Rehabiliteringskoordinering

Rehabilteringskoordinatorn är en stödfunktion inom försäkringsmedicin på vårdenheten. Den har en samordnande funktion i individärenden inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

 • Primärvården: Målet är att alla vårdcentraler inom Vårdval primärvård har tillgång till rehabiliteringskoordinatorer. Idag är det ungefär 90 procent som har det.
 • Länssjukvården: Målet är att alla sjukhus har rehabiliteringskoordinatorer. De som arbetar inom sjukhusen idag gör det i huvudsak inom ortopedi, psykiatri, neurologi, reumatologi och cancervård.

 Kontaktlistor

 • Lokal uppdragsbeskrivning som upprättas mellan vårdcentralchef alternativt klinikchef och rehabkoordinator kan förtydliga rehabkoordinatorsuppdraget. Metodboken för koordinering är en bra hjälp.

 • Kvalitetssäkrinsuppdraget – blankett  Uppdrag kvalitetsuppföljning av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen (kvalitetssäkring). Dokumetet är en mall som rekommenderas av SKL via Vårdhandboken och har granskats av SKLs jurister.
  OBS! Blanketten eller motsvarande måste skrivs på för att rehabkoordinatorn ska få behandla personuppgifter för kvalitetssäkringsändamål och därmed ha behörighet till åtkomst i journalsystemet till de patientuppgifter som behövs för att fullgöra uppdraget.

 •  Uppdragsbeskrivning FMA

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke från patienten. Läs om sekretess, ärendehantering och lämplig dokumentation

 

Utbildningen för rehabiliteringskoordinator är uppbyggd i tre steg:

1. Introduktion i rollen inklusive halvdagsutbildning för icke sjukskrivande personal

2. Heldagsutbildning för rehabiliteringskoordinator

3. Uppdragsutbildning via Göteborgs universitet 7,5 högskolepoäng

 

Med hjälp av arbetsmodellen Guiden kan personalen och rehabiliteringskoordinatorn utveckla vårdcentralens lokala rutiner för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen. Att systematiskt öka kvalitén och skapa bättre flöden i processerna med hjälp av flödesanalys av patientprocessen. Syftet är bland annat att från första vårdkontakt identifiera och utreda ärenden som kräver samordnade insatser.

 

Arbetsgivaren

Försäkringskassan

Samordningsförbunden i Väster

 • Samverkan VG – hitta ditt Samordningsförbund i Väster.
  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

LOGGA IN – Rehabstöd

Rehabstöd ger snabb överblick över pågående sjukfall på en vårdenhet. Det visar bland annat vilka patienter som är sjukskrivna vid enheten just nu, vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare.
Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:               rehabstod

För att få tillgång till Rehabstöd krävs att användaren finns registrerad i HSA och är kopplad till medarbetaruppdraget Vård och behandling – Stödmaterial Rehabstöd, välj Rehabstöd lathund HSA-administratörer. 

Behörigheten söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) och sedan krävs en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef. För detta behöver verksamhetschefen mejla KIV-ansvarig (olika för offentliga respektive privata vårdgivare) och begär att RK ska tilldelas HSA system Role i KIV. E-tjänstekort. eTjänstekort (SITHS-kort) krävs för inloggning.

LOGGA IN – Intygsstatistik  (tidigare Statistiktjänsten)

Intygsstatistik kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster i din verksamhet. Du kan filtrera och anpassa statistiken så att den passar verksamhetens behov. Tjänsten kräver ett medarbetaruppdrag VE som söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) Inloggning sker med eTjänstekort (SITHS-kort).

Läs mer om tjänsten Intygsstatistik.

 • GC001 – nationell åtgärdskod (KVÅ) för rehabiliteringskoordinering vid dokumentation av individrelaterade kontakter. Samordning av rehabiliterande insatser gällande arbetsförmåga. Utredning av samordningsbehov, koordinering inom verksamhet, arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra vårdgivare utifrån den enskilde patientens behov samt uppföljning.
  Koden fungerar som ett led i utvärderingen kring sjukskrivningsprocessen.
  Gäller från 1 januari 2018.

 • ZV506 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med arbetsgivare via besök eller telefonsamtal.
 • ZV502 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med Arbetsförmedlingen via besök eller telefonsamtal.

 • SIPSamordnad individuell plan
  AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
  UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan

För att få till en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

18 oktober 2017 hölls en regional temadag för rehabkoordinatorer i Göteborg. Dagen var fylld med aktuell information kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i VG-regionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

 

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer

Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka möjligheterna att permanenta rehabkoordineringen inom landstingen. Utredningen ska läggas fram i februari 2018.
Regeringsuppdraget i sin helhet

Mer att läsa

Ledningssystem för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen - VGR 2010 
SKL – koordinering i sjukskrivningsprocessen
Rapport: Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering – SKL 2015


Senast uppdaterad: 2018-02-26 12:23