Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdhygien, frågor och svar

Seminarier om de regionala vårdhygienrutinerna för covid-19 genomförts av Tinna (Christina) Åhrén och Ingemar Qvarfordt, regionläkare och medicinska rådgivare i hygienfrågor. Här ser du de vanligaste frågorna och svaren. Frågor har inte kommit med om de varit specifika för en enskild verksamhet, där bedömningar krävs på plats.

Om smitta

När kan jag återgå i arbete om jag har förkylningssymtom, hosta eller feber?
Svar hos 1177

Smittar barn lika mycket som vuxna?
Om barn och smitta hos Folkhälsomyndigheten

Finns det ett samband mellan mängden viruspartiklar en person utsatts för och infektionens allvarlighetsgrad?
I dagsläget går det inte att säga något om det.

Vilka åtgärder ska utföras i undersökningsrummet mellan patientbesök? 
För att bryta smittvägar är det viktigaste att konsekvent följa basala hygienrutiner och punktdesinfektion. Punktdesinfektion innebär att spill av kroppsvätskor, exempelvis luftvägssekret, torkas upp direkt med ytdesinfektionsmedel med tensid. Därtill är det viktigt att ytor och föremål i patientens närhet eller ytor som kan ha förorenats av händer (patienters och personals och oberoende av om man använt handskar eller inte) i samband med besöket desinfekteras. Utförs detta krävs inget ytterligare mellan patientbesök. Vårdpersonal minskar föroreningar i miljön genom att desinfektera händerna mellan olika vårdmoment och genom att använda handskar korrekt.

Patienten instrueras i hosthygien och får papper att hosta/nysa i och plastpåse att direkt slänga pappret i. Plastpåsen försluts och slängs som vanligt avfall. Basala hygienrutiner och punktdesinfektion finns i vårdhandboken.

Kan personal fika och äta lunch tillsammans?
Ja, om vi följer Folkhälsomyndigetens rekommendation, dvs att hålla avstånd om minst en meter och vara noggrann med handhygienen. Arbetskläderna bedöms vara rena då plastförkläde, eller motsvarande, har används i situationer vid risk för stänk av kroppsvätskor. Läs även riktlinjer från Smittskydd om hur personal undviker att smitta varandra

Är användning av lustgas en aerosolgenererande procedur?
Nej. Svensk gynekologisk förening har ändrat sin ursprungliga rekommendation då kunskapen ökat. När lustgas används finns dessutom arbetsmiljöregler med rutiner som hindrar att lustgas kommer ut i rummet.

Vad kan man dra för lärdom av smittad vårdpersonal i Italien?
En mängd omständigheter spelar roll för hur vårdpersonal blivit smittad. Bland annat kan skyddsutrustning ha saknats eller använts felaktigt. Det går inte att avgöra om vårdpersonal i Italien blivit smittade i samhället eller i vården.

Om rutinerna

Varför ändras rutinen för skyddsutrustning?
I början av utbrottet var säkerhetsnivån hög utifrån försiktighetsprincipen. I takt med mer kunskap om viruset och hur det smittar har skyddsutrustningen anpassats. Det gäller även andra rutiner där vi nu kan återgå till vanliga rutiner t ex för tvätt och avfall.

Har uppdateringar av rutinen något med bristen på skyddsutrustning att göra?
Nej. Rutinerna skrivs utifrån kunskap om hur viruset smittar. Att hushålla med utrustning och använda den ansvarsfullt är däremot fortsatt viktigt.

Olika enheter verkar tolka riktlinjerna olika. Hur ska jag tänka?
Vårdsituationen avgör vilken skyddsutrustning som ska användas, efter riskbedömning av chef och medarbetare i dialog. Det är verksamheten själv som har bäst kunskap om den lokala vårdsituationen. Därför kan det se olika ut mellan olika enheter. Vid frågor och oro, kontakta närmaste chef. Vid behov kan Vårdhygien kontaktas för att bistå i riskbedömningen.

Hur ska vi förhålla oss till råd som ges av Vårdhygien som inte finns med i rutinerna?
Det är viktigt att varje verksamhet gör en riskbedömning utifrån sin situation och aktuella arbetsmoment och vid behov tar stöd av Vårdhygien. Alla situationer ryms inte i en övergripande rutin.

Klädsel

Om arbetsdräkten får stänk utanför plastförklädet, är det farligt att dra arbetsskjortan eller -klänningen över huvudet?
Om arbetskläderna blivit förorenade är det viktigt att byta dem. Det gäller alltid. När du tagit av dig arbetskläderna tvättar eller desinfekterar du händer och underarmar. Om den förorenade arbetsdräkten kommer mot ansiktet, tvättar du även detta.

