Information till förskolepersonal

Information till förskolepersonal om smittsamma sjukdomar i förskoleåldern.

Akut diarré och kräkningar är vanligt i förskoleåldern. Smitta sprids lätt i förskolemiljön. Barn med magsjuka ska därför inte vara på förskolan förrän de är återställda, och inte har kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar. Virus är den vanligaste orsaken till magsjuka bland förskolebarn. Infektioner med calicivirus kallas ibland ”vinterkräksjuka”, trots att man kan bli sjuk under hela året. Andra vanliga virus som orsakar utbrott med akut diarré och kräkningar är rotavirus och adenovirus. Dessa virusinfektioner är mycket smittsamma, och drabbar ofta flera personer i omgivningen inom en kort tidsperiod. Andra orsaker till diarré är bakterier, främst salmonella-, EHEC- och andra tarmbakterier. Om barnet nyss återvänt från en utlandsresa är risken för bakteriell diarré större. I dessa fall förekommer oftare feber men mer sällan kräkningar. Vid bakteriell diarré finns också en större risk för allvarlig sjukdom än vid virusorsakad magsjuka. Vid diarré under längre tid hos flera barn kan tarmparasiter (som till exempel Giardia) vara orsaken.

Smittvägar och smittspridning Smitta kan ske genom att vara nära sjuka personer eller att smittämnen från avföring och kräkningar kommer in i munnen via exempelvis händer, handdukar, leksaker, handtag och andra föremål. Man kan även smittas av mat och dryck som hanterats på ett felaktigt sätt. Magsjuka kan också smitta genom små droppar i luften, som sprids vid ex. kräkning.

Ska barnet stanna hemma? Ja. Barn med diarré och eller kräkningar ska inte vistas på förskolan. Barnet kan återgå när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar/ 2 dygn. I magsjuketider kan smittspridningen inom förskoleverksamheten begränsas genom att även syskon till sjuka barn stannar hemma. Vid utbrott kan man behöva gör en annan bedömning.

Åtgärder vid misstanke om smittspridning Rektor bör vid misstanke om smittspridning/utbrott, vidta åtgärder enligt nedan.
• Kartläggning över hur många som kan vara drabbade, och vilka symtom som finns bland barn och personal.
• Hygienrutiner: vidta rutiner som Åtgärder vid ökning av infektioner på förskolan. Rutinerna bör gälla till och med en vecka efter att den sista personen har tillfrisknat.
• Informera vårdnadshavare, all personal inklusive lokalvård och måltid.
• Följ sjukfrånvaron och orsaken till den. Vilka barn och personal som har symtom och är hemma.
• Rektor tar vid behov kontakt med sjukvården eller Smittskydd Västra Götaland. Vid kontakt med Smittskydd används ”Frågeformulär till rektor inför kontakt med Smittskydd Västra Götaland.

Misstanke på smitta via livsmedel eller vatten
När många barn i en grupp eller på flera avdelningar insjuknar samtidigt, ska smitta via livsmedel eller vatten misstänkas. Rektor kontaktar i dessa fall omgående Smittskydd Västra Götaland och kommunens miljöförvaltning, för närmare utredning.