Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor och svar

Här finns övergripande svar på vanliga frågor om vårdens nya IT-stöd, Millennium, och arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö.

Under 2020 ska vi komma fram till gemensamma arbetssätt och processer inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Många yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter är representerade i arbetet. Först när det är klart vet vi hur vi tar tillvara möjligheterna med Millennium på bästa sätt. Frågorna besvaras därför huvudsakligen övergripande.

Klicka på en rubrik för att komma direkt till frågorna i det ämnet.

Millennium
Gemensamma processer och nya arbetssätt
Utbildning
Migrering av data
Sekretess och informationssäkerhet
Tekniska frågor
Kommuner och privata vårdgivare
Patienternas delaktighet

Millennium

Vilka vårdsystem ska ersättas av Millennium?
Journalsystemen Melior, AsynjaVisph och Obstetrix, det vårdadministrativa systemet Elvis och operationsplaneringssystemet Orbit kommer att bytas ut mot Millennium, plus ytterligare uppskattningsvis 35-40 system. Vilka det blir beslutas i dialog med hälso- och sjukvårdens verksamheter under 2020.

Millennium ska bara ersätta system om det innebär en likvärdig eller förbättrad funktionalitet. De system som blir kvar ska integreras med Millennium så att du kan nå dem genom samma inloggning, med reservation för att det kan bli några undantag av tekniska skäl.

Hur fungerar det med utdata och rapporter i Millennium?
Det ingår ett rapportverktyg som kan leverera data och rapporter på ett bättre och snabbare sätt än idag. Millennium kommer också att kunna stötta i den dagliga styrningen av vården med hjälp av information som uppdateras i realtid. En modul kan ta fram olika urval för uppföljning av exempelvis en viss patientgrupp eller från en viss vårdenhet. Millennium kan även ta emot data från andra system. Det är viktigt att tänka igenom vilken information som matas in i systemet - där kommer våra gemensamma processer in i bilden.

Hur fungerar överföringen av information till kvalitetsregister?
Millennium kan lämna ifrån sig information, men kvalitetsregistren behöver i vissa fall moderniseras så att de kan ta emot den. Idag lägger vi i VGR mycket tid på att samla ihop information och skicka till de olika kvalitetsregistren. På sikt är målet att registren själva ska hämta information från systemet.

Vi behöver underlätta för det i det kommande arbetet med att sätta våra gemensamma processer, så att vi säkerställer att Millennium plockar fram det som registren behöver. Kvalitetsregistren skulle också behöva genomföra ett visst standardiseringsarbete sinsemellan.

Hur stödjer Millennium arbetet med avvikelser?
Millennium ersätter inte befintliga avvikelsehanteringssystem. Systemet är tydligt patientcentrerat och hanterar därför inte andra typer av avvikelser. Däremot kommer Millennium att kunna agera på det som dokumenteras. I förberedelsearbetet ingår att skapa regler för hur Millennium ska reagera på olika typer av uppgifter. Det ska då kunna generera en automatisk rapport som kan exporteras till det avvikelsehanteringssystem som används idag.

Det viktigaste är dock att Millennium kommer att bidra till att avvikelser inte uppstår. Eftersom alla kommer att använda samma system slipper vi brister i informationsöverföring. Informationen finns tillgänglig när den behövs och man behöver oftast inte leta efter den. Millennium kommer också att kunna påminna om aktiviteter som ska göras, eller ge rekommendationer att inte göras, beroende på patientens behov.

Hur ser stödet ut för prehospital vård i Millennium?
Prehospital vård ingår i det förberedande arbetet inför den första driftstarten av Millennium. Representanter för ambulanssjukvården deltar i det gemensamma arbetet under 2020 med att anpassa standardprocesserna i Millennium till vårdens behov i Västra Götaland. Först när det är klart vet vi vilka lösningar det blir för den prehospitala vården.

