4. Förvaring och skötsel av läkemedelsförråd

Version 2.0, reviderad 2016-08-17. Ändringar i denna version: Förtydligande om vem som får ha tillgång till läkemedelsförråd, rutiner för hantering av nycklar och vad som får förvaras i läkemedelsförråd. Förtydligande om temperaturmätning och hantering av termometrar. Hantering av indragningar och reklamationer reviderat i sin helhet med bl a ny blankett för detta. Förtydligande om hantering av patienters privata läkemedel.

4.1  Regelverk

Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga. 

Om det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför läkemedelsförrådet. Dessa läkemedel ska finnas förtecknade i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.  

 Till sidans topp 

4.2  Läkemedelsförvaring

 Läkemedel ska förvaras inlåsta. Endast den som har till uppgift att iordningställa/administrera/beställa läkemedel får ha tillgång till läkemedelsförrådet.

I läkemedelsförråd får endast läkemedel och närstående varor såsom salvor, naturläkemedel och administreringshjälpmedel förvaras.

I VGR finns tre nivåer av läkemedelsförråd: 

 • PatientNära Lager (PNL)
 • VårdNära Lager (VNL)
 • RegionGemensamt Lager (RGL) 

PNL innehåller frekvent använda läkemedel samt akutläkemedel på respektive vårdenhet och utgör enhetens bassortiment. Exempel på patientnära förvaringsutrymmen är: 

 • Läkemedelsrum
 • Medicinskåp
 • Läkemedelsvagn
 • Vätskevagn 

VNL är ett gemensamt läkemedelslager som består av mer sällan använda läkemedel och buffertförråd av läkemedel med ojämn förbrukning. VNL sköts av Sjukhusapoteket VGR lokalt. 

Se även kapitel 3 Patientnära lager (PNL) respektive Vårdnära lager (VNL)

Till sidans topp 

4.3  Patientnära Lager

Det patientnära läkemedelslagret (PNL) bör vara beläget så att arbetet kan utföras ostört. Det bästa alternativet är ofta särskilda läkemedelsrum, disponerade så att man har nödvändig utrustning inom räckhåll. God belysning är väsentligt ur säkerhetssynpunkt.

Rutiner för förvaring, hantering och inventering av nycklar/kod/kort till läkemedelsförrådet samt åtgärd vid förlust av nyckel/kod/kort, ska hanteras enligt förvaltningens säkerhetsrutiner. Vid behov kan dessa behöva kompletteras i den lokala instruktionen på enheten.

Läkemedel ska förvaras överskådligt och i god ordning för att minska risken för förväxling. Förvaringsordningen (t ex alfabetisk, ATC-kodsordning eller indelning efter olika beredningsformer etc) bör ske på liknande sätt inom hela förvaltningen. Läkemedel ska förvaras i originalförpackning och endast i undantagsfall utanför originalförpackningen. På så sätt bevaras väsentliga uppgifter om läkemedlen, förväxling undviks och hållbarheten garanteras.

Av säkerhetsskäl får uttagen dos aldrig återföras till originalförpackningen. Läkemedel hämtade från VNL, som inte omedelbart ges till patient, ska förvaras på särskild plats i PNL, exempelvis läkemedelsvagn eller patientskåp. 

Till sidans topp 

4.3.1  Läkemedel utanför låst förvaringsutrymme

Utanför låst förvaringsutrymme får, efter beslut av verksamhetschefen, ett mindre antal läkemedel förvaras, t.ex: 

 • Läkemedel för omläggning
 • Läkemedel som används i akuta situationer (akutväska, akutbricka, akutvagn)
 • Läkemedel som används ofta, t.ex. natriumkloridlösning, bedövningsmedel 

Dessa läkemedel ska upptas på särskild lista och ingå i enhetens lokala läkemedelsinstruktion. Se mall 8

Lokala tillägg

Akutask SkaS

Till sidans topp 

4.3.2  Skötsel av PNL

Sortimentshantering

Enhetens förråd ska vara överskådligt och hållas aktuellt. Läkemedel utanför enhetens ordinarie sortiment ska rensas bort när pågående behandling avslutas. Sällan använda läkemedel på enheten förs i förekommande fall över till VNL. 

Hållbarhetskontroll och städning

För att garantera god säkerhet bör läkemedelsansvarig gå igenom förrådet varje månad och kassera läkemedel med överskridet utgångsdatum (eller passerad utgångsmånad). Rutiner för hållbarhetskontroll och städning ska finnas i den lokala instruktionen. Se exempel i mall 9.

Kontroll av temperatur

Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2°C – +8°C). Dessa ska förvaras i kylskåp utrustat med min-max-termometer. Kylskåpstemperaturen ska kontrolleras och dokumenteras dagligen. Se exempel i mall 9

Avfrostning görs vid behov. Temperaturen varierar på olika platser i kylskåpet. I kylskåpsdörren är den t.ex. i allmänhet för hög för känsliga preparat som vacciner.

