Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala Barnuppdragets piloter

Ett äppelträd fullt med äpplen. Under trädet sitter två barn som håller i varsitt äpple.

Sedan 2019 samlar, driver och stöttar Regionala Barnuppdraget pågående lärandepiloter. Uppdraget innebär att, inom ramen för omställningen, testa och utvärdera lösningar i pilotform samt föreslå en bred implementering av de lösningar som skapar värde och nytta för barn och unga i Västra Götaland.

Mer om Regionala Barnuppdraget

Regionala Barnuppdragets piloter är främst inriktade mot barn och unga med komplexa behov och flera vårdkontakter, men allmänna hälsofrämjande och förebyggande insatser ingår också. Piloterna bedrivs inom tre olika utvecklingsområden:

Målet för lärandepiloterna inom nära vård är att bidra till att skapa förutsättningar för;

  • en effektiv samordning av rätt insatser på rätt vårdnivå, genom bra mötesformer och samarbete kring barnet och familjen
  • att tidiga insatser och samverkan med kommunala verksamheter ska fungera på bästa möjliga sätt för barnet och familjen
  • att vården av barnet ska utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Barn, vårdnadshavare och profession ska vara trygga och ha tillit till den vård som ges. Det ska finnas tillgång till allmän- och högspecialiserad kompetens för konsultation.

Fokusområden för piloterna inom nära vård är;

  • stöd och tidiga insatser utifrån behov
  • rätt kompetens i rätt tid
  • samverkans- och konsultationsmodeller som leder till rätt insats och gemensamt lärande och utveckling

Exempel på lärandepilot

I en pilot inom närvårdssamverkan i Marks kommun prövas ett tvärprofessionellt och tvärsektoriellt teamarbete kring barn med utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse. Detta arbetssätt testas nu även i en annan del av Västra Götaland – i Skaraborg.

Piloterna inom området digitalisering har som mål att pröva metoder och modeller som leder till en trygg och säker vård som skapar värde och ökar delaktigheten för invånaren samt minskar resursbehoven i vården.

Digitala vårdtjänster ger nya möjligheter för barn, unga och vårdnadshavare som är i kontakt med vården. Tjänsterna innefattar exempelvis digitala vårdmöten, stöd och behandling via nätet och egenmonitorering, men också nya arbetssätt inom vården.

Exempel på lärandepilot

Inom barn- och ungdomsmedicin har man testat en digital modell för barnläkarkonsultation på BVC. Avsikten är inte att ersätta fungerande specialist-BVC-verksamheter utan för att hitta arbetssätt som skapar ett mer jämlikt vårdutbud i Västra Götaland.  

Föräldrar koordinerar många gånger sina barns vård på grund av bristande samverkan och information i vården. Det innebär ofta stress, ohälsa och negativ påverkan på barnet och familjen. Vården blir ineffektiv med väntan och kvalitetsbrister som följd.

Målet med piloterna inom området koordinering och samordning är att utveckla modeller för att överbrygga de stuprör som finns och skapa en samordnad vård för barnet och familjen. Vården ska vara lättnavigerad och mer tillgänglig, exempelvis genom att mer av vården utförs i familjens nära omgivning eller i hemmet.

Exempel på lärandepiloter

Inom utvecklingsområdet Koordinering och samordning testas både fysisk och digital koordination. Fysisk koordination innebär att familjen har en vårdmedarbetare som hjälper till med att samordna olika instanser. Förhoppningen är att detta ska leda till ett minskat antal vårddygn, underlätta för familjen med färre vårdinsatser och öka familjens trygghet i mötet med vården. Konceptet med fysiska koordinatorer prövas och utvärderas under 2021.

Digital koordination innebär att man tar hjälp av digital teknik för samordningen. Under 2021 prövas och utvärderas ett antal digitala lösningar tillsammans med barn och deras familjer. En av piloterna handlar om att ta fram en tydlig och överskådlig digital vy över pågående och planerad vård för barnet, till nytta för både för familjen och vårdverksamheten. I arbetet har piloten använt tjänstedesign som metod. Tjänstedesign utgår från användarnas verkliga behov och helhetsupplevelse, det vill säga att man har både det som sker online och offline i åtanke.

 

Kontaktuppgifter för respektive utvecklingsområde

Vill du veta mer om arbetet med piloterna inom de olika utvecklingsområdena är du varmt välkommen att ställa frågor.

Nära Vård

Antonia Reuter: toni.reuter@vgregion.se

Digitalisering

Lars Gelander: lars.gelander@vgregion.se

Koordinering och samordning

Caroline Damgaard: caroline.damgaard@vgregion.se

Systematiskt barnrättsarbete

Ebba Kostmann: ebba.kostmann@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-11-05 16:06