Förskrivarens ansvar

Den som förskriver ett hjälpmedel ansvarar dels för att identifiera behoven hos en person med funktionsnedsättning, dels för att det hjälpmedel som förskrivs motsvarar behoven. Bedömning och förskrivning ska ingå i en plan som utformas i samråd med patienten där mål, behov och intressen framgår. 

Förskrivaren ska dokumentera och sammanställa planerade habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser inklusive hjälpmedel i en plan med mål och där det framgår vem som ansvarar för insatserna. Personer med funktionsnedsättning som har insatser från flera verksamheter ska erbjudas samordning och patienten ska göras delaktig.

I förskrivningsprocessen är ofta flera personer inblandade men en namngiven förskrivare ansvarar för att processen följs. Förskrivaren ansvarar dels för sina egna insatser, dels för att arbetet utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Förskrivaren ska ha kunskap om:

  • förskrivningsprocessen och att den följs vid alla förskrivningar
  • produkternas funktion
  • individuell riskanalys vid förskrivning
  • åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse inträffar.
  • kostnadsansvar och förtroendeförskrivning

Förskrivaren ska kontrollera hjälpmedlet innan det används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner. 

Förskrivare ska kontakta och inhämta godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedlet:

  • inför förskrivning av hjälpmedel utöver reglerna i riktlinjer eller produktanvisningar
  • inför installation och nedmontering som kan medföra kostnader för att återställa bostaden
  • när en patient flyttar inom Sverige
  • när en patient planerar att flytta från Sverige till annat land.

Vårdgivaren kan även ha lokala anvisningar som kompletterar och förtydligar reglerna i riktlinjer och produktanvisningar.

Förskrivaren ska alltid ge bruksanvisning och skriftliga Lånevillkor till patienten. Låneförbindelse skrivs utifrån rekommendation i produktanvisning samt vårdgivarens lokala rutiner. Skriftliga lånevillkor och låneförbindelser beskriver villkoren för lån av hjälpmedel och ska följas av patienten. Dessa är vårdgivarens garanti för att patienten fått erforderlig information.

Egenvård

Förskrivaren kan besluta om egenvård, det vill säga en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Användningen av ett hjälpmedel i det dagliga livet är inte att betrakta som en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Därför är det i regel inte aktuellt med ett egenvårdsbeslut vid hjälpmedelsförskrivning. Det finns dock undantag där användandet av ett hjälpmedel bedöms vara en hälso- och sjukvårdsåtgärd, exempelvis vid förskrivning av hjälpmedel vid medicinsk behandling.

Senast uppdaterad: 2018-08-07 12:41