Hur ska jag tänka, vad gäller tvätt av arbetskläder, om jag är utan skyddsutrustning hemma hos patient av annan anledning än luftvägssymtom och märker att patienten har feber och luftvägssymtom?
Arbetskläderna kan tvättas enligt vanliga arbetsklädesrutiner. Om arbetskläderna blivit förorenade är det viktigt att byta arbetskläder så snart det är möjligt och innan nästa vårdmoment.

I kortärmat blir jag väl mer exponerad? 
Eventuella droppar eller skvätt på armarna tas bort när du följer basala hygienrutiner i samband med patientbesök. Tänk på att även desinfektera underarmar. Coronavirus avdödas både av desinfektionsmedel, tvål och vatten samt vanliga rengöringsmedel. Grundläggande är att skydda ögon, näsa och mun och ha en god handhygien och frekvent utföra handdesinfektion. Långärmat plastförkläde/vätskeavvisande skyddsrock används om det finns stor risk för förorening av kroppsvätskor på underarmar eller arbetskläder.

När ska jag använda långärmat skyddsförkläde? 
Långärmat plastförkläde/vätskeavvisande skyddsrock skyddar arbetsdräkten så att smitta inte sprids indirekt via den och används när det finns risk för större mängd förorening av arbetsdräkten med kroppsvätskor eller om du långvarigt vistas i en miljö där aerosol bildas från patientens utandningsluft, t ex på IVA. Har du långärmad arbetsdräkt för att inte frysa, som t ex ambulanspersonal och de som jobbar i tält, används det för att skydda även arbetsdräktens armar.

Skyddsutrustning

Hur ska personal som har haft en bekräftad covid-19-smitta skydda sig?
Följ vårdhygienrutinerna på samma sätt som de som inte haft covid-19. Basala hygienrutiner gäller alltid liksom skydd för stänk av kroppsvätskor. Det gäller vid all vård, även för patienter som inte har covid-19.  

Ska visir användas vid patientnära arbete där det inte finns någon klinisk misstanke om covid-19?
Om det inte finns någon misstanke om covid-19 ska de basala hygienrutinerna följas. I de basala hygienrutinerna ingår att använda visir vid risk för stänk mot ansiktet.

Vad görs för att säkra tillgången till skyddsutrustning för personal som arbetar på särskilda boende och i hemsjukvården i kommunerna?
Personal inom vård och omsorg ska ha tillgång till adekvat skyddsutrustning. Det är ett arbetsgivaransvar som kommunerna alltid har enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (Basal hygien 2015:10 och AFS 2018:4). Det pågår ett intensivt arbete för att de ska få skyddsutrustning och utbildning i hur den ska användas.

Behöver jag ha skyddsutrustning om jag bara ska gå in och lämna något hos en smittad person? 
Nej, ingen skyddsutrustning alls behövs om du är mer än en meter från personen. Om du går närmare behöver du skydda dig och situationen avgör vilket skydd som behövs.

När ska jag använda munskydd?
I följande fall finns det skäl att använda vätsketätt munskydd, ofta kallade kirurgiska munskydd:

  • Visir ska alltid kombineras med munskydd, detta för att personalen ska slippa göra en riskbedömning. Den tidigare gällande rekommendationen om användning av enbart visir som stänkskydd, i vissa fall kompletterad av munskydd, ändrades 2020-06-30.

  • Om visiret är i vägen i det arbetsmoment som utförs kan du iställlet använda vätsketätt munskydd kombinerat med skyddsglasögon

Vad är det för skillnad mellan munskydd och andningsskydd?
Munskydd är ett stänkskydd och det hindrar inte att du andas in något eftersom det inte sluter tätt om mun och näsa. Det används för att skydda mot stänk, på samma sätt som visir.

Andningsskydd används för att du inte ska andas in vätskedroppar med virus när aerosol bildas av patientens utandningsluft vid så kallade aerosolgenererande procedurer eller om du långvarigt vistas i en miljö där aerosolgenererande procedurer pågår hela tiden, exempelvis inom intensivvård. Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt och att du provat ut det med en tillpassningstest.

Varför har vissa tvingats raka av sig skägget?
Har du skägg kan det hindra att andningsskydd sluter tätt. Munskydd har inte samma syfte så därför behöver inte skägg tas bort vid denna användning. Det är däremot viktigt att varken skägg, hår eller något annat hänger ner i arbetsområdet, utifrån basala hygienrutiner.

Senast uppdaterad: 2020-06-30 11:00