Beskrivningar av begrepp i handboken

Här förtydligas vissa termer och begrepp som används i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i syfte att underlätta tolkningen av handboken. Till de termer och begrepp som är definierade i nationella termbanker, i lagtext och/eller andra styrdokument finns länk till källan.

Term/begrepp Beskrivning 
Medicinskt underlag

Medicinskt underlag är ett muntligt eller skriftligt underlag från legitimerad personal i form av journalanteckning, intyg, utlåtande, remiss mm.  Underlaget kan innehålla både rekommendationer och restriktioner. Syftet är att ge förskrivaren nödvändig information inför planering och beslut om eventuell förskrivning av ett hjälpmedel. Underlagen ska dokumenteras i patientjournal.

I produktanvisningen för specifikt produktområde framgår om det finns krav på medicinskt underlag.

Samråd

Samråd är en överläggning för att om möjligt enas om ett gemensamt handlande eller en gemensam ståndpunkt (enligt Socialstyrelsens termbank). Samråd innebär muntlig eller skriftlig kommunikation om bedömning och val av behandling där förskrivaren för en dialog med andra professioner. Samråd ska dokumenteras i patientjournal. 

Förskrivaren är den som ansvarar för den slutliga bedömning och val av produkt.
I produktanvisningen för specifikt produktområde framgår om det finns krav på samråd.