Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyheter 2020

 • Det nya närvårdscentrumet i Mariestad ska genom en satsning på ny teknik kunna ge snabbare, närmare och bättre vård. Habilitering & Hälsas projekt med fjärrjustering av hörapparater passar bra in i Västra Götalandsregionens modell för nära vård, vilket är anledningen till att audionommottagningen i Mariestad nu ingår i projektet och kan erbjuda fjärrjustering.

 • Inom arbetet med att införa ett nytt vårdinformationssystem finns sex patienter. De lyfter viktiga frågor ur patienternas perspektiv och lämnar synpunkter på förslag som läggs fram. – Det är en enorm möjlighet att få påverka något så stort och betydelsefullt, säger Sara Afzelius, en av patienterna.

 • Artikel om designen inom området neurologi

 • Var femte barn har komplexa behov och mycket kontakter med sjukvården. En familj kan ha upp mot 200 vårdkontakter vilket riskerar att knäcka familjen mentalt. Mycket vore vunnet med hjälp att koordinera barnens vård. I Vårdpodden berättas det om de försök som görs med både fysisk och digital koordinering.

 • Arbetet inom den regionala kunskapsstyrningen är under hösten fokuserat på att designa vårdinformationssystemet Millennium och framtagandet av nya vårdförlopp. Det framgår av senaste nyhetsbrevet.

 • Ledarforum FVM den 9 oktober samlade drygt 400 ledare inom hälsa, vård och omsorg. Mötet var en inledning på höstens intensifierade förändringsarbete och förberedelser inför införandet av Millennium.

 • Införandet av 1177 webbtidbok ELVIS startade under hösten 2019 och projektet har nyligen avslutats.

 • I senaste avsnittet av Vårdpodden framkommer att Västra Götalandsregionen i en undersökning är Sveriges attraktivaste offentliga arbetsgivare. Det framgår också i undersökningen att VGR är en av de tio attraktivaste bland alla arbetsgivare i landet, både offentliga och privata.

 • Patienter med hudsjukdomar blir först ut med att ta del av Närvårdscentrum Mariestads nya vårdformer. I närvårdscentrumet samverkar primär- och specialistvård med hjälp av digital teknik kring patienter och deras vårdbehov.

 • I det nya systemet för vårdinformation kommer uppgifter om besök, remisser och liknande att vara överfört maskinellt. Men läkemedelslistor, information om överkänslighet och det mesta av annan patientinformation kommer vården att få föra in manuellt. Det berättar Jesper Poucette, medicinsk rådgivare i projekt Migrering, i Vårdpodden.

 • De första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen införs i regionen och arbetet med att designa journalsystemet Millennium växlar upp i ett högre tempo. Parallellt står flera nya processteam i startgroparna att börja sina analyser och de redan etablerade processteamen fortsätter sina förbättringsarbeten i hälso- och sjukvården.

 • Peter Häyhänen, regional utvecklingschef, ser inte tekniken som den stora utmaningen i införandet av den nya vårdinformationsmiljön. Det svåra är införandet av nya arbetssätt och få dessa att hänga ihop i hela regionen, säger Peter i nya avsnittet i Vårdpodden.

 • Planeringen är i full gång för att starta ett närvårdscentrum i Mariestad i höst. Syftet är att kunna ge snabbare, närmare och bättre vård med hjälp av ny teknik, nya arbetssätt och mer samverkan mellan specialistsjukvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

 • Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.

 • Nu börjar VGR erbjuda patienter inom specialistsjukvården att av- och omboka sina tider via 1177 vårdguidens e-tjänster. Av de 20 mottagningar som ingår i utvecklingsprojektet är det i nuläget 16 som erbjuder tjänsten.

 • Ortopeden Margareta Berg tänkte i trettio år att det fanns brister i den praktiska utbildningen för kirurger. För tio år sedan tog hon initiativet till den första världskongressen för kirurgisk träning och den blev en succé. Kongressen genomfördes igen 2013. Nästa år arrangerar hon den tredje kongressen med deltagare från hela världen och platsen är återigen Göteborg.

 • I en månad har ett närsjukvårdsteam från Barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gett barn med cancer avancerad vård i hemmet. Familjerna är mycket nöjda med vården och den minskade smittorisken.

 • Nya, innovativa och mer aktiva insatser ska motivera personer att leva sundare. Piloter med hälsosamtal och undersökningar, aktiviteter och motiverande stöd både fysiskt och digitalt är exempel på vad som kan ingå i en utbyggd nära vård med förebyggande hälsofrämjande insatser.