Det finns många verksamheter med särskilda behov. Hur är det omhändertaget?
Hela upphandlingsprocessen har haft en bred förankring i hälso- och sjukvården, genom att ungefär 1500 medarbetare var delaktiga i att ställa krav och utvärdera olika system. I avtalet med leverantören (Cerner Sverige AB) finns ett antal optioner inom områden med specifika behov. Några exempel är intensivvården, labb/röntgen och medicinsk teknik.

Specialister inom respektive område kommer att utvärdera Millenniums funktionalitet enligt en programgemensam process, och bedömer om det behövs kompletterande system. De kommer då att integreras med Millennium. Utvecklingen i hälso- och sjukvården går snabbt och nya IT-lösningar behöver fortlöpande kunna anslutas.

Gemensamma processer och nya arbetssätt

Vad innebär begreppet standardisering?
För att få riktigt stor nytta av Millennium behöver vi arbeta mer enhetligt och använda systemet på samma sätt. Det ska förenkla och effektivisera arbetet och göra information tillgänglig för alla inblandade parter. Då behövs regionala processer som gäller för alla, till exempel kring hur man för journal eller ordinerar läkemedel. Processerna ska beskriva hur vi arbetar snarare än vad vi gör i varje enskilt patientfall.

Det är i det regiongemensamma standardiseringsarbetet under 2020 som dessa processer och arbetssätt ska etableras och de bästa lösningarna identifieras. Vi ska bibehålla det bästa ur våra befintliga arbetssätt och samtidigt tänka nytt.

Mer om standardisering och gemensamma processer

Vad innebär begreppet realtidsdokumentation?
Millennium bygger på kliniska arbetsflöden där man har tillgång till den information man behöver utifrån sin yrkesroll, specialitet och situation. Det ska underlätta att fatta bästa möjliga beslut. Det kräver in sin tur realtidsdokumentation, vilket innebär att dokumentationen sker inför, under eller i nära anslutning till vårdmötet för att omedelbart bli tillgänglig för alla runt patienten som behöver informationen.

Gäller det till exempel en beställning av en omvårdnadsåtgärd eller läkemedelsutdelning hamnar en åtgärd omedelbart i arbetslistan hos den som ansvarar för utförandet. Informationen blir dessutom genast tillgänglig att bearbetas av det digitala beslutsstödet som till exempel kan föreslå åtgärder, identifiera akuta medicinska risker eller generera andra typer av varningar.

För att det ska bli smidigt att dokumentera i realtid kommer det att finnas flera alternativa metoder för dokumentation att välja mellan, både anpassade för olika situationer och olika personliga preferenser.

Hur påverkas yrkesrollen för medicinska sekreterare?
Medicinska sekreterares arbete förändras successivt i och med digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. Yrkesgruppen kommer att vara viktig och nödvändig även när Millennium är infört. De arbetsuppgifter som är kopplade till journaldokumentationen kommer till viss del att förändras och påverka flera yrkesgrupper. Mindre fokus kommer att ligga på att mata in information, mer fokus på att säkerställa att all information finns med och är korrekt, och på kvalitativa analyser för uppföljning av verksamheten. Medicinska sekreterare är representerade i designarbetet av gemensamma processer i Millennium.

På uppdrag av HR-cheferna i VGR pågår ett projekt för att planera och säkerställa genomförande av ett regiongemensamt utbildningsprogram för att ge medicinska sekreterare de bästa förutsättningarna att axla den förändrade yrkesrollen. Projektet beaktar även hur utbildningen av nya medicinska sekreterare ska utformas och hur karriärutvecklingsmodellen för medicinska sekreterare ska implementeras. Representanter från programmet FVM har ett nära samarbete med projektgruppen, som leds av representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Vill du veta mer? Skriv till programmet FVM för hänvisning till kontaktpersoner: fvm@vgregion.se.

Utbildning

Hur ser planen ut för utbildning om Millennium?
Innan Millennium införs får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Utbildningen görs enligt en gemensam struktur som bygger på den modell som ingår i avtalet med leverantören Cerner. Det innebär att utbildningen sker ganska snart före driftstart när Millennium ska införas i etapper under 2022 och 2023. Det kommer att vara både klassrumsutbildningar och nätbaserade utbildningar.

