Klinisk försäkringsmedicin        – Steg 1 för legitimerade läkare och AT-läkare

Utbildning för läkare som saknar tillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin. Kursen är obligatorisk för AT-läkare.

Grundläggande tvådagarsutbildning i klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare och legitimerade läkare. Utbildningen är obligatorisk för AT-läkare som går den första dagen under sjukhusplacering och den andra företrädesvis under primärvårdsplacering.

Deltagarna ökar sin kunskap om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt om alla inblandade aktörernas uppdrag, roller och ansvar. Syftet är att deltagarna efter utbildningen ska ha en ökad försäkringsmedicinsk kompetens i det kliniska patientarbetet.


Dag 1 – Anmäl dig och välj kurstillfälle

Dag 2 – Anmäl dig och välj kurstillfälle

Första dagen 08.30–16.30

Program och kursmaterial
för Göteborg & södra Bohuslän

- Välkommen & presentation. Deltagarnas förväntningar
FILM: Sjukförsäkringen – från skråsamhälle till välfärdsstat

- VGR:s struktur för en effektiv sjukskrivningsprocess
Inledning – Försäkringsmedicin

Kaffe och smörgås cirka 09.30-09.45

- Intyg och utlåtande – till vem och varför?
-
Socialförsäkringen och Försäkringskassans regler kring läkarintyg
- Försäkringskassans regler om försäkringsmedicin

Lunch på egen hand 12:00 – 13:00

- Socialstyrelsens övergripande principer för sjukskrivning
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
- Hur du skriver ett bra läkarintyg utifrån DFA-kedjan - NY blankett
Läkarintyg för sjukpenning - FK7804 
- Gruppdiskussioner kring patientfall med beslutsstödet och Genushanden
Genushanden
Text till Genushanden

Kaffe och kaka – cirka 14.30-14.45

- Gruppdiskussionerna fortsätter  
- Sammanfattning & avslutning

Andra dagen 08.30–16.30

Program och kursmaterial
för Göteborg & södra Bohuslän

- Välkommen & presentation. Deltagarnas förväntningar
FILM: Sjukskrivning angår oss alla – din hjälp i konsten att sjukskriva

- VGR:s struktur för en effektiv sjukskrivningsprocess
Inledning – Försäkringsmedicin

Kaffe och smörgås – cirka 09.30-09.45

- Förhållningssätt i sjukskrivarrollen – med fall och diskussion

- Uppdatering av regelverk: Sjuk- och aktivitetsersättning

Lunch på egen hand 12:00 – 13:00

- Jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Genusperspektiv på hälsa och vård

- Hur du skriver ett bra läkarutlåtande – gruppdiskussioner kring fall
Läkarintyg för sjukpenning  Ladda ner och öppna blanketten  instruktioner visar sig när du håller markören över "hjälptext".
Lite tips om sjukersättning

Kaffe och kaka – cirka 14.30-14.45

- Arbetsförmedlingens uppdrag i sjukskrivningsprocessen

- Gruppövning kring patientfall
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

- Sammanfattning & avslutning

Kursledare & föreläsare

Göteborg och Södra Bohuslän

Ziba Moradiani är kursledare och föreläser om genusperspektiv.
Övriga föreläsare är:
- FMF-läkare
- Försäkringsmedicinsk rådgivare
- Sjukförsäkringsspecialist från Försäkringskassan

Ziba Moradiani

Processledare Sjukskrivning och Rehabilitering
0727-32 86 20
ziba.moradiani@vgregion.se

Kunskapsmål

Syftet med kursen är att läkaren ska kunna:

- Bedöma och dokumentera samband mellan funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning orsakad av sjukdom.
- Integrera försäkringsmedicinska aspekter i vård, behandling och rehabilitering.
- Hantera sjukdomsbegreppet i förhållande till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
- Ha förståelse för varje individs resurser och tillvarata dessa trots sjukdom.
- Förstå socialförsäkringens betydelse i ett samhällsperspektiv och kunna förklara den.
- Förstå övriga lagar och förordningar som reglerar på området och kunna förklara dem.
- Hantera kvinnors och mäns sjukskrivning – och veta att det är en del av det ordinarie arbete och ingår som en del i vård och behandling.

Kursplanen utgår från de nationella lärandemålen.


Senast uppdaterad: 2018-06-05 13:58