Vanliga frågor och svar om FaR

Här finns vanliga frågor och svar om FaR (Fysisk aktivitet på Recept).

Frågorna är indelade i följande teman: grundläggande kunskap om FaR, ordination av FaR, från recept till fysisk aktivitet och uppföljning av FaR.

Om du har andra frågor kan du kontakta Centrum för fysisk aktivitet på: rh.cffa@vgregion.se 

Grundläggande kunskap om FaR

Vad är FaR?

FaR (Fysisk aktivitet på Recept) är en evidensbaserad metod inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. FaR kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. FaR som metod består av ett individuellt personcentrerat rådgivande samtal, en individanpassad skriftlig ordination och individanpassad uppföljning.

Vad är FYSS?

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Det finns allmänna rekommendationer för barn, ungdomar, vuxna, äldre och gravida samt diagnosspecifika rekommendationer vid 35 diagnoser för vuxna och diagnosspecifika råd vid 10 diagnoser för barn och ungdomar. Läs mer på www.fyss.se. eFYSS är ett digitalt kunskapsstöd baserat på boken FYSS: www.efyss.se.

Vem får ordinera FaR?

Alla legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården samt elevhälsan med kunskap om FaR som metod kan ordinera FaR.

Vilka patienter bör få FaR?

Alla patienter som är otillräckligt fysiskt aktiva (som inte uppnår rekommenderad dos utifrån allmänna eller diagnosspecifika rekommendationer) bör få FaR, förutsatt att deras tillstånd tillåter att den ordinerade fysiska aktiviteten kan utföras utanför hälso- och sjukvården.

Varför ska man använda FaR som metod?

Det finns evidens för att FaR är en effektiv metod för att öka fysisk aktivitet och förbättra hälsa och livskvalitet. FaR kan användas både i förebyggande syfte för att minska risk för att utveckla sjukdom och i behandlande syfte för en mängd olika sjukdomar för att antingen bota sjukdomen, förbättra prognos eller lindra symtom. Metoden rekommenderas i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Räcker det inte att bara prata om fysisk aktivitet, måste man även förskriva ett FaR?

Det finns i dagsläget evidens på att FaR ger en ökad aktivitetsnivå hos vuxna. Forskning visar att FaR ger en större ökning i aktivitetsnivå hos vuxna än endast rådgivande samtal om fysisk aktivitet. Personcentrerad rådgivning om fysisk aktivitet ger en ökad fysisk aktivitetsnivå med 12–50%. FaR ger ytterligare 15–50% ökad fysisk aktivitetsnivå. Socialstyrelsen rekommenderar personcentrerat rådgivande samtal och förskrivning av FaR för vuxna som är otillräckligt fysiskt aktiva. Trots att det i dagsläget inte finns någon evidens för FaR för barn och unga används det i flera landsting som en behandlingsmetod för att öka motivation och aktivitetsnivå.


Ordination av FaR

Var hittar jag FaR i journalen?

Du hittar receptet i ditt journalsystem:

Asynja Visph: Nytt --> Blanketter och formulär --> FaR

Webdoc: Blanketter --> FaR

Melior: Korr/intyg --> FaR

PMO: Dokument --> Ny --> FaR

Om du inte hittar receptet i journalsystemet så kan du ladda ned det här:
FaR ordinationsblankett vuxna (pdf)
FaR ordinationsblankett unga (pdf)

Det finns även en engelsk variant av ordinationsblanketten för vuxna som ifyllbar pdf:
FaR ordinationsblankett engelska (pdf)

Hur KVÅ-kodar man FaR?

DV200 vid utfärdande av FaR
AW005 vid uppföljning av FaR
Om du haft en rådgivande samtal om fysisk aktivitet (vilket är basen i FaR som metod) ska även DV132 kodas.
Om du haft ett kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet (rekommenderat för gravida som är otillräckligt fysiskt aktiva) ska även DV133 kodas.

Kan jag delegera FaR?

FaR ges av legitimerad personal som via sin legitimation har ett yrkesansvar för att säkerställa en medicinsk bedömning. FaR ska ses som en medicinsk åtgärd, likt andra medicinska åtgärder inom hälso- och sjukvården och styrs av hälso- och sjukvårdslagen. Delegering av FaR rekommenderas inte av yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).

Kan man använda förtryckta FaR till patienter?

Nej, FaR är en personcentrerad medicinsk behandling, ordinationen individanpassas.

Måste man fylla i allt i receptet?

Nej, fyll i de fält som är aktuella. För den som är fysiskt inaktiv kan det första samtalet fokuseras kring att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet. Ordinationen ska vara väl förankrad hos patienten. 

Vad ska jag skriva som målsättning?

Samtala med patienten om effekter och nyttan av ökad fysisk aktivitet. Formulera en målsättning tillsammans med patienten kopplat till aktuellt sjukdomstillstånd till exempel sänka blodtryck och få mer energi.

Vad är skillnaden mellan att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet på receptet?

