Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivarens ansvar

Den som förskriver ett hjälpmedel ansvarar dels för att identifiera behoven hos en person med funktionsnedsättning, dels för att det hjälpmedel som förskrivs motsvarar behoven. Bedömning och förskrivning ska ingå i en plan som utformas i samråd med patienten där mål, behov och intressen framgår. 

Förskrivaren ska dokumentera och sammanställa planerade habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser inklusive hjälpmedel i en plan med mål och där det framgår vem som ansvarar för insatserna. Personer med funktionsnedsättning som har insatser från flera verksamheter ska erbjudas samordning och patienten ska göras delaktig.

I förskrivningsprocessen är ofta flera personer inblandade men en namngiven förskrivare ansvarar för att processen följs. Förskrivaren ansvarar dels för sina egna insatser, dels för att arbetet utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förskrivaren ska ha kunskap om:

  • förskrivningsprocessen och att den följs vid alla förskrivningar
  • produkternas funktion
  • individuell riskanalys vid förskrivning
  • åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse inträffar.
  • kostnadsansvar och förtroendeförskrivning

Förskrivaren ska kontrollera hjälpmedlet innan det används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner. 

Förskrivare ska kontakta och inhämta godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedlet:

  • inför förskrivning av hjälpmedel utöver reglerna i riktlinjer eller produktanvisningar
  • inför installation och nedmontering som kan medföra kostnader för att återställa bostaden
  • när en patient flyttar inom Sverige
  • när en patient planerar att flytta från Sverige till annat land.

Vårdgivaren kan även ha lokala anvisningar som kompletterar och förtydligar reglerna i riktlinjer och produktanvisningar.

Förskrivaren ska alltid ge bruksanvisning och skriftliga Lånevillkor till patienten. En låneförbindelse som patienten undertecknar används enligt lokala anvisningar eller när förskrivaren bedömer att det finns behov av en försäkran om att patienten tagit till sig informationen. Underskriven låneförbindelse förvaras hos ansvarig vårdgivare. Skriftliga lånevillkor och låneförbindelser beskriver villkoren för lån av hjälpmedel och ska följas av patienten. Dessa är vårdgivarens garanti för att patienten fått erforderlig information.

Förskrivning av konsumentprodukt

Vid förskrivning av konsumentprodukt ska förskrivare göra en bedömning om produkten är säker för den aktuella patienten. Det görs på individnivå där hjälpmedelsanvändarens förutsättningar i förhållande till produkten och tänkt användningsområde är utgångsläget för analysen. Riskanalys görs enligt Västra Götalands Beslutsstöd och modell för hjälpmedelsförskrivning alternativt Socialstyrelsens Konsumentprodukter som hjälpmedel - en handbok för hälso- och sjukvården.

Konsumentprodukter som hjälpmedel - en handbok för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen)

Patienten ska ges möjlighet att ta ställning till om hen vill få en konsumentprodukt förskriven. Förskrivaren ska dokumentera patientens ställningstagande.

Förskrivaren ska informera om eventuella risker vid användning av hjälpmedlet och att det inte är en medicinteknisk produkt. Patienten har därmed inte rätt till ersättning enligt patientskadelagen vid eventuell personskada.

Patienten ska ta del av informationen även skriftligt, genom blanketten Information till dig som förskrivits en konsumentprodukt.

Information till dig som fått en konsumentprodukt förskriven som hjälpmedel.

Egenvård

Förskrivaren kan besluta om egenvård, det vill säga en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Användningen av ett hjälpmedel i det dagliga livet är inte att betrakta som en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Därför är det i regel inte aktuellt med ett egenvårdsbeslut vid hjälpmedelsförskrivning. Det finns dock undantag där användandet av ett hjälpmedel bedöms vara en hälso- och sjukvårdsåtgärd, exempelvis vid förskrivning av hjälpmedel vid medicinsk behandling.

Egenvårdsrutin Vårdsamverkan Västra Götaland

Dokument för förskrivning

Lånevillkor

Låneförbindelse

Särskilda tillägg till lånevillkoren, elrullstol och drivaggregat

Särskilda tillägg till lånevillkoren, programvara

Lånevillkor och särskilda tillägg till lånevillkor finns på fler språk. Dessa finns på handbokens förstasida under "Blanketter i handboken".

Senast uppdaterad: 2023-03-07 10:34