Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivning till person som är bosatt i Västra Götaland

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är preciserat i hälso- och sjukvårdslagen och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. Förskrivning av personliga hjälpmedel är en del av vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Västra Götalandsregionen har kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till och med 17 år. Det finns även personliga hjälpmedel för vuxna där regionen alltid har kostnadsansvaret. Kommunen har ansvaret för personliga hjälpmedel till vuxna personer enligt sitt hälso- och sjukvårdsansvar.

Kostnadsansvar

Kostnadsansvaret för hjälpmedel i Västra Götaland följer patientens folkbokföringsort och fördelas mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av produktanvisningarna i handboken.

För att underlätta kontakter i vårdkedjan ska varje vårdgivare publicera kontaktinformation till kontaktpersoner för hjälpmedelsfrågor och kostnadsansvar.

Förskrivare ska kontakta och inhämta godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedlet:

 • när det finns lokala anvisningar för särskild prövning, vilket innebär att kostnadsansvarig tar beslut om förskrivningsprocessen kan påbörjas
 • inför förskrivning av hjälpmedel utöver reglerna i riktlinjer eller produktanvisningar
 • när en patient planerar att flytta inom Sverige och har behov av att ta med sig hjälpmedel utanför Västra Götaland
 • när en patient planerar att flytta från Sverige till annat land och inte vill återlämna förskrivna hjälpmedel.

Förtroendeförskrivning

Förtroendeförskrivning används för att underlätta en obruten vårdkedja, vilket innebär att förskrivningen sker på annan sjukvårdshuvudmans kostnadsansvar.
Du ska som förskrivare:

 1. följa denna handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
 2. följa gällande avtal med verksamhetens leverantör av hjälpmedel
 3. i första hand förskriva hjälpmedel i upphandlat sortiment; förskrivning av hjälpmedel utanför sortiment kräver särskild prövning av kostnadsansvarig
 4. kontrollera patientens hjälpmedelsinnehav i aktuellt IT-system för att undvika dubbelförskrivning
 5. registrera förskrivna hjälpmedel i aktuellt IT-system så att de är spårbara
 6. följa lokala riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning, exempelvis inhämta godkännande inför förskrivning hos den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedel
 7. informera patienten om lånevillkor och var hjälpmedlen kan återlämnas
 8. ansvara för att låneförbindelse undertecknas enligt lokala anvisningar eller när du som förskrivare bedömer att det finns behov av en försäkran om att patienten tagit till sig informationen. Underskriven låneförbindelse förvaras hos ansvarig vårdgivare.

Om du inte följer ovanstående riktlinjer kan den verksamhet där du är anställd få betala för uppkomna hjälpmedelskostnader.

Ekonomisk uppföljning av förskrivna hjälpmedel

Den vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar och kostnadsansvar kan fastställa rutiner för stående eller tillfälliga uppföljningsinsatser på individ- respektive produktnivå.

Den vårdgivare som har kostnadsansvar men inte hälso- och sjukvårdsansvar kan efter samråd med beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård initiera uppföljning som medför insatser från de vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret.

Ersättningskrav

Vårdgivaren ska ta ställning till om ersättningskrav kan ställas till patient/vårdnadshavare/annan när:

 • hjälpmedlet inte hanteras enligt bruksanvisning
 • hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning
 • hjälpmedlet förkommer på grund av oaktsamhet
 • hjälpmedlet förändras genom exempelvis att klistra på märken eller skumgummi, måla eller montera på krokar och liknande.
 • hjälpmedlet inte återlämnas efter uppmaning från vårdgivare.

Ersättning kan krävas för restvärdet av ett hjälpmedel som har förkommit eller inte kan användas längre, samt för reparationskostnader för ett skadat hjälpmedel. Varje vårdgivare bedömer vilken lägstanivå som kan anses skälig för när ersättningskrav kan ställas.

Om vårdgivaren anser att patienten orsakat skadan eller förlusten är det också vårdgivaren som bedömer och beslutar om det beror på oaktsamhet eller onormal förslitning, med hänsyn tagen till patientens funktionsnedsättning.

Vårdgivare kan ställa krav på ersättning för hjälpmedel till:

 • patient/vårdnadshavare, som i sin tur ansvarar för att ta kontakt med exempelvis försäkringsbolag, färdtjänstutförare eller flygbolag. Krav på ersättning från patient/vårdnadshavare kan bara ställas om patienten har fått information om lånevillkoren och i särskilda fall undertecknat en låneförbindelse.
 • berörd arbetsgivare, enligt skadeståndslagen, när en arbetstagare, till exempel personal på särskilt boende, i hemtjänst, personlig assistent eller skolpersonal, orsakar en skada eller förlust av hjälpmedel genom fel eller försummelse i tjänsten.
 • annan, t.ex. färdtjänstutförare om vårdgivare och patient kommer överens om det.

Om patienten bedöms ha behov av hjälpmedlet är vårdgivaren skyldig att förskriva det, även om en eventuell ersättningsprocess för det hjälpmedel som är förlorat eller skadat inte är avslutad.

Patienten/vårdnadshavare ska informeras om att de tar över hela ansvaret för hjälpmedlet om det på uppmaning inte återlämnas. Vårdgivarens/hjälpmedelsförsörjarens ansvar för hjälpmedlet upphör.

Dokument för förskrivning

Lånevillkor

Låneförbindelse

Särskilda tillägg till lånevillkoren, elrullstol och drivaggregat

Särskilda tillägg till lånevillkoren, programvara

Lånevillkor och särskilda tillägg till lånevillkor finns på fler språk. Dessa finns på handbokens förstasida under "Blanketter i handboken".

Kontaktuppgifter vårdgivare

Primärvårdens hjälpmedelsenhet

Hjälpmedel och stöd i kommunerna (1177 Vårdguiden) 

Habilitering & Hälsa
Hjälpmedelssamordnare Stina Nyström
Telefon 0700-82 48 48

Läs mer om Hälso- och sjukvårdsavtalet

Senast uppdaterad: 2023-03-07 10:29