Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor och svar om FaR

Här finns vanliga frågor och svar om FaR (fysisk aktivitet på recept).

Frågorna är indelade i följande teman: grundläggande frågor, förskrivning av FaR, uppföljning av FaR, kodning av FaR, FaR-ansvarig, FaR-mottagning, aktivitet och rabatter.

Om du har andra frågor kan du kontakta FaR-ansvarig på din enhet eller Centrum för fysisk aktivitet på telefon 031 - 346 06 40 eller mejl far-teamet@vgregion.se .

GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR

FaR (Fysisk aktivitet på Recept) är en metod som kan användas som prevention eller medicinsk behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd, se FYSS 2017. FaR består av ett individuellt personcentrerat samtal, skriftlig ordination på fysisk aktivitet samt uppföljning.

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Läs mer på www.fyss.se.

All legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården får förskriva FaR.

Målet med FaR är att uppnå hälsovinster för patienter genom fysisk aktivitet. Målet är även att minska läkemedelskonsumtion samt läkemedels- och sjukvårdskostnader.

Det finns evidens för att FaR som behandlingsmetod har större effekt än bara ett samtal om fysisk aktivitet.

Receptet är ett stöd för patienten att följa ordinationen på fysisk aktivitet, som kan vara allt ifrån att öka vardagsaktivitet till fysisk träning. Patienten kan välja att träna på egen hand, på en friskvårdanläggning eller förening. Patienter boende i Göteborg som önskar mer stöd utifrån ordinationen kan vända sig till en FaR-mottagning.

FÖRSKRIVNING AV FaR

Om det finns medicinska grunder för det- om patienten har nytta av att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att förebygga och/eller behandla sjukdom. Boka alltid ett besök med patienten för att förskriva FaR, som vid övrig sjukvårdande behandling.

Om det finns en rutin på er enhet kring detta.

Asynja Visph: Nytt --> Blanketter och formulär --> FaR

Webdoc: Blanketter --> FaR

Melior: Korr/intyg --> FaR

Nej, FaR är en personcentrerad medicinsk behandling, ordinationen individanpassas.

Det finns en nyare version som ska användas. Om den inte finns i journalen kan du hitta den på vår materialsida under fliken ”Recept”.

Samtala med patienten om effekter och nyttan av ökad fysisk aktivitet. Formulera en målsättning tillsammans med patienten kopplat till deras sjukdomstillstånd t ex sänka blodtryck och bli piggare.

Minska stillasittande handlar om att begränsa totala tiden i stillasittande eller att bryta stillasittandet t ex ”ta en bensträckare var 30:e minut”.

Öka vardagsaktivitet handlar om hur patienten kan öka sin fysiska aktivitet i vardagen t ex ”gå av bussen två hållplatser tidigare” eller ”gå eller cykla till mataffären istället för att ta bilen”.

Nej, fyll i de fält som är aktuella för patienten. För en fysiskt inaktiv person kan det första samtalet fokuseras kring att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet.

UPPFÖLJNING AV FaR

Det är en individuell bedömning utifrån patientens behov. För en patient med låg beredskap och/eller låg motivation kan täta och tidiga uppföljningar ses som en motiverande faktor.

I första hand görs uppföljningen av den som ordinerat FaR. Om man inte är i tjänst vid tiden för uppföljning, se uppföljningsrutin på enheten.

Ja, du som förskrivare har det medicinska uppföljningsansvaret av ordinationen. Du får en skriftlig återkoppling från fysioterapeuten efter avslutad kontakt på FaR-mottagning, om patienten har gett sitt samtycke till detta. Återkopplingen kan vara ett stöd i din uppföljning med patienten.

KODNING AV FaR

DV132 Rådgivande samtal vid fysisk aktivitet 

DV133 Kvalificerat rådgivande samtal vid fysisk aktivitet 

DV200 Utfärdande av FaR

AW005 Uppföljning av FaR

FaR-ANSVARIG

Nej, FaR är en behandlingsmetod som används av all legitimerad vårdpersonal och ordineras av dig som vårdgivare.

Nej, i första hand följs FaR upp av den som ordinerat FaR. Se uppföljningsrutin på enheten.

