Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Olika vägar till hjälpmedel

Utifrån en behovsbedömning avgörs om ett hälsoproblem ska åtgärdas med ett hjälpmedel eller inte samt vilket eller vilka alternativ som i så fall ska erbjudas patienten. Hjälpmedelsbehovet ska ställas i relation till andra planerade eller genomförda åtgärder och integreras i en samlad bedömning. Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel planeras tillsammans med patienten. Av denna plan ska planerade och beslutade åtgärder samt målet med hjälpmedelsförskrivningen framgå.

Det finns olika vägar att få tillgång till ett hjälpmedel. De alternativa vägarna framgår av följande figur.

Schematisk bild som visar olika vägar till hjälpmedel. Vägarna som inte innebär förskrivning enligt HSL beskrivs i texten nedan.

*Hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen
Utgångspunkterna i handbokens riktlinjer är vägledande vid all förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Egenansvar

Om behovsbedömningen visar att patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar får patienten köpa sitt hjälpmedel själv. Detta gäller till exempel produkter som används för att utöva sport, hobby och motion eller produkter som behövs för ett fritidsboende.

Förskrivaren bör ge råd om produkter som patienten kan köpa själv, detta kan vara ett individuellt eller ett generellt råd. Ett generellt råd innebär exempelvis råd om produkter som finns i allmän handel, detta är inte en hälso- och sjukvårdsinsats. Individuella råd är när förskrivaren rekommenderar patienten att köpa en specifik produkt och/eller ge råd och instruktioner om hur en produkt ska användas. Om råden ges som en del av en behandlingsinsats ska de dokumenteras i patientjournal. Det är dock upp till patienten att följa de råd förskrivaren ger och förskrivaren har inget förskrivaransvar eller produktansvar för de produkter som patienten införskaffar själv. Hälso- och sjukvården har inget ansvar för användning, skador, slitage, reparation och service för den inköpta produkten.

Under en pågående behandling kan patienten få råd och instruktioner av förskrivaren om hur en egen produkt ska användas. Om behandlingen fortsätter efter att patienten fått rådet kan förskrivaren följa upp om patienten har följt rådet och om det har haft avsedd effekt.

Det finns inget som hindrar att förskrivaren gör enklare anpassningar på en produkt som patienten själv har skaffat. Ytterst är det dock verksamhetschef som avgör om instruktioner eller enklare anpassningar av produkter som patient köpt själv ingår i förskrivarens arbetsuppgifter Förskrivaren bör dock avråda från köp om hen bedömer att en patient eller närstående avser att köpa en produkt som är direkt olämplig. Vill patienten ändå köpa produkten är det dennes eget ansvar.

Förskrivaren kan informera patienten om olika försäljningsställen, under förutsättning att det sker på objektiva och sakliga grunder. Om en lista upprättas över försäljningsställen är det viktigt att listan hålls aktuell och att inget försäljningsställe utesluts på osakliga grunder. Via 1177 Vårdguiden går det att få information om hjälpmedel via tjänsten.

Grundutrustning

Vissa verksamheter, exempelvis biståndsbedömt särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet, vårdenheter, förskolor och skolor, ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande individuell inställning eller anpassning som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället förändras och varje huvudman beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen.

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.

I Västra Götaland finns en regional överenskommelse gällande hjälpmedel inom förskola, skola och daglig verksamhet, den finns på Vårdsamverkans hemsida.

Ett personligt hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella behovet. Personliga hjälpmedel är alltid utprovade och anpassade till patienten och ska inte användas av någon annan. Specialanpassade produkter ska alltid förskrivas som personliga hjälpmedel.

Hjälpmedel i förskola, skola och för studier

Skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att tillhandahålla läromedel, pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning samt anpassa lokalerna efter verksamheten. Skolhuvudmannens ansvar gäller hjälpmedel som huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och som inte behöver någon omfattande individuell anpassning.

När grundutrustning inte tillgodoser behovet av hjälpmedel är det möjligt att förskriva personliga hjälpmedel i de fall utbildningen är offentligt finansierad eller berättigar till studiestöd.

I Västra Götaland finns en regional överenskommelse gällande hjälpmedel inom förskola, skola och daglig verksamhet, den finns på Vårdsamverkans hemsida.

Hjälpmedel i arbetslivet

Arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö, vilket innefattar individuell anpassning. Ansvaret för arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen är delat mellan arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Redan förskrivna hjälpmedel får användas i arbetssituationen. Om det sker en ökad förslitning av hjälpmedlet på grund av arbetssituationen, och om hjälpmedlet behöver bytas ut oftare, bedöms det i varje enskilt fall hur ofta ett nytt hjälpmedel kan förskrivas och bekostas av sjukvårdshuvudmannen.

Senast uppdaterad: 2022-08-05 14:04