Framtagande RMR

Arbetsgruppen tar fram ett förslag på Regionala medicinska riktlinjer (RMR) samt en konsekvensbeskrivning som belyser patientnyttan och etiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. 

Förslaget skickas till berörd enhet. 

Uppdragstagaren kan erhålla stöd från handläggare eller medicinsk rådgivare på berörd enhet under processen. 

Mallar för ...

Kontakt

Kunskapsstöd somatik rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-01 15:58