Revidering RMR

Uppdatering av befintliga RMR är pausat pga av pågående omstrukturering av sektorsråden och den samtidiga uppbyggnaden av regionala programområden.

Regionala medicinska riktlinjer (RMR) har två års giltighet från beslut. Handläggande enhet skickar vid behov ut påminnelse. 
Revidering ska ske tidigare till exempel om kunskapsunderlagen har ändrats. Involverade regionala programområden, terapigrupper eller motsvarande arbetsgrupp ansvarar för revidering. 

Det finns tre alternativ för uppdatering av en befintlig RMR

  1. Giltigheten förlängs två år om inga ändringar behöver göras.
  2. Behöver RMR:n mindre revideringar så görs detta av arbetsgruppen. Därefter beslutas riktlinjen av hälso- och sjukvårdsdirektören, på delegation av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, alternativt läkemdelskommittén.
  3. Anses RMR:n behöva omfattande revideringar hanteras den som en ny RMR, med en arbetsgrupp som tar fram ett förslag (nominering) som skickas för synpunkter (remissrunda), därefter till Program och prioriteringsrådet för förordande och slutligen till hälso- och sjukvårdsdirektören för beslut, alternativt läkemdelskommittén.

Kontakt

Kunskapsstöd somatik rs.hsa.kunskapsbaseradvard@vgregion.se

Kunskapsstöd läkemedel: lakemedel@vgregion.se 

Regionalt cancercentrum väst nvp@rccvast.se

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) rs.hsa.kph@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-30 12:29