Det kommer också att finnas möjlighet att öva sig i att använda Millennium på en testplats på webben, och olika former av stöd kommer att finnas på plats under perioden innan och strax efter införandet av systemet.

Blir det samma utbildning för alla, eller olika beroende på yrke och verksamhet?
Utbildningarna tas fram centralt av FVM-programmet och kommer, så långt det är möjligt, att vara inriktade mot olika yrkesroller men också anpassas till vilken verksamhet det gäller. Utgångspunkten är att ingen ska behöva lägga tid på en utbildning som inte är aktuell för just deras yrkesroll.

Vem eller vilka kommer att utbilda medarbetarna i Millennium?
Utbildare rekryteras inom befintlig hälso- och sjukvårdsverksamhet och ingår i en central gruppering. De kommer att utbildas av leverantören Cerner och sedan i sin tur utbilda kollegor, framförallt inom motsvarande profession som den egna. Det troliga är att utbildarna utbildar fler än i den egna organisationen. För att effektivisera utbildningstiden måste vi använda de utbildare vi har på ett effektivt sätt. 

Migrering av data

Vad händer med den information vi har idag?
Den information som behövs för att bedriva säker vård ska flyttas över. Men samtidigt finns idag mycket ostrukturerad information på flera ställen. Den information som finns benämns inte heller alltid med samma termer i de olika systemen, vilket ytterligare komplicerar. Information som inte förs över sparas i ett mellanlagringsarkiv som nås via Millennium, där den finns sökbar att läsa även fortsättningsvis. Här finns mer information: Migrering av data 

Sekretess och informationssäkerhet

Hur säkerställer vi sekretess och patienternas samtycke?
Svensk lagstiftning som patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning gäller förstås även med den gemensamma vårdinformationsmiljön. Patienterna kommer att kunna lämna digitalt samtycke genom den nya patientportalen, och på samma sätt som idag spärra sin journal. Samtidigt är patientdatalagen inte helt anpassad till digital vårdinformation, och VGR och andra regioner och landsting arbetar för att påverka lagstiftningen.

Tekniska frågor

Är systemet tekniskt säkert?
VGR bygger upp en mycket säker informationsplattform där Millennium är en del. Tekniken som används är den säkraste som idag är känd. VGR sköter själva driften av systemet själva och servrarna finns inom VGR. Går en server ner kommer en annan med samma innehåll att ta över automatiskt. VGR har i samband med upphandlingen också testat hastigheten i systemet och uppgett hur många användare som kommer att vara inloggade, för att det ska vara driftsäkert och störningsfritt.

Blir det färre inloggningar i olika system med Millennium?
Millennium kommer att ersätta ett 40-tal system som i sig gör att användaren får färre system att logga in i. Utgångspunkten i arbetet med tekniska lösningar för de system som kommer att vara kvar är att det ska vara så få ytterligare inloggningar som möjligt. Genom så kallade ”uthopp” från Millennium behöver användaren inte logga in i dessa separata system. Detta gäller både nuvarande och tillkommande system, med reservation för några undantag.

Personal i VGR kommer genom lösningen Förenklad åtkomst att kunna logga in på i princip vilken VGR-dator som helst och där få tillgång till sitt eget ”fjärrskrivbord”. Om en användare börjat jobba på en dator kan användaren sedan, vid inloggning på en annan dator, fortsätta sitt arbete där hen slutade. När det gäller personal i kommuner och hos privata vårdgivare kommer Millennium att erbjudas via ett fjärrskrivbord med liknande möjligheter till inloggning. Här är dock utmaningarna något fler och vi vet ännu inte exakt hur den tekniska lösningen kommer att se ut.

