Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning

Flera studier bedrivs kopplade till Centrum för fysisk aktivitets verksamhet.

FaR-teamet bedriver en implementeringsstudie av den FaR-verksamhet /arbetsmodell som används på 15 vårdcentraler inom nämndområdet. 600 patienter, 30-80 år med minst en del av metabola syndromet, är tänkta att ingå.

Patienten får motiverande samtal om fysisk aktivitet, FaR förskrivet och en individuell uppföljning. Mätning av fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer, beteendefaktorer samt hälsorelaterad livskvalitet utföres med en sammanlagd uppföljningstid på 5 år. En hälsoekonomisk utvärdering är också planerad. En del av studien innehåller ett förstärkt stöd från sjukgymnast där konditionstest och FaR-förskrivning ingår.

Artikel 1

En första utvärdering har gjorts på 150 patienter som medverkat i 6-månadersuppföljningen. I genomsnitt träffade patienten FaR-utfärdande vårdkontakt 1-2 gånger under den första 6-månadersperioden, 75 % ökade sin fysiska aktivitetsnivå, 43 % kom över folkhälsorekommendationen och positiva förändringar kunde ses på midjemått, blodsockervärden (faste P-glukos), blodfettvärden (HDL) samt vitalitet (Livskvalitetsmätning SF-36).

Physical Activity on Prescription (PAP), in patients with metabolic risk factors. A 6-month follow-up study in primary health care

Sammanfattning på svenska av artikel 1, FaR-studien Göteborg 

Artikel 2

I denna studie identifierades möjliga prediktorer till ökad FA nivå efter en 6 månaders FaR intervention. Patienter med lägst FA vid start verkar ha störst nytta av FaR-behandlingen. Resultaten har klinisk betydelse för arbetet med beteendeförändring för de patienter som har störst hälsonytta av att öka FA.

Which patients benefit from physical activity on prescription (PAP)? A prospective observational analysis of factors that predict increased physical activity

Sammanfattning på svenska av artikel 2, FaR-studien Göteborg

Centrum för fysisk aktivitet ingår i IMPA!-projektet, ett forskningsprojekt om implementering av FaR (fysisk aktivitet på recept) för barn med fetma. FaR-metoden används inom barnverksamhet idag, men har tidigare i stort sett inte alls forskats på gällande barn.

Projektet har beviljats 5,7 miljoner kronor i forskningsmedel av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). IMPA! står för ”Implementering av fysisk aktivitet på recept inom barn och ungdomsmedicin för barn med fetma: genomförbarhet och faktorer för framgångsrik implementering”.

Projektet pågår mellan 2020 och 2024 och är ett samarbete mellan tre verksamheter inom Regionhälsan:

  • Centrum för fysisk aktivitet
  • Barn- och ungdomsmedicin
  • FoUU (Forskning och Utveckling och Utbildning)

Vill du läsa mer?
Du kan läsa mer om projektet i IMPA!:s projektbeskrivning.

Kontaktpersoner, hos Centrum för fysisk aktivitet, inom projektet:

 

Aktiv 65 är en hälsoscreening av 65-åringar. 2012 beviljades FaR®-teamet medel för att bedriva en hälsoscreening av 65-åringar. Studien vänder sig till alla listade 65-åringar på en offentlig och en privat vårdcentral. Genom att screena och arbeta med risk- och friskfaktorer hos individen är målet att undvika och/eller skjuta upp insjuknandet i diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. I arbetet används vetenskapligt utvärderade instrument såsom Hälsoprofilen, konditionstest och funktionstester.

Under våren 2020 presenteras ett magisterarbete utifrån datan som samlats in:
PHYSICAL FITNESS AND PHYSICAL ACTIVITY in persons 65 years of age living in the city center of Gothenburg.

Distriktssjuksköterskorna Marlene Bannies och Carolina Landerfors Jonestål har i sitt magisterarbete undersökt innehållet i FaR-förskrivningen och tittat på förändring gällande innehåll och fyra hälsoparametrar vid 6-månader. Vanligaste rekommendationen visar sig vara: Promenad på måttlig intensitetsnivå, 30-44 minuter/tillfälle, 2-5 gånger/vecka. Vid 6 månader sågs en ökad dos gällande minuter/tillfälle. En förbättring vad gäller hälsoparametrarna BMI, midjemått, allmän hälsa och psykiskt välbefinnande kunde ses hos kvinnor och midjemått, allmän hälsa hos män.

Fysioterapeut Sabine Vesting har i sitt masterarbete tittat på samband mellan fysisk aktivitetsnivå och socialt stöd. Män i åldern 27-53 år uppvisar ett starkt samband med uppnådd fysisk aktivitetsnivå enligt folkhälsorekommendation och socialt stöd från familj. Associations between social support and recommended physical activity level among patients with metabolic syndrome who received physical activity on prescription

Fysioterapeut Panagiotis Kanellakis har i sitt master-arbete utvärderat FaR-fysioterapeutens arbete på motionsanläggning där 114 patienter med olika diagnoser följts upp efter en 6-månaders intervention. Ökad tilltro till att förändra fysisk aktivitet, en förbättrad fysisk aktivitetsnivå och högre egenskattad fysisk och psykisk hälsa är en del av resultaten vid 6-månaders uppföljning.

Physical activity on prescription: the health outcome after physiotherapy support in wellness centres

Fysioterapeut Charlotte Boman har i sitt magisterarbete undersökt Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar – en fokusgruppstudie av pediatriska vårdgivares upplevelser.

Resultatet publiceras under 2020.

Senast uppdaterad: 2020-11-13 15:22