040318 Oxygenutrustningar

Förskrivare

Läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar eller barn- och ungdomsmedicin. Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar eller barn- och ungdomsmedicin.

Kriterier

b440.3 Svår nedsättning av andningsfunktioner

Mål

Kompensera nedsatt lungfunktion

Anvisningar

Vid långtidsbehandling med oxygen
Före beslut om långtidsbehandling med oxygen ska patienten vara optimalt behandlad med bronkdilaterande farmaka, diuretika, eventuellt steroider och skall ha befunnit sig i stabilt skede under minst tre veckor före ställningstagande. Om arteriella PO2 vid luftandning då fortfarande är lägre än 7,5–7,0 KPA, föreligger indikation för långtidsbehandling.
Den psykosociala situationen måste bedömas samt en värdering göras av patientens förmåga att acceptera, förstå och handha oxygenbehandling.

Behandling ska ges kontinuerligt i minst 16 tim/dygn, även nattetid. Intermittent oxygenbehandling är kontraindicerad vid långtidsbehandling.

Vid all förskrivning av oxygen gäller följande

Rökstopp är ett krav av säkerhetsskäl.
Brandrisken ska beaktas.

Rekommenderas rutinen att teknikern/syrgassjuksköterskan installerar och samtidigt går igenom handhavandet och säkerhetsföreskrifter gällande oxygenutrustningen tillsammans med patienten, närstående eller vårdare på uppdrag av förskrivaren. I samband med detta sätts varningsskyltar upp. Det kan förekomma lokala lösningar.

Oxygenbehandling i hemmet ska anmälas till Räddningstjänsten om det inte finns någon annan lokal överenskommelse, både när den börjar och när den slutar. Detta ligger inom förskrivarens ansvar.

Oxygen i flaska kan behövas som komplement till oxygenkoncentrator. Det är förskrivarens ansvar att bedöma behovet och att förskriva tillbehör.

Vid behov av hållare för syrgasflaska monterad på förflyttningshjälpmedel så som rollator, gåbord eller rullstol kontaktas fysioterapeut/sjukgymnast respektive arbetsterapeut för anpassning av förflyttningshjälpmedlet. Hållare för syrgasflaska förskrivs som tillbehör till förflyttningshjälpmedlet

Oxygen i flaska och flytande oxygen räknas som läkemedel och skrivs på recept.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Följa förskrivarens, syrgassjuksköterskan och teknikerns instruktioner samt iaktta rökstopp.

Antal utrustningar

 

Kostnadsansvar

Sjukhus

Beställningssystem

Websesam