Hur kommer medicinteknisk utrustning att fungera ihop med Millennium?
Mer än 80 procent av befintlig medicinteknisk utrustning i VGR, både till typ och antal, ska kunna kopplas ihop med Millennium enligt de krav som ställdes i upphandlingen av ett nytt kärnsystem. Mätvärden från läkemedelspumpar, övervakningsapparater och annan MT-utrustning överförs då automatiskt till journalen.

Projektet Medicinsk teknik FVM ansvarar för att ta fram den tekniska lösningen (arkitektur) och att identifiera vilken MT-utrustning som ska integreras med Millennium. Det som styr är dels vad som är tekniskt möjligt, dels vilken verksamhets- och patientnytta som definieras i arbetsströmmarna i designarbetet under 2020.

Hur blir det med support och förvaltning?
VGR kommer att ha supportstöd av leverantören främst under de två första införandeprojekten, med personal på plats ute i hälso- och sjukvården. De två sista införandeprojekten ska VGR därefter hantera själva, och då kommer främst VGR IT att stå för support.

VGR förvaltar systemet och äger informationen och servrarna där den lagras. Vi kommer själva att finjustera systemet och fortsätta utveckla vårdprocesser även när det är helt infört. Modellen för support och förvaltning av Millennium blir regional och kommer att omfatta alla vårdgivare som använder sig av systemet.

Hur blir det med mobiliteten? VGR har leasingtider på datorer på 3-4 år.
Vid upphandlingen ställde VGR krav på att all funktionalitet ska vara anpassad även till bärbara enheter. Hälso- och sjukvården behöver redan nu planera för en större andel bärbara datorer, plattor och fler mobiltelefoner i verksamheterna.

Vem betalar för ny teknisk utrustning, som surfplattor och mobiler?
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har de redskap och den utrustning som behövs för att kunna utföra arbetet. I detta fall ligger det på respektive förvaltning eller annan organisation att utrusta så att Millennium kan användas som tänkt, inte programmet FVM.

Kommuner och privata vårdgivare

Ska privata vårdgivare arbeta i Millennium?
För offentligt finansierade privata vårdgivare med avtal med VGR kommer detta i vissa fall att innebära ett obligatoriskt krav att använda Millennium, i andra fall blir det ett erbjudande. Vårdgivare som ingår i vårdvalet enligt lagen om valfrihet (LOV), alltså privata vårdcentraler och rehabmottagningar, kommer att använda Millennium. Mer information finns på Vårdgivarwebben:
FVM för privata vårdgivare

Vad gäller för kommunal hälso- och sjukvård?
I Västra Götalandsregionens avtal om Millennium ingår att även kommunerna kan ansluta sig i olika nivåer. Alla 49 kommuner i Västra Götaland har undertecknat en eller flera optioner som innebär att de kan välja att få tillgång till funktioner i Millennium. Mer information finns på Vårdgivarwebben:
Kommunala optioner inom FVM

Patienternas delaktighet

Vad händer med 1177 när Millennium införs?
1177 Vårdguiden är en väletablerad och känd kanal för patienter och allmänhet och ska även fortsättningsvis vara vägen in till vården, och till e-tjänster. Millennium innehåller en patientportal som kommer att ge patienter helt nya möjligheter att kommunicera och interagera med hälso- och sjukvården. Patienterna kommer att nå de nya funktionerna via 1177.se.

Hur blir det för patienter som har svårt att använda dator, om allt ska göras digitalt?

Patienter som är datorovana, har kognitiva svårigheter eller av annat skäl inte kan eller vill använda sig av patientportalen kommer även fortsättningsvis att kunna ringa för att komma i kontakt med vården. De som vill ska även fortsättningsvis kunna få brev med kallelser, provsvar och annat.

Genom en modern patientportal blir det möjligt för den stora grupp invånare som vill använda digitala verktyg för att kommunicera med vården, att boka tider, ta del av sin journal och mycket annat. Genom att fler sköter sina vårdärenden digitalt frigörs tid för att ta hand om alla på ett bra sätt.

Fler frågor?
Hör av dig till fvm@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-11-23 08:44