FaR-MOTTAGNING I GÖTEBORG

Alla som har fått ett FaR kan vända sig till en FaR-mottagning.

Individuellt anpassat stöd av fysioterapeut under 3-6 månader. Fysioterapeuten har ett personcentrerat förhållningssätt och använder samtalsmetodiken MI (motiverande samtal) i syfte att stödja patienten till beteendeförändring och därmed uppnå hälsovinster. Vi samtalar om fysisk aktivitet som medicinsk behandling utifrån ordinationen på receptet och de diagnosspecifika rekommendationerna i FYSS. Tillsammans formulerar vi en målsättning och en individuell plan.

Alla samtal är kostnadsfria. Vill man träna på anläggning där FaR-mottagning finns betalar man för träningen men till ett subventionerat pris när man har ett FaR.

På FaR-mottagning arbetar legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster med medicinsk kompetens men verksamheten ligger utanför sjukvården och utför därmed inte undersökning eller fysioterapeutisk behandling.

Barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla åldrar är välkomna till FaR-mottagning. Från 6 år behövs ett FaR. För barn i förskoleåldern träffar vi endast föräldern.

Barn och ungdomar (3 till 19 år) med övervikt. FaR behövs ej. Barn och ungdomar med fetma hänvisas till sjukvården. Läs mer på www.vgregion.se/far-dietist.

Ja, från och med januari 2020 skriver medarbetarna på FaR-mottagningarna journal i Asynja Visph.

Patienten bokar själv tid (eller med hjälp av vårdpersonal) antingen via webben: www.vgr.se/fargoteborg eller på bokningstelefon: 031-346 06 40. Remissförfarande används inte till FaR-mottagning.

Besök med tolk bokas via bokningstelefonen: 031-346 06 40.

Ja, patienten väljer själv var hen vill träna och vara aktiv – i hemmiljö, hos en förening eller på en träningsanläggning.

Ja, besökaren kan få hjälp med ett individuellt utformat träningsprogram med inriktning på de diagnosspecifika rekommendationerna. Därefter kan personen träna på valfri anläggning.

Det finns en FaR-mottagningsfolder (ett stabilt informationsmaterial) och ett FaR-mottagningsblad (ett föränderligt material som uppdateras varje halvår). Materialet finns på www.vgr.se/fargoteborg.

AKTIVITET

I Aktivitetskatalogen finns en mängd aktiviteter samlade utifrån olika områden med beteckningar såsom låg kostnad, erbjudande med FaR och för personer med funktionsnedsättning. Här hittar du aktivitetskatalogen

Utbudet i de olika varmvattenbassängerna i Göteborg varierar. Det finns vattengympa och individuell träning. För dem med FaR som behöver stöd att välja rätt nivå och träningsform i vatten finns FaR-mottagningen till hjälp. De som redan vet vilken nivå de vill träna på kan använda sitt FaR antingen i egenträning på de olika anläggningarnas tider för intygsbad eller vattengympa som hålls på dessa anläggningar. Man betalar själv för sin träning.

RABATTER

Flera träningsanläggningar och föreningar erbjuder rabatt om man uppvisar ett FaR, se aktivitetskatalogen. Det är upp till varje aktör att erbjuda rabatt och hälso- och sjukvården finansierar inte detta. Högkostnadsskyddet gäller ej och patienten betalar själv för sin träning. Det finns också flera kostnadsfria förslag som beskrivs i aktivitetskatalogen.

Som vårdgivare kan du ordinera FaR så ofta det är relevant i behandlingen. Som arrangör i friskvården bedömer varje aktör hur stor rabatt och hur ofta den är tillgänglig. Man kan använda samma FaR till flera olika friskvårdsaktörer.

PATIENTINFORMATION

Ja, en broschyr om fysisk aktivitet som medicinsk behandling och en aktivitetsdagbok. Du hittar materialet på vår materialsida under fliken ”material för patienter”.

Ja, det finns ett bildspel om fysisk aktivitet och FaR till väntrumsTV och affisch om FaR samt affischer om hälsoeffekter av fysisk aktivitet för barn, ungdomar, vuxna, äldre och gravida. Du hittar affischerna på vår materialsida under fliken ”affischer".

Senast uppdaterad: 2021-02-19 10:15