Termometrar som används ska vara tillförlitliga och mäta rätt temperatur. Jämförande mätningar eller kalibrering kan behöva göras. Givare i kylskåp bör vara placerad i ett temperaturdämpande medium, t.ex. glycerol eller vatten, för att motverka att korta och tillfälliga temperaturförändringar påverkar mätresultatet. Provtagningsrör, t ex för urinodling, är lämpliga som behållare för det temperaturdämpande mediet. Mediet bör bytas en gång per år.

Kontroll och dokumentation av rumstemperatur där läkemedel förvaras ska göras minst en gång per vecka. Se exempel i mall 9.

Min-max-termometer kan köpas via Marknadsplatsen.

Vägledning vid hög temperatur i läkemedelsförråd

Städning

Rutiner för städning ska finnas i den lokala instruktionen. Se exempel i mall 9

Till sidans topp 

4.3.3 Indragningar

Om ett läkemedel dras in av tillverkaren/Läkemedelsverket meddelas detta via en särskild indragningsskrivelse

 • Tjänstgörande sjuksköterska som erhåller indragningsskrivelsen ska kontrollera om indraget läkemedel finns på enheten. Kontrollera även förvaringsutrymmen utanför läkemedelsrummet, t ex läkemedelsvagnar och akutaskar.
 • Om indraget läkemedel finns på enheten plockas detta omedelbart bort och hanteras enligt instruktionerna på indragningsskrivelsen.
 • Av indragningsskrivelsen framgår vilka åtgärder som ska vidtas på vårdenheten. Indragningsskrivelsen ska skrivas under av tjänstgörande sjuksköterska efter kontroll och eventuell retur och sparas i ett år oavsett om indraget läkemedel finns i förrådet eller inte.
 • För hantering av retur se blankett ”Retur vid indragning eller reklamation” 

Till sidans topp

4.3.4 Reklamationer

Om en vara önskas reklameras ska RGL kontaktas via telefon för överenskommelse om åtgärd.

Fullständiga kontaktuppgifter krävs. Om varan ska returneras görs det enligt instruktion på blanketten. Det kan förekomma fall då reklamerade läkemedel inte ska returneras (t ex trasiga cytostatikaförpackningar). I dessa fall, se hantering av kasserade läkemedel, kapitel 9

RGL bedömer om kreditering av returnerade artiklar kan göras och återrapporterar till enheten i enlighet med information på ifylld blankett för reklamationer. Kreditering ska ske inom 30 dagar från att kontakt tagits. 

Till sidans topp 

4.4  Patientens privata läkemedel 

4.4.1  Förvaring

Inom primärvård och på öppenvårdsmottagningar förekommer att patienters privata läkemedel förvaras på enheten t ex då patienten behöver hjälp med administrering. Dessa patientbundna läkemedel ska förvaras åtskilda från enhetens läkemedel samt åtskilda från övriga patientbundna läkemedel. Patientbundna läkemedel får endast användas till den namngivna patienten. 

Vårdenheten ska inom sluten vård tillhandahålla alla läkemedel som är ordinerade. Läkemedelskostnaden ingår i den patientavgift som betalas för vården. I undantagsfall kan man överenskomma med patient att använda individuella läkemedel för att undvika behandlingsavbrott. Observera - det kan föreligga osäkerhet avseende identitet och effekt av medhavda läkemedel beroende på hur patienten förvarat dem. 

Läkemedel som patienten inte ska använda på avdelningen ska hanteras enligt förvaltningens säkerhetsrutiner. Vid behov kan dessa behöva kompletteras i den lokala instruktionen på enheten. 

Lokala länkar SU:

Säkerhetsportalen SU

Säkerhetshandboken SU 

Se även  kapitel 5 Patientens egna mediciner. 

Till sidans topp 

4.4.2  Självmedicinering (sköter själv)

Patienten kan sköta delar av sin medicinering själv, som träning inför hemgång eller för att bevara/öka en självständighet i medicineringen. Sådana läkemedel som patienten är väl förtrogen med och själv sköter, kan undantagsvis förvaras vid patientens säng (t.ex. ögondroppar, salvor, inhalationer, insulin).  Det får dock inte finnas risk för obehörig åtkomst och det ska framgå av läkemedelsjournal och omvårdnadsjournal att patienten förvarar/sköter medicineringen själv. 

Till sidans topp 

4.4.3  Avlidna patienters läkemedel

En avliden persons privata läkemedel är formellt dödsboets egendom. Av säkerhetsskäl bör stor restriktivitet tillämpas vid utlämnandet av läkemedel från sjukvården till anhöriga. En god rutin kan vara att påtala för anhöriga att överblivna läkemedel lämpligen skickas för destruktion och be om deras godkännande. Patientbundna läkemedel får aldrig läggas in i enhetens PNL. 

Lokala länkar SU: Säkerhetsportalen, SU, Säkerhetshandboken SU

Till sidans topp 

4.5  Kassation

Se kapitel 9 Miljöaspekter.

Till sidans topp