Minska stillasittande handlar om att begränsa totala tiden i stillasittande eller att bryta stillasittandet till exempel ”ta en bensträckare var 30:e minut”.

Öka vardagsaktivitet handlar om att öka sin fysiska aktivitet i vardagen till exempel ”gå av bussen en hållplats tidigare” eller ”gå eller cykla till skolan/jobbet/mataffären”.

Finns det något material som stöd i samband med förskrivning av FaR?

Ja, du hittar både material att dela ut till patienter och material som stöd för dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården på sidan Material.

Ska jag ordinera fysisk aktivitet på recept om patienten ber om det för att få rabatt på träningskort?

Om patienten är otillräckligt fysiskt aktiv (utifrån allmänna rekommendationer eller diagnosspecifika rekommendationer) och har nytta av att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att förebygga och/eller behandla sjukdom så är en ordination relevant.

Informera patienten om att FaR inte är en "rabattkupong" utan att FaR är en medicinsk behandlingsmetod som består av ett individuellt rådgivande samtal, en skriftlig ordination och uppföljning. Boka därför alltid ett besök med patienten, som vid övrig sjukvårdande behandling.

Vad gör man om föräldern ber om ett FaR vid ordination av FaR till barnet/ungdomen?

Om en förälder vill ha stöd att bli mer fysiskt aktiv eller minska sitt stillasittande kan de kontakta sin vårdkontakt på till exempel vårdcentral eller rehabmottagning.


Från recept till fysisk aktivitet

Vad ska patienten göra med sitt recept?

Receptet är en skriftlig individuell plan, ett stöd för patienten att följa ordinationen på fysisk aktivitet. Patienten kan välja att röra på sig på egen hand, på en träningsanläggning eller förening. På Rörelseguiden kan patienten hitta tips om olika aktiviteter, inspiration, information och motivationsstöd.

Kan patienten få rabatt med FaR?

Patienten betalar själv för sin träning men vissa friskvårdsaktörer erbjuder rabatt vid uppvisande av FaR. Det är upp till varje aktör att erbjuda rabatt och hälso- och sjukvården finansierar inte detta. Högkostnadsskyddet gäller inte. 

Vart kan jag hänvisa patienten för mer stöd?

För patienter som fått fysisk aktivitet på recept (FaR) och önskar mer stöd och vägledning finns FaR-mottagning. Patienten får träffa en fysioterapeut via videobesök och får individanpassat stöd utifrån sin ordination för att hitta en hållbar aktivitetsnivå. Stödet är kostnadsfritt. Patienten bokar själv tid till FaR-mottagning. Remissförfarande används inte. Det finns ett informationsblad om stödet på FaR-mottagning att dela ut till patienter, materialet finns på sidan Material.

Vad är skillnaden mellan FaR-mottagning och rehabmottagning och hälsocoach online?

På FaR-mottagning online kan patienter som fått FaR få stöd i att hitta en varaktig och hälsofrämjande fysisk aktivitet utifrån sin ordination. På FaR-mottagning arbetar legitimerade fysioterapeuter med medicinsk kompetens, men utför inte undersökning eller fysioterapeutisk behandling som görs på rehabmottagningar. På hälsocoach online arbetar hälsopedagoger med coachning och motiverande samtal för att bidra till beteendeförändringar kring alla fyra levnadsvanor. Hälsocoach online arbetar inte sjukdomsbehandlande, utan endast hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 


Uppföljning av FaR

När ska man följa upp FaR?

Det är en individuell bedömning utifrån patientens behov. För en patient med låg beredskap och/eller låg motivation kan täta och tidiga uppföljningar ses som en motiverande faktor.

Kan någon annan sköta uppföljningen om jag som förskrivare inte har möjlighet?

I första hand görs uppföljningen av den som ordinerat FaR. Har man inte möjlighet till detta bokas uppföljning till annan person på enheten.

Vem är ansvarig för uppföljning av FaR som förskrivits på sjukhus, om patienten är utskriven och inte har någon övrig medicinsk uppföljning på sjukhuset?

Patientansvarig sköterska/läkare på vårdcentralen har ansvar för uppföljning av FaR som förskrivits på sjukhus, precis som all annan medicinsk uppföljning efter sjukhusvård. 

Vad behöver jag som förskrivare göra om uppföljning ska ske hos vårdgivare på annan enhet?

Om enheten har ett annat journalsystem behöver du skicka en kopia av receptet tillsammans med en anteckning (exempelvis slutanteckning) där patientens fysiska aktivitetsnivå finns beskrivet. Märk kuvertet med "FaR". 

Behöver jag som förskrivare ha uppföljning med patienten om hen har kontakt med FaR-mottagning?

Ja, du som förskrivare har det medicinska uppföljningsansvaret av ordinationen. Du får en skriftlig återkoppling av patientens FaR-process från fysioterapeuten efter avslutad kontakt på FaR-mottagning om patienten har gett sitt samtycke till detta. Återkopplingen blir ett stöd i din uppföljning med patienten.