Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och information samt antidecubitus

Viktigt om Socialstyrelsens webb-utbildningar

I månadsskiftet maj/juni 2019 kommer Socialstyrelsen att byta system för sin utbildningsportal, där utbildningarna Förskrivning av hjälpmedel respektive Förskrivning av förbrukningsartiklar finns. Då Socialstyrelsen inte har möjlighet att flytta med någon användardata uppmanar de alla som genomgått någon av dessa utbildningar att senast 19 maj 2019 logga in och spara ner sina kursbevis.

 

 

 

 

 

Ingående delarUtbildningsinnehållKunskapsmålUtbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Introduktion om hjälpmedel.

Exempel på förskrivning av hjälpmedel, minst ett område.

Fem situationer att reflektera över.

Förskrivning av hjälpmedel ur förskrivarens perspektiv.

Kunskapstest för förskrivare.

Förskrivare ska genomföra utbildningen innan självständig förskrivning får göras.

Socialstyrelsens webbutbildning som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal.
Total tidsåtgång cirka 2 timmar.

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

Regelverk inom Västra Götaland

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Regionala medicinska riktlinjer.

Förskrivare ska ta del av handbokens riktlinjer, berörda produktanvisningar och regionala medicinska riktlinjer innan självständig förskrivning får göras.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Egenstudier på vårdgivarwebben.

Regionala medicinska riktlinjer.
Egenstudier på vårdgivarwebben.

Försörjningsavtal Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Förskrivare ska ha kännedom om samarbetsavtalet och tillhörande specifikationer innan självständig förskrivning får göras. Egenstudier på vårdgivarwebben.
Rutiner inom Västra Götaland Tillämpning av innehåll i Handbok och Samarbetsavtal: Samarbetsorganisationen, rutiner om särskild prövning, gräns mot grundutrustning, förtroendeförskrivning, avvikelsehantering etc.

Förskrivare ska genomgå utbildning.

Utbildning ska erbjudas regelbundet och bör upprepas i samband med större förändringar. 

Fysiska utbildningar anordnade av respektive huvudman (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård och kommun).

Kompletteras med egenstudier på vårdgivarwebben.

Produktkunskap

Process för sortimentsarbete.
Aktuellt sortiment inom rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation samt antidecubitus.
Rutiner för förskrivning utanför sortiment.

Förskrivare ska ha kännedom om förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Egenstudier av information om "Sortiment" på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Fysiska utbildningar anordnade av Hjälpmedelscentralen om aktuellt sortiment. Utbildning upprepas med jämna mellanrum, t.ex. i samband med nya upphandlingar.

Beställningssystem webSesam Förskrivare ska inhämta kunskap om beställningssystemet i samband med att beställning av behörighet görs. Egenstudier av instruktioner och guider om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbplats.
Senast uppdaterad: 2019-04-18 11:57