Halvdagsutbildning för icke-sjukskrivande vårdpersonal

Grundläggande försäkringsmedicin för dig som är rehabiliteringskoordinator eller behandlare, exempelvis sjuksköterska, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped.

Grundutbildning i klinisk försäkringsmedicin för sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, sekreterare och annan personal som möter patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna.

Deltagarna ökar sin kunskap om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt om alla inblandade aktörers uppdrag, roller och ansvar. Syftet är att deltagarna efter utbildningen ska ha en ökad försäkringsmedicinsk kompetens i det kliniska patientarbetet.

Anmäl dig – välj kurstillfälle

Kursinnehåll

Kursen handlar om försäkringsmedicin, rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans arbetsmetodik och jämställd sjukskrivning.

- Flera centrala begrepp tas upp som sjukdom, arbetsoförmåga, rehabiliteringskedjan, sjukpenning på normalnivå, fler dagar med sjukpenning på normalnivå, sjukpenning på fortsättningsnivå, fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå, rehabiliteringsersättning, arbetsresor, förebyggande sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, arbetsträning, arbetsprövning.

- Försäkringskassans organisation och arbetsordning

- DFA-kedjan – Diagnos, Funktions- och Aktivitetsbegränsning

- Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – Vägledning för sjukskrivning och de diagnosspecifika rekommendationerna.

- Jämställd sjukskrivning

- Sjukskrivningar ur ett genusperspektiv – sjukvårdens ansvar för jämställda sjukskrivningar och könsuppdelad statistik.

- Fallbeskrivningar – Diskussion utifrån avidentifierade patientfall med fokus på DFA-kedjan.

Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet
SoS Beslutsstöd – med rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd

Föreläsare

- Försäkringsmedicinskt ansvariga läkare (FMA)
- Lokala processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
- Försäkringsmedicinska rådgivare, Försäkringskassan
- Sjukförsäkringsspecialister, Försäkringskassan


Senast uppdaterad: 2018-11-19 13:57