Giltighet RMR

En beslutad regional medicinsk riktlinje är giltig i två år. Ordförande i det råd, alternativt regional vårdprocessägare inom RCC Väst, som har ansvar för innehållet, ombesörjer så att riktlinjen uppdateras innan giltighetens utgång, eller så snart det finns skäl för revidering.

Uppföljning sker bland annat med hjälp av kvalitetsregister och KVÅ-koder och kan ingå i den årliga verksamhetsanalysen. Uppföljning kan också ske på andra sätt exempelvis inom ramen för ordnat införande, regionala utvecklingsplaner och regionuppdrag. Vad som ska följas upp finns angivet i RMR-texten.

Kontakt

Kunskapsstöd somatik rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-28 10:07