Rehabiliteringskoordinering

Här får du som arbetar som rehabiliteringskoordinator stöd i ditt arbete med patienter.

Här finns bland annat mallar och ifyllnadsstöd för brev och blanketter som du kan använda dig av. 

Observera att mallarna oftast inte är skapade regionalt inom VGR utan framtagna nationellt. Det innebär att du behöver anpassa dessa till den verksamhet du utgår ifrån, d.v.s. din egen vårdcentral eller ditt eget sjukhus, både avseende information och logotyper.

 Kontaktlistor

Rehabiliteringskoordinatorns roll i individärenden kräver att det finns samtycke från patienten. Läs om sekretess, ärendehantering och lämplig dokumentation

 

I Vårdhandboken finns nationella formulär och mallar som du kan anpassa till din egen verksamhet både avseende innehåll och logotyp.

Arbetsgivaren

Socialtjänsten

 • Fråga från socialtjänsten till läkare om arbetsförmåga (sept 2018)  
  Formuläret ska användas för att klargöra om en patient som uppbär försörjningsstöd har aktivitetsbegränsningar som gör att hen inte kan delta i aktiviteter initierade av socialtjänsten.
  Formuläret är gjort i samarbete med angivna kommuner. När det används i andra kommuner behöver sidfoten anpassas.

Försäkringskassan

Samordningsförbunden i Väster

 • Samverkan VG – hitta ditt Samordningsförbund i Väster.
  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och VGR samverkar för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna.

LOGGA IN – Rehabstöd

Rehabstöd ger snabb överblick över pågående sjukfall på en vårdenhet. Det visar bland annat vilka patienter som är sjukskrivna vid enheten just nu, vilka läkarintyg som behöver förnyas och vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare.
Läs mer om Rehabstöd

Gå gärna in i utbildningsmiljön
Användarnamn:     rehabstod
Lösenord:              rehabstod

LOGGA IN – Intygsstatistik  (tidigare Statistiktjänsten)

Intygsstatistik kan användas för att följa upp sjukskrivningsmönster i din verksamhet. Du kan filtrera och anpassa statistiken så att den passar verksamhetens behov. Tjänsten kräver ett medarbetaruppdrag VE som söks via behörighetsbeställningsportalen (BBP) Inloggning sker med eTjänstekort (SITHS-kort).

Läs mer om tjänsten Intygsstatistik.

 • GC001 – nationell åtgärdskod (KVÅ) för rehabiliteringskoordinering vid dokumentation av individrelaterade kontakter. Samordning av rehabiliterande insatser gällande arbetsförmåga. Utredning av samordningsbehov, koordinering inom verksamhet, arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling och andra vårdgivare utifrån den enskilde patientens behov samt uppföljning.
  Koden fungerar som ett led i utvärderingen kring sjukskrivningsprocessen.
  Gäller från 1 januari 2018.

 • ZV506 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med arbetsgivare via besök eller telefonsamtal.
 • ZV502 – åtgärdskod (KVÅ) för journalförande personal vid kontakt med Arbetsförmedlingen via besök eller telefonsamtal.

 • SIPSamordnad individuell plan
  AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
  UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan

För att få till en mer kvalitetssäker process ska jämställdhetsaspekten tydligare integreras i alla områden inom sjukskrivning och rehabilitering.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer.

18 oktober 2017 hölls en regional temadag för rehabkoordinatorer i Göteborg. Dagen var fylld med aktuell information kring rehabkoordineringsuppdraget, forskning och inspirerande erfarenheter från rehabkoordinatorns vardag.

"Många tack för en inspirerande dag – så många proffsiga rehabkoordinatorer vi har i Västra Götalandsregionen!"
/Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet

"Tack för att jag fick möjlighet att medverka på denna jätteintressanta dag."
/Ann-Britt Ekvall, SKL

Inbjudan med program

Föreläsarnas presentationer –18 oktober

 

Presentationer från andra temadagar för rehabiliteringskoordinatorer

Regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka möjligheterna att permanenta rehabkoordineringen inom landstingen. Utredningen ska läggas fram i februari 2018.
Regeringsuppdraget i sin helhet

Mer att läsa

Ledningssystem för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen - VGR 2010 
SKL – koordinering i sjukskrivningsprocessen
Rapport: Hälso- och sjukvårdens funktion för koordinering – SKL 2015


Senast uppdaterad: 2019-05-09 14:10