Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor och svar om FaR

Här finns vanliga frågor och svar om FaR (fysisk aktivitet på recept).

Frågorna är indelade i följande teman: grundläggande frågor, förskrivning av FaR, uppföljning av FaR, kodning av FaR, FaR-ansvarig, FaR-mottagning, aktivitet och rabatter.

Om du har andra frågor kan du kontakta FaR-ansvarig på din enhet eller Centrum för fysisk aktivitet på telefon 031 - 346 06 40 eller mejl far-teamet@vgregion.se .

GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR

Metoden FaR (Fysisk aktivitet på Recept) består av ett individuellt personcentrerat samtal, skriftlig ordination på fysisk aktivitet samt uppföljning. FaR kan användas i förebyggande syfte eller som medicinsk behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd, se FYSS 2017.

FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Läs mer om fyss på fyss.se.

All legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården får förskriva FaR.

Målet med FaR är uppnå hälsovinster för patienter genom att öka fysisk aktivitetsnivå. Målet är även att minska läkemedelskonsumtion samt läkemedels- och sjukvårdskostnader.

Det finns evidens för att FaR som behandlingsmetod har större effekt än bara ett samtal om fysisk aktivitet.

Receptet är ett stöd för patienten att följa ordinationen på fysisk aktivitet, som kan vara allt ifrån att öka vardagsaktivitet till fysisk träning. Patienten kan välja att träna på egen hand, på en friskvårdanläggning eller förening. Patienter som önskar mer stöd för att komma igång med fysisk aktivitet utifrån ordinationen kan vända sig till en FaR-mottagning.

FÖRSKRIVNING AV FaR

Om det finns medicinska grunder för det- om patienten har nytta av att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att förebygga och/eller behandla sjukdom. Boka alltid ett besök med patienten för att förskriva FaR, som vid övrig sjukvårdande behandling.

Om det finns en rutin på er enhet kring detta.

Asynja Visph: Nytt --> Blanketter och formulär --> FaR

Webdoc: Blanketter --> FaR

Nej, FaR är en personcentrerad medicinsk behandling, ordinationen anpassas utifrån patientens tillstånd och förmåga.

Det finns en nyare version som ska användas. Om den inte finns i journalen kan du hitta den på vår materialsida under fliken ”Recept”.

Samtala med patienten om värdet och effekter av en ökad fysisk aktivitet. Formulera en målsättning tillsammans med patienten kopplat till deras sjukdomstillstånd t ex sänka blodtryck och få mer energi.

Minska stillasittande handlar om att begränsa totala tiden i stillasittande eller att bryta stillasittandet t ex ”ta en bensträckare var 30:e min”.

Öka vardagsaktivitet handlar om hur patienten kan öka sin fysiska aktivitet i vardagen t ex ”gå av bussen två hållplatser tidigare” eller ”ta cykeln till mataffären”.

Nej, fyll i de fält som är aktuella för patienten. För en fysiskt inaktiv person kan det första samtalet fokuseras kring att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet.

Ja, i FaR-nyckeln finns ett samlat förskrivarstöd såsom information om hälsoeffekter av fysisk aktivitet, allmänna och diagnosspecifika rekommendationer om fysisk aktivitet samt samtalsverktyg. Du hittar materialet på vår materialsida under fliken ”Samtalsverktyg”.

UPPFÖLJNING AV FaR

Individuell bedömning utifrån patientens behov. För en patient med låg beredskap och/eller låg motivation kan täta och tidiga uppföljningar ses som en motiverande faktor.

I första hand görs uppföljningen av den som ordinerat FaR. Om man inte är i tjänst vid tiden för uppföljning, se uppföljningsrutin på enheten.

KODNING AV FaR

DV200 Utfärdande av FaR

DV131 Enkla råd vid fysisk aktivitet (5 min)

DV132 Rådgivande samtal vid fysisk aktivitet (10-30 min)

DV133 Kvalificerat rådgivande samtal vid fysisk aktivitet (30-60 min)

UV010 Uppföljning FaR

FaR-ANSVARIG

Nej, FaR är en behandlingsmetod som används av all legitimerad vårdpersonal och ordineras av dig som vårdgivare.

Nej, i första hand följs FaR upp av den som ordinerat FaR. Se uppföljningsrutin på enheten.

FaR-MOTTAGNING

Alla med ett FaR, som har behov av stöd i att komma igång med fysisk aktivitet, kan komma till FaR-mottagning. I stödet ingår också hjälp i val av aktivitet, träningsform, frekvens och intensitet.

Alla samtal är kostnadsfria. Vill man träna på FaR-mottagningsanläggning betalar man för träningen men till ett subventionerat pris när man har ett FaR.

Rehab är behandling inom sjukvården. FaR-mottagning är bemannad av personal med medicinsk kompetens men ligger utanför sjukvården och utför därmed inte undersökning och fysioterapeutisk behandling.

Alla åldrar får komma till FaR-mottagning. Från 6 år behövs ett recept på fysisk aktivitet (FaR eller Min Plan).

FaR-mottagning bemannas av leg fysioterapeuter/sjukgymnaster och leg dietister.

Barn och ungdomar upp till 19 år med övervikt (ej fetma) erbjuds kostnadsfritt stöd upp till 6 månader. FaR/Min plan behövs ej. Läs mer på www.vgregion.se/far-dietist .

Ja, från och med januari 2020 skriver medarbetarna på FaR-mottagningarna journal i Asynja Visph.

Patienten bokar själv tid (eller med hjälp av vårdpersonal) antingen via webben: www.vgregion.se/fargoteborg eller på bokningstelefon: 031-346 06 40 Remissförfarande används inte till FaR-mottagning.

Besök med tolk bokas via bokningstelefonen: 031-346 06 40.

Ja, patienten väljer själv var hen vill träna och vara aktiv – i hemmiljö, hos en förening eller på en friskvårdsanläggning.

Ja, besökaren kan få hjälp med ett individuellt utformat träningsprogram med inriktning på de diagnosspecifika rekommendationerna. Därefter kan personen träna på valfri anläggning.

Det finns tre foldrar med information att lämna tillsammans med receptet: FaR-mottagning för vuxna, FaR-mottagning för barn och unga, Dietist på FaR-mottagning för barn och unga. Foldrarna hittar du på vår materialsida under fliken "FaR-mottagningsfoldrar".

Ja, som med övrig behandling.

AKTIVITET

I Aktivitetskatalogen finns en mängd aktiviteter samlade utifrån olika områden med beteckningar såsom låg kostnad, erbjudande och funktionsvarierade. Här hittar du aktivitetskatalogen

Utbudet i de olika varmvattenbassängerna i Göteborg varierar. Det finns vattengympa och individuell träning. För dem med FaR som behöver stöd att välja rätt nivå och träningsform i vatten finns FaR-mottagningen till hjälp. De som redan vet vilken nivå de vill träna på kan använda sitt FaR antingen i egenträning på de olika anläggningarnas tider för intygsbad eller vattengympa som hålls på dessa anläggningar. Man betalar själv för sin träning.

RABATTER

FaR är ingen rabattkupong men flera aktörer erbjuder rabatt om man uppvisar ett FaR, se Aktivitetskatalogen. Man betalar själv för sin träning men det finns också flera kostnadsfria förslag som beskrivs i katalogen.

Som vårdgivare kan du ordinera FaR så ofta det är relevant i behandlingen. Som arrangör i friskvården bedömer varje aktör hur stor rabatt och hur ofta den är tillgänglig. Man kan använda samma FaR till flera olika friskvårdsaktörer.

Senast uppdaterad: 2020-10-23 14:46