12. Medicinska gaser

Version 3.0, reviderad 2015-05-18. Ändringar i denna version: 12.5 Utbildning: Nytt avsnitt om webbaserad utbildning

Medicinska gaser som t ex andningsoxygen och andningsluft är klassade som läkemedel och skiljer sig på så sätt från övriga gaser. Vid större sjukvårdsinrättningar har man vanligtvis en medicinsk centralgasanläggning för den huvudsakliga försörjningen ut till användaren. På mindre sjukvårdsinrättningar och i hemsjukvården används företrädesvis flaskor, men även s.k. kryokärl Krav finns på kvalitet, hantering och märkning för identifiering av gassort. Inom landstingen organiseras ofta frågor som rör medicinska gaser som t ex försörjning, användning och uppföljning av en gaskommitté.

12.1 Regelverk för medicinska gaser

Arbetsmiljöverket har utfärdat speciella föreskrifter om anestesigaser och gasflaskor ( AFS 2001:7, AFS 2001:4).

Utöver Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns även föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S, då det handlar om tryckkärl som således räknas som farligt gods. Transport i denna bemärkelse innefattar även hantering av gasbehållare.

SIS handbok 370 (2008) ges förslag på gaskommittés arbetsuppgifter. Gaskommittén säkerställer att det finns dokumenterade rutiner för säker användning av försörjningssystem för medicinska gaser i enlighet med (SOSFS 2011:9).  Tillsyn av medicinska gaser har sedan 1 jan 2009 förändrats (Information från Läkemedelsverket) och SIS handbok 370 (2008)  är inte uppdaterad i detta avseende.

Gashandbok Kungälvs Sjukhus

Gashandbok NU-sjukvården

Gashadbok SkaS

Gashandbok SU

Till sidans topp

12.2.1 Ansvar för gashantering inom vårdinrättning

Centralgasanläggning: Vårdgivaren har ansvaret för att den medicinska gashanteringen organiseras och sköts på ett säkert och kostnadseffektivt sätt (SOSFS 2011:9). Västfastigheter har i uppdrag att ansvara för den medicinska gasanläggningen. I detta ansvar ligger att årligen säkerställa drift, utföra kvalitetskontroller och egeninspektion samt genomföra besiktning i samband med installation. Utrustning som ansluts till gasuttag i vägg klassas som medicinteknisk utrustning och ansvaret för denna ligger på respektive verksamhetschef. Som stöd för att uppfylla detta ansvar kan verksamhetschefen ta hjälp av den medicintekniska enheten.
Gasflaskor: Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för gashanteringen inom den egna verksamheten samt att utse ansvarig för gasflaskor (se mall 13). Verksamhetschefen ansvarar för att det finns skriftliga rutiner och att dessa är kända och efterföljs.

Färdigfyllda gasflaskor med medicinsk gas skall förvaras överskådligt. Olika gassorter skall särskiljas från varandra, och tomma flaskor skall förvaras se­parat. Färgkodning för olika typer av gaser finns beskrivet på AGAs hemsida. Flaskorna ska förvaras skilt från andra varor, och ska alltså normalt inte stå i det ordinarie läke­medels­förrådet. Fylld gasflaska får inte utsättas för onormal upp­värm­ning (max +50 ° C enligt SIS handbok 370). Gasflaskor skall alltid förvaras i väl ventilerande utrymmen. I rummet får inte lagras fett eller oljor, inte heller absorberande material som t.ex. textilier. Ett trångt linneförråd är direkt olämpligt.

Gasflaskor skall hanteras med aktsamhet så att färgmarkering och påsatta etiketter m.m. inte skadas eller utplånas och så att anbringade sigill inte bryts. Vid förvaring av gasflaskor skall flaskventilen vara stängd. Gasflaska skall vara säkrad mot att falla och större flaskor ska vara fastkedjade (AFS 2001:4)
Dörren till förvaringsutrymmet skall på utsidan ha en varnings­skylt för gasflaskor (AFS 2001:4).

Till sidans topp

12.2.2 Ansvar för ordination, iordningställande och administrering

Ansvar för ordination, iordningställande (flödesinställning och övriga förberedelser för tillförsel till patient) och administrering gäller som för andra läkemedel (SOSFS 2000:1). Behandling skall alltid ordineras av läkare med angivande av dos (liter/minut) och behandlingstid. Särskilda regler för ordination och administrering av medicinsk oxygen gäller för ambulanssjukvården (SOSFS 2000:1, ändrad genom SOSFS 2005:24).

(gäller endast sjukhus) För varje ändring i dos/flöde ska sjuksköterskan göra en ny utdelning i utdelningslistan i Melior.

Till sidans topp

12.3 Tillsyn av medicinska gaser

Den medicinska centralgashanteringen skall tas omhand via det ordinarie egenkontrollsystemet på vårdinrättningen. Socialstyrelsen är den myndighet som ser över vårdgivarens arbete med egenkontroll, ansvarsförhållanden och ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet (SOSFS 2011:9).

Till sidans topp

12.4 Medicinska gaser i hemmet

Vid behandling med medicinska gaser i hemsjukvård förskrivs detta på recept/dosrecept. Det är förskrivarens ansvar att patient och anhörig kan använda utrustning och medicinsk gas på ett tillfredsställande sätt. Apoteket gör beställningen av gasen. Leverans sker direkt från gasleverantör till patient eller apotek. Observera att samma risker och säkerhetsföreskrifter som vid hantering av lösa gasflaskor på sjukvårdsinrättning gäller för behandling av medicinska gaser i hemsjukvården. Hämtning av tomma gasflaskor beställs via apoteket.

Till sidans topp

12.5 Utbildning

En web-baserad utbildning om medicinska gaser finns tillgänglig via AGA. För information om utbildningen, kontakta Sjukhusapoteket VGR lokalt, alternativt apotekare i Närhälsan.