Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om ny coronavirusinfektion (covid-19)

Smittspridning av det nya coronaviruset SARS-Cov 2 pågår i Västra Götaland och antalet fall kommer att öka. De flesta som insjuknar i covid- 19 får lindriga symtom och kan isolera sig i hemmet med egenvård. De personer som kontaktar vården på grund av luftvägssymtom ska så långt det är patientsäkert hanteras via telefon eller digitala vårdformer. Personer med luftvägssymtom som behöver bedömas och vårdas på mottagning eller är inneliggande ska hanteras enligt de vårdhygieniska riktlinjer som tagits fram. Det är mycket viktigt att all vårdpersonal, både inom kommunal vård och inom hälso-och sjukvården, avstår från att arbeta med symtom som kan vara covid-19. Detta gäller även vid lindriga luftvägssymtom. För sjukdomsinformation om covid-19 hänvisar vi till smittskyddsbladen som finns under rubriken Smittskyddsblad och smittspårning.

Patient som inte är i behov av klinisk undersökning eller bedömning, ska få information om att isolera sig i hemmet och inte föra smittan vidare. Denna uppmaning gäller alla i samhället med symtom som tyder på luftvägsinfektion. Isoleringen gäller tills symtomen gått över och därefter ytterligare två dygn. Sjukskrivningsintyg behövs i nuläget inte förrän dag 14 i sjukskrivningen och avdraget för karensdag är borttaget. 

Folkhälsomyndighetens provtagningsstrategi 

Enligt Folkhälsomyndigheten krävs att både epidemiologiska och kliniska kriterier uppfylls. Dessa baseras på reseanamnes och kliniska symtom. Observera att falldefinitionen kan komma att revideras om ny kunskap genereras. 

Provtagningsstrategi för covid-19 version 9 (2020-03-12) 

Regional provtagningsstrategi från Västra Götalandsregionen, version 1 (2020-03-17) 

Kategori 1 - prioriterad provtagning:

  • 1A: Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak.
  • 1B: Patienter i kommunal vård och omsorg, framför allt på äldreboenden, med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak, där diagnostik har betydelse för den fortsatta handläggningen. 

Diagnostik får inte fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering.

Kategori 2 - Diagnostik för personal i sjukvård och äldreomsorg - utifrån lokala förutsättningar och riktlinjer.

Prioriterade patientprover vid analys av covid-19

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg   Rekommendationerna kompletterar gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer. De ersätter tidigare rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19 samt rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19 (2020-03-17) 

Folkhälsomyndighetens falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av infektion med covid-19 (version 2, 2020-03-17)

Personer med luftvägssymtom hänvisas i första hand direkt till ett enskilt rum utan att passera/vistas i väntrum. Håll två meters avstånd om du inte har skyddsutrustning. Patient förses med engångsnäsdukar och uppmanas att täcka mun och näsa med näsduk vid hosta eller nysning. Ge även patienten en plastpåse att slänga näsdukarna i. För vårdhygieniska rutiner för primärvård, var god se Vårdhygiens primärvårdsrutin.

Bedömning av (eventuell) provtagning av covid-19: 
Regional provtagningsstrategi från Västra Götalandsregionen, version 1 (2020-03-17) 

Kategori 1 - prioriterad provtagning:

  • 1A: Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak.
  • 1B: Patienter i kommunal vård och omsorg, framför allt på äldreboenden, med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak, där diagnostik har betydelse för den fortsatta handläggningen. 

Diagnostik får inte fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering.

Kategori 2 - Diagnostik för personal i sjukvård och äldreomsorg - utifrån lokala förutsättningar och riktlinjer.Patient som inte är i behov av slutenvård informeras om att isolera sig i hemmet och undvika sociala kontakter fram till två dagar efter symtomfrihet . Se information under rubrik Bedömning via telefon eller digitala vårdformer.

Om patienten efter undersökning bedöms vara i behov av slutenvård remitteras patienten efter telefonkontakt till sjukhus. Transport sker i första hand med egen bil eller ambulans. Ambulansen ska informeras om att patienten kan ha covid-19.

Om vårdpersonal insjuknar ska personen stanna hemma tills denne är stabilt symtomfri minst två dagar. Detta är viktig åtgärd för att förhindra att patienter och boende drabbas av covid-19. Chefen ska kontaktas i ett tidigt stadium.

Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå hem och stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar.

Provtagning sker utifrån de förutsättningar som gäller inom förvaltningen. I nuläget är provtagningskapaciteten begränsad.

Smittskyddsblad från smittskyddsläkarföreningen

Läkarinformation (2020-03-13)

Patientinformation (2020-03-13)

Behandlande läkare, det vill säga den läkare som ordinerat provtagningen, är ansvarig för att smittspåring görs och att patienten informeras. Smittspårningen fokuserar på nära kontakter och om det är risk för att smittspridning skett till riskgrupper, till exempel på sjukhus, kommunalt särskilt boende och liknande. Patienten kan med fördel själv informera nära kontakter om risken för covid-19 och den som insjuknar med luftvägssymtom ska isolera sig i hemmet och undvika att föra smittan vidare. 

Lista för smittspårning av medpatienter och närstående/medföljare till fall med Covid-19  

Lista för smittspårning av personal till fall med Covid-19


Länk till Folkhälsomyndighetens falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen.

 

Covid-19 i ordinärt boende
Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende till exempel hemtjänst. Framtagen av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland. 

Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS
Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS. Framtagen av Vårdhygiens nätverksgrupp för kommunal vård och omsorg i Västra Götaland

Provtagning av patienter med misstänkt Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård, t.ex. SÄBO. Version 1

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning på särskilda boenden

Vägledning för handläggning av omsorgstagare som skrivs ut från sjukhus till korttidsboende/särskilt boende till Västra Götalandsregionens kommuner under covid-19 

Nationellt besöksförbud på äldreboenden (länk till regeringens hemsida)  

Entréskyltar 
Länk till samlingssida om skyltar Skyltarna finns för mottagning, sjukhus och vårdcentral respektive äldreboende. 

Affischer om handhygien
Affisch "God handhygien" från Folkhälsomyndigheten med Västra Götalandsregionens logotype.  (svensk version)

Affisch "God handhygien) från Folkhälsomyndigheten  (utan Västra Götalandsregionens logga och engelsk version)

Informationsfilm 
Smittskyddsläkaren om smittorisker, isolering hemma och annat viktigt kring covid-19 - en fem minuters informationsfilm om covid-19 gjord av Västra Götalandsregionen. 

För statistik över antalet bekräftade fall i Västra Götaland hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige.
Sidan uppdateras dagligen runt kl 14:00.
Det finns ingen statistik över lindriga fall eftersom de isolerar sig själva i hemmet. 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-25 13:38