Remissrunda RMR

Det färdiga förslaget på en Regional medicinsk riktlinje (RMR), med tillhörande konsekvensbeskrivning, skickas till berörd enhet för fortsatt handläggning. Handläggaren ansvarar för att skicka förslag och konskvensbeskrivning för påseende (remissrunda) till berörda förvaltningar, ordförande för regionala programområden, terapigrupper och enheter inom Koncernkontoret samt andra berörda. 

Handläggare på berörd enhet samlar in svaren och skickar dessa samlat till uppdragstagaren som tar ställning till inkomna remissyn­punkter och justerar vid behov förslaget. 
För RCC hanteras framtagandet av processägare.

Ordnat införande
Handläggare bedömer tillsammans med uppdragstagare om det finns konsekvenser som behöver hanteras inom ordnat införande samt bistår med stöd för nominering till ordnat införande. Ordnat införande hanteras och beslutas i en separat process.

Kontakt

Kunskapsstöd somatik: rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-06-28 09:58