061812 Armbågsexartikulationsproteser

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s730 Avsaknad av struktur i armbåge

Mål

s730 Kompensera avsaknad av struktur i armbåge
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus