Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor och svar

Här finns övergripande svar på vanliga frågor om vårdens nya IT-stöd, Millennium, och arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö.

Under 2019-2020 ska vi komma fram till gemensamma arbetssätt och processer inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Många yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter kommer att vara representerade i arbetet. Först när det är klart vet vi hur vi tar tillvara möjligheterna med Millennium på bästa sätt. Frågorna besvaras därför huvudsakligen övergripande.

Den senast publicerade frågan presenteras här. Gå till svaret genom att klicka på frågan: Hur blir det med utbildning när Millennium ska införas?

Vilka vårdsystem ska bytas ut?

Journalsystemen Melior, AsynjaVisph och Obstetrix, det vårdadministrativa systemet Elvis och operationsplaneringssystemet Orbit kommer att bytas ut mot Millennium, plus ytterligare uppskattningsvis 35-40 system. Vilka det blir beslutas i dialog med hälso- och sjukvårdens verksamheter under 2019-2020. Övriga ska integreras med Millennium.

Millennium ska bara ersätta system om det innebär en likvärdig eller förbättrad funktionalitet. De system som blir kvar ska integreras med Millennium så att du kan nå alla system genom en enda inloggning.

Vad händer med den information vi har i systemen idag?

Den information som behövs för att bedriva säker vård ska flyttas över. Men samtidigt finns idag mycket ostrukturerad information på flera ställen. Den information som finns benämns inte heller alltid med samma termer i de olika systemen, vilket ytterligare komplicerar.

Information som inte förs över sparas i ett mellanlagringsarkiv som nås via Millennium, där den finns sökbar att läsa även fortsättningsvis. Du ska inte behöva jobba i parallella system. Projekt migrering inom programmet FVM ansvarar för frågor om överflyttning av data.

Hur fungerar det med utdata och rapporter i Millennium?

Det ingår ett rapportverktyg som kan leverera data och rapporter på ett bättre och snabbare sätt än idag. Millennium kommer också att kunna stötta i den dagliga styrningen av vården med hjälp av information som uppdateras i realtid. En modul kan ta fram olika urval för uppföljning av exempelvis en viss patientgrupp eller från en viss vårdenhet. Millennium kan även ta emot data från andra system. Det är viktigt att tänka igenom vilken information som matas in i systemet - där kommer våra gemensamma processer in i bilden.

Hur kommer överföringen av information till kvalitetsregister att fungera?

Millennium kan lämna ifrån sig information, men kvalitetsregistren behöver i vissa fall moderniseras så att de kan ta emot den. Idag lägger vi i VGR mycket tid på att samla ihop information och skicka till de olika kvalitetsregistren. På sikt är målet att registren själva ska hämta information från systemet.

Vi behöver underlätta för det i det kommande arbetet med att sätta våra gemensamma processer, så att vi säkerställer att Millennium plockar fram det som registren behöver. Kvalitetsregistren skulle också behöva genomföra ett visst standardiseringsarbete sinsemellan.

Hur stödjer Millennium arbetet med avvikelser?

Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska då kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag.

Det viktigaste är dock att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system slipper vi brister i informationsöverföring. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Hur ser stödet ut för prehospital vård i Millennium?

Prehospital vård ingår i det förberedande arbetet inför den första driftstarten av Millennium. Representanter för ambulanssjukvården kommer under 2019 att rekryteras till programmet FVM för att delta i arbetet främst under 2020. Först när det är klart vet vi vilka lösningar det blir för den prehospitala vården.

Det finns många verksamheter med särskilda behov. Hur är det omhändertaget?

Hela upphandlingsprocessen har haft en bred förankring i hälso- och sjukvården, genom att ungefär 1500 medarbetare från olika verksamheter och professioner varit delaktiga i att ställa krav och utvärdera olika system. I avtalet med leverantören (Cerner Sverige AB) finns ett antal optioner inom områden med specifika behov. Några exempel är intensivvården med många apparater och mätutrustning, labb/röntgen och medicinsk teknik.

Specialister inom respektive område kommer att utvärdera Millenniums funktionalitet enligt en programgemensam process, och bedömer om det behövs kompletterande system. De kommer då att integreras med Millennium så att alla system nås genom en inloggning. Utvecklingen i hälso- och sjukvården går snabbt och nya IT-lösningar behöver fortlöpande kunna anslutas.

Hur säkerställer vi informationssäkerhet som sekretess och patienternas samtycke?

Svensk lagstiftning som patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning gäller förstås även med den gemensamma vårdinformationsmiljön. Patienterna kommer att kunna lämna digitalt samtycke genom den nya patientportalen, och på samma sätt som idag spärra sin journal. Samtidigt är patientdatalagen inte helt anpassad till digital vårdinformation, och VGR och andra regioner och landsting arbetar för att påverka lagstiftningen.

Hur blir det med utbildning när Millennium ska införas?

Innan Millennium införs får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Utbildningen görs enligt en gemensam struktur som bygger på den modell som ingår i avtalet med leverantören Cerner. Det innebär att utbildningen sker ganska snart före respektive driftstart i de fyra områden som går över till Millennium etappvis. Innehållet i utbildningen anpassas till olika professioner och sker både via webb och i klassrum i så nära geografisk anslutning till arbetsplatsen som möjligt.

Det kommer också att finnas möjlighet att öva sig i att använda Millennium på en testplats på webben, och olika former av stöd kommer att finnas på plats under perioden innan och strax efter införandet av systemet. Redan nu finns möjlighet till kompetensutveckling med fokus på bland annat förändrade arbetssätt och digitala verktyg. Läs mer om det på sidan om utbildning.

Är systemet tekniskt säkert?

VGR bygger upp en mycket säker informationsplattform där Millennium är en del. Tekniken som används är den säkraste som idag är känd. VGR sköter själva driften av systemet själva och servrarna finns inom VGR. Går en server ner kommer en annan med samma innehåll att ta över automatiskt. VGR har i samband med upphandlingen också testat hastigheten i systemet och uppgett hur många användare som kommer att vara inloggade, för att det ska vara driftsäkert och störningsfritt.

Hur blir det med support och förvaltning?

VGR kommer att ha supportstöd av leverantören främst under de två första införandeprojekten, med personal på plats ute i hälso- och sjukvården. De två sista införandeprojekten ska VGR därefter hantera själva, och då kommer främst VGR IT att stå för support. VGR förvaltar systemet och äger informationen och servrarna där den lagras. Vi kommer själva att finjustera systemet och fortsätta utveckla vårdprocesser även när det är helt infört.

Hur blir det med mobiliteten? VGR har leasingtider på datorer på 3-4 år.

Vid upphandlingen ställde VGR krav på att all funktionalitet ska vara anpassad även till bärbara enheter. Hälso- och sjukvården behöver redan nu planera för en större andel bärbara datorer, plattor och fler mobiltelefoner i verksamheterna

Hur påverkas yrkesrollen för medicinska sekreterare?

Medicinska sekreterare kommer att vara en viktig och behövd yrkesgrupp även när framtidens vårdinformationsmiljö och Millennium är infört. De arbetsuppgifter som är kopplade till journaldokumentationen kommer till viss del att förändras precis som för alla andra yrkesgrupper, men det är för tidigt att säga exakt hur. Mindre fokus kommer att ligga på att mata in information, mer fokus på att säkerställa att all information finns med och är korrekt och på kvalitativa analyser.

Vad händer med 1177 när Millennium införs?

1177 Vårdguiden är en väletablerad och känd kanal för patienter och allmänhet och ska även fortsättningsvis vara vägen in till vården, och till e-tjänster. Millennium innehåller en patientportal som kommer att ge patienter helt nya möjligheter att kommunicera och interagera med hälso- och sjukvården. Patienterna kommer att nå de nya funktionerna via 1177.se.

Ska privata vårdgivare arbeta i Millennium?

För offentligt finansierade privata vårdgivare med avtal med VGR kommer detta i vissa fall att innebära ett obligatoriskt krav att använda Millennium, i andra fall blir det ett erbjudande. Berörda utifrån varje avtalsform hålls informerade av delprojekt FVM Externa intressenter.

Kommunal hälso- och sjukvård

Frågor och svar om de kommunala optionerna finns på Vårdgivarwebben

Fler frågor? Hör av dig till fvm@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-19 15:37