Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anmälningspliktiga sjukdomar

På denna sida finns information om anmälningspliktiga sjukdomar i alfabetisk ordning.

Smittskyddslagen i fyra nivåer

Sjukdomarna i smittskyddslagen delas in i fyra nivåer, samtliga sjukdomar är anmälningspliktiga, de flesta sjukdomarna är även smittspårningspliktiga (markerade med *). Ungefär hälften av sjukdomarna rubriceras som allmänfarliga och vid dessa ska behandlande läkare dessutom ge patienten förhållningsregler som syftar till att förhindra vidare smittspridning. Om en sjukdom är allmänfarlig ska vård och behandling vara kostnadsfri för patienten. Tre sjukdomar, Ebola, SARS och smittkoppor tillhör gruppen samhällsfarliga. 

Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Följande sjukdomar ingår i samhällsfarliga sjukdomar

Ebola

SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom)

Smittkoppor

enligt Smittskyddslagen 2004:168 gällande samhällsfarlig sjukdom (ebola, SARS och smittkoppor) 

Juridiska och faktiska konsekvenser

3 kap. Utredning av sjukdomsfall

Läkarundersökning 1-3§ Smittspårning 4-6§ Anmälan (innehåll) 7§

8 § Om det finns skäl att misstänka att någon som anländer till Sverige har smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får smittskyddsläkaren besluta att denne samt andra personer som anländer med samma transportmedel skall genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en samhällsfarlig sjukdom får Socialstyrelsen besluta att personer som anländer till Sverige från detta område samt andra personer som anländer med samma transportmedel skall genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

Hälsokontroll enligt första och andra stycket får inte vara förenad med frihetsberövande eller innefatta provtagning eller annan åtgärd som innebär kroppsligt ingrepp.

Smittskyddsläkaren ska verkställa Socialstyrelsens beslut enligt andra stycket. Lag (2004:877)

Införd 2004-11-16 gm SFS 2004:877, i kraft 2005-01-01

Rubrik 2004-11-16 gm SFS 2004:877, i kraft 2005-01-01

9 § Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom får smittskyddsläkaren besluta att den som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen skall hållas i karantän i en viss byggnad, i en avgränsad del av en byggnad eller inom ett visst område. Ett sådant beslut innebär förbud att lämna byggnaden, del av byggnaden eller området samt förbud att ta emot besök där. Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får smittskyddsläkaren i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att ta emot besök. Lag (2004:877).

Införd 2004-11-16 gm SFS 2004:877, i kraft 2005-01-01

10 § Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Socialstyrelsen besluta att ett visst område skall vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär förbud för den som vistas i området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området att besöka det.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får Socialstyrelsen i det enskilda fallet medge undantag från beslutet om avspärrning. Lag (2004:877).

Införd 2004-11-16 gm SFS 2004:877, i kraft 2005-01-01

11 § Begär den som på grund av beslut enligt 9 § första stycket skall hållas i karantän att beslutet inte längre skall gälla är beslutsmyndigheten skyldig att utan dröjsmål pröva frågan. Detsamma gäller om någon ansöker om undantag enligt 9 § andra stycket från förbud att besöka den som hålls i karantän eller enligt 10 § andra stycket från beslut om avspärrning.

Finns inte längre skäl för beslut enligt 9 § första stycket eller 10 § första stycket skall beslutsmyndigheten omedelbart häva beslutet. Lag (2004:877).

Införd 2004-11-16 gm SFS 2004:877, i kraft 2005-01-01

12 § Den som på grund av en samhällsfarlig sjukdom

  1. har isolerats enligt 5 kap. 1 §
  2. har isolerats tillfälligt enligt 5 kap. 3 §
  3. skall hållas i karantän enligt 9 §, eller
  4. har förbjudits att lämna avspärrat område enligt beslut om avspärrning enligt 10 § får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som behövs för att hindra personen från att lämna landet.

I andra fall än de som avses i första stycket får den som bär på en samhällsfarlig sjukdom inte vägras att lämna landet. Han eller hon skall dock i god tid före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjukdomsfallet om tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskyddsläkaren skall underrätta berörd hälsomyndighet på ankomstorten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att förhindra smittspridning. Lag (2006:1571).

Av de anmälningspliktiga sjukdomarna är vissa även smittspårningspliktiga  vilket markerats med *

Atypisk mykobakterie-infektion
Botulism*
Brucellos *
Cryptosporidium *
Denguefeber
Echinokocker *
Entamöba histolytica *
ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamases)
ESBL CARBA *
Gula febern
GAS, beta-hemolyserande grupp-A-streptokocker, Invasiv infektion
Haemophilus influenzae, invasiv
Harpest, (Tularemi)
Kikhosta *
Legionella *
Leptospirainefektion
Listeria*
Malaria
Meningokockinfektion, invasiv
MERS-coronavirus (MERS-CoV) 
Mässling *
Papegojsjuka *
Pneumokockinfektion
Påssjuka *
Röda hund *
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
Stelkramp
Trikinos *
Q-feber
VRE, vancomycinresistenta enterokocker *
Vibrioinfektion (exklusive kolera) *
Viral meningoencefalit (inklusive TBE)
Yersiniainfektion*

Verksamhetsberättelse och statistik 2018

Senast uppdaterad: 2019-09-17 14:07