 • Patienternas kunskaper är viktig för de omfattande förändringar som nu görs inom vården i Västra Götaland. Med ett nytt regelverk som även innehåller ersättningsnivåer ska patienternas medverkan i utvecklingen underlättas. Det berättar Sylvia Määttä i Vårdpodden.

 • Tidplanen för införandet av vårdförlopp har justerats och vårens aktiviteter flyttas till hösten. Vi avvaktar ytterligare besked från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och återkommer med mer exakt information i samråd med representanter från förvaltningarna.

 • Arbetsrelaterad information om de e-tjänster som Västra Götalandsregionen erbjuder idag har samlats på ett ställe på Vårdgivawebben.

 • Var tredje person som söker vård har besvär från rörelseorganens sjukdomar. De flesta har smärta i knä, höft eller rygg. Med nya vårdförlopp kommer de att få en god och jämlik vård menar Maziar Mohaddes i Vårdpodden. Han är själv ordförande för det nationella arbetet med rörelseorganens sjukdomar.

 • Kommunerna och Västra Götalandsregionen tar fram en gemensam färdplan för Nära vård. Just nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidplan fram till 2030 och ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys.

 • Den här veckan har närmare 300 medarbetare från hälso- och sjukvården tagit klivet in som verksamhetsexperter i programmet FVM (framtidens vårdinformationsmiljö). Uppdraget är att enas om gemensamma processer och enhetliga arbetssätt för olika områden i vården.

 • Västra Götalandsregionen har nu upphandlat en leverantör av en tjänst för egenmonitorering. Upp mot 150 patienters mätvärden och självuppskattningar ska nu skickas direkt till ansvarig vårdgivare så att försämringar kan upptäckas snabbare och behandling anpassas i god tid.

 • Just nu funderar kommunerna på om de ska köpa in sig i Millennium, det nya systemet för patientinformation. Kommunerna tvekar på grund av kostnaderna men bör gå med om de inte har en egen tydlig handlingsplan för ökad informationstillgång för medarbetare och invånare menar Karl Fors, länssamordnare på VästKom, i Vårdpodden. Han menar också att kommunerna behöver vara delaktiga och driva utvecklingen.

 • Som en del av omställningen ska alla chefer och medarbetare i hälso- och sjukvården utbildas i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Två pilotutbildningar för chefer är genomförda och nu kan du som är chef anmäla ditt intresse till vårens kommande tillfällen.

 • Med kompetens och 20 miljoner kronor kan Innovationsplattformen göra verklighet av de goda idéer som personalen inom hälso- och sjukvården har. I Vårdpodden berättas att utvecklingsprojekten får en egen innovationscoach som stödjer och lotsar idéer genom en ofta ganska snårig resa innan de kan införas i det dagliga arbetet.

 • Under hösten 2019 började VGR införa webbtidbok 1177 inom specialistsjukvården. Webbtidbok 1177 ELVIS är ett prioriterat projekt och en av de sex prioriterade e- tjänster som, enligt beslut i regionstyrelsen, ska införas i alla förvaltningar.

 • Artificiell intelligens (AI) kan nu hitta så gott som alla kariesangrepp på egen hand. Till hösten planerar Folktandvården Västra Götaland att börja testa tekniken på sina tandvårdskliniker.

 • Vårdcentralen i Färgelanda är en så kallad testbädd för ny teknik inom vården. Genom samarbete med högskolan, kommunen och patienterna utvecklar personalen tillsammans med olika företag nya produkter och tjänster för framtiden.

 • Bygget av Högsbo specialistsjukhus har startat och inriktningen är att bygga ”det smarta sjukhuset”. Det innebär att saker hänger ihop med ett bra flyt och att saker görs på ett nytt och logiskt sätt.

 • I år och två år framöver prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götaland för män födda 1970–1972. Syftet är att erbjuda män samma information om prostatacancertestning och att organisera testningen på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i regionen.

 • Den 27 januari gick sju personcentrerade sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. Vårdförloppen är: höftledsartros, KOL, kritisk benischemi, osteoporos, reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, sepsis och stroke. Remissen är öppen för alla, till exempel patientföreningar, professionsföreningar, regioner och kommuner.

 • Det finns en fantastisk kraft i Västra Götalandsregionen med många goda idéer hos medarbetarna men vi måste omhänderta dem bättre. Det säger förändringsdirektör Erik Lagersten i Vårdpodden där han också menar att alla yrken kommer att förändras och vissa försvinna.

 • Fler hälsocoacher har anställts för att stödja invånarna till hälsosamma levnadsvanor. Alla vårdgivare i Västra Götaland kan hänvisa sina patienter till tjänsten, som fortsatt är kostnadsfri. I vår inleds ett samarbete med Apoteket AB.

Senast uppdaterad: 2021-02-22 15:42