, Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: 2019-04-30 10:50