041924 Infusionspumpar (pump för enteral nutrition)

Förskrivare

Dietist, läkare, sjuksköterska

Kriterier

b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av föda

Mål

Tillgodose energi- och näringsbehov via sondnäring

Anvisningar

Pump kan förskrivas när det finns behov av tillförsel av sondnäringen på ett kontrollerat sätt.
Förskrivaren ska ha adekvata kunskaper och vara väl förtrogen med enteral nutrition. Medicinskt underlag från läkare måste finnas där ordination av enteral nutrition framgår.
Förskrivaren ansvarar för att rätt utrustning och tillbehör förskrivs utifrån patientens behov samt att vårdkedjan fungerar avseende nutritionen.

Som tillbehör räknas det som patienten behöver för att kunna använda pumpen på ett säkert och hygieniskt sätt, såsom nasogastriska sonder, gastrostomiknappar med kopplingsslangar, gastrostomikatetrar, sprutor för enteral nutrition, aggregat/gravitationsaggregat för sondmatning, ryggsäck för nutritionspump, vilka beställs via Centrum för läkemedelsnära produkter.

Utvärdering och uppföljning

Patientens ansvar

Följa instruktioner kring hygien och skötsel.

Antal utrustningar

 

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Websesam