061803 Delhandsprotes

Förskrivare

Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare

Kriterier

s730 Avsaknad av struktur i hand

Mål

s730 Kompensera avsaknad av struktur i hand
Att kunna utföra/vara delaktig i dagliga livets aktiviteter

Anvisningar

Kostnadsansvar

Sjukhus