FaR-rutin

För att få till ett kontinuerligt och resurseffektivt arbete med FaR behöver arbetet med FaR struktureras och formas utifrån enhetens förutsättningar. Nedan finns exempel på olika delar som kan ingå i en lokal FaR-rutin. Texterna är plockade från befintliga FaR-rutiner och riktlinjer, som en inspiration till att skapa en egen FaR-rutin för er enhet.

Metodens syfte

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad metod inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet och som har visats ge effekt på aktivitetsnivån. FaR kan användas både i förebyggande syfte för att minska risk för att utveckla sjukdom och i behandlande syfte för en mängd olika sjukdomar för att antingen bota sjukdomen, förbättra prognos eller lindra symtom. FaR som metod består av ett individuellt personcentrerat rådgivande samtal, en individanpassad skriftlig ordination och individanpassad uppföljning.

Samarbete mellan professioner

Medarbetare med legitimation är de som ordinerar FaR men även de som inte har legitimation kan bidra med ovärderligt stöd i patientens individuella FaR-process.

Nedan följer exempel på hur man kan samarbeta mellan olika professioner. Det kan ske på en enhet som har flera professioner eller samarbete mellan olika enheter till exempel mellan en vårdcentral och en rehabmottagning.

 • Läkare: Uppmärksammar fysisk aktivitet och använder FaR som metod. Om inte möjlighet till ordination av FaR finns under samtalet, ge enkla råd och hänvisa till sjuksköterska eller fysioterapeut för ordination.
 • Sjuksköterska: Alla sjuksköterskor med specialområde exempelvis astma, diabetes, hypertoni, KOL, osteoporos och äldre uppmärksammar fysisk aktivitet på sina inplanerade besök och använder FaR som metod. Vid behov av mer omfattande stöd (låg motivation, rörelserädsla, träningsovana, konditionstest) eller patientgrupper där stöd av fysioterapeut är indikerat (till exempel patienter med artros, KOL, kranskärlssjukdom) hänvisa till fysioterapeut.
 • Fysioterapeut: Initierar FaR under behandlingsperioden för alla patienter som är otillräckligt fysiskt aktiva, för att successivt lotsa vidare ut i friskvården. Använder FaR som metod i samband med patientskolor såsom artrosskola och smärtskola. Erbjuder kompletterande test av fysisk kapacitet vid behov, till exempel konditionstest eller styrketest vid ordination/utvärdering. För uppföljning av diagnosspecifika mått såsom blodsocker, blodtryck, blodfetter samt justering av läkemedel hänvisa till läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen.
 • Arbetsterapeut: Uppmärksammar fysisk aktivitet och använder FaR som metod under behandlingsperioden och i samband med patientskolor för att ge stöttning med vardagsrutiner kring stillasittande och aktivitet för till exempel patienter med psykisk ohälsa, smärta, NPF.
 • Psykolog: Uppmärksammar fysisk aktivitet och använder FaR som metod som en del i behandlingen. Vid behov av mer omfattande stöd hänvisa till sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.
 • Logoped: Uppmärksammar fysisk aktivitet och ger enkla råd. Använder FaR som metod eller hänvisar vidare för ordination till till exempel sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.
 • Dietist: Uppmärksammar fysisk aktivitet och ger enkla råd. Använder FaR som metod eller hänvisar vidare för ordination till till exempel sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.
 • Undersköterska: Uppmärksammar fysisk aktivitet och hänvisar vidare för ordination av FaR till till exempel sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Kan arbeta tillsammans med legitimerad personal som stöd i FaR-processen.
 • Hälsovetare/pedagog: Ger stöd kring beteendeförändring genom motiverande samtal om fysisk aktivitet. Kan ske via hänvisning från legitimerad personal.

Uppmärksamma fysisk aktivitet

Välj ett av följande alternativ:

 • Fysisk aktivitet uppmärksammas genom att frågeformulär om fysisk aktivitet skickas ut till patienter (fysiskt eller digitalt) inför besök eller fylls i i väntrum. Detta lyfts sedan under besöket.
 • Fysisk aktivitet uppmärksammas under samtalet genom de rekommenderade frågorna om fysisk aktivitet och stillasittande (finns i FaR-nyckeln).

Om patienten är otillräckligt fysiskt aktiv (utifrån allmänna rekommendationer eller diagnosspecifika rekommendationer) och har nytta av att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att förebygga och/eller behandla sjukdom så är en ordination relevant.

Samtal

Enkla råd (<5 min): om patienten är otillräckligt fysiskt aktiv men det inte finns tid för ett rådgivande samtal ges enkla råd om fysisk aktivitet. Informera kort om att fysisk aktivitet kan ha betydelse för patientens hälsotillstånd. Boka in patienten till kollega för rådgivande samtal och skriftlig ordination (finns specifika tider för detta i kalendern).   

Rådgivande samtal och FaR (5-30 min): om patienten är otillräckligt fysiskt aktiv- för en individanpassad dialog om fysisk aktivitet, använd FaR-nyckeln och eFYSS som stöd. Utforska tidigare erfarenheter och nuvarande fysisk aktivitet. Erbjud information; samtala om rekommenderad dos och effekter. Utforska motivation och beredskap till förändring. Formulera en målsättning och en individanpassad ordination tillsammans.   

Kvalificerat rådgivande samtal (>30 min): om patienten är otillräckligt fysiskt aktiv, har ohälsosamma matvanor och är gravid är kvalificerat rådgivande samtal den åtgärd som är högst prioriterad. Om du inte har kompetens att erbjuda kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet vid graviditet, hänvisa till fysioterapeut. 

Skriftlig ordination

Receptet finns i journalsystemet (skriv vart någonstans). Receptet finns även i Exorlive (för rehab). 

Fyll målsättning och fyll i övriga fält som är aktuella i receptet (stillasittande/vardagsaktivitet/fysisk aktivitet/träning). För den som är fysiskt inaktiv kan det första samtalet fokuseras kring att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet.  

Uppföljningsdatum bokas med patienten och skrivs ner i receptet. Behandlaren lägger in en bokning i sin kalender/en påminnelse i journalsystemet. 

Aktivitetsutbud

Hänvisa till Rörelseguiden där patienten kan hitta tips om olika aktiviteter, inspiration, information och motivationsstöd.

Behöver patienten mer stöd?

Hänvisa till FaR-mottagning online. Patienten får träffa en fysioterapeut via videobesök. Stödet är kostnadsfritt. Patienten bokar själv tid till FaR-mottagning online och har med sig sitt recept. Lämna ett informationsblad om stödet på FaR-mottagning till patienten.

Uppföljning

I första hand görs uppföljningen av den som ordinerat FaR. Har man inte möjlighet till detta bokas uppföljning till kollega som kan erbjuda FaR-uppföljning och har specifika tider för detta i kalendern.

För att utvärdera insatt åtgärd kan sjukdomsspecifika mått och aktuell nivå av fysisk aktivitet och förändringsberedskap bedömas på samma sätt som initialt. 

Dokumentation

Dokumentera i journalen och använd följande KVÅ-koder:

 • DV132 vid rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • DV200 vid utfärdande av FaR
 • AW005 vid uppföljning av FaR

Material och information

Ha FaR-kit med aktuellt FaR-material på alla behandlingsrum: FaR-nyckeln, informationsblad om FaR, diagnosblad, broschyr om fysisk aktivitet och FaR samt aktivitetsdagbok.

Ha affischer och information på tv i väntrum om hälsoeffekter av fysisk aktivitet och FaR.

Lägg webblänkar till Rörelseguiden, Vårdgivarwebben-fysisk aktivitet och eFYSS som favoriter på datorn.

Ansvarsuppgifter för FaR-ansvarig

För att underlätta och underhålla arbetet med FaR kan enheten ha en
FaR-ansvarig med till exempel följande ansvarsuppgifter:

 • Regelbundet se över fysisk information till patienterna i väntrummet.
 • Erbjud introduktionsutbildning om FaR till nyanställda medarbetare.
 • Informera en gång/månad kring FYSS och FaR på APT.
 • Uppföljning av FaR-rutinen var sjätte månad.

Uppföljning på enheten

Uppföljning av FaR-arbetet på enheten på APT två gånger per år:

 • Se över FaR-rutinen så att den är uppdaterad och aktuell, uppdatera även datum för när FaR-rutinen gäller.
 • Titta på statistiken över KVÅ-koder.
 • Medarbetare får möjlighet att dela med sig av bra exempel om hur man kan använda sig av FaR i det dagliga